Sygehus får kritik for at afvise henvisning om udredning af somatisk sygdom

En sygehusafdeling bør ikke afvise en henvisning om udredning af somatisk sygdom fra en praktiserende læge med den begrundelse, at det drejer sig om psykisk sygdom uden først at have sikret sig, at somatisk sygdom er udelukket.

Sagsnummer:

20SFP102

Offentliggørelsesdato:

16. oktober 2020

Speciale:

Hormonsygdomme

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • Sygehus, for behandlingen på Medicinsk Afdeling, den 3. april 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Medicinsk Afdeling, Sygehus, den 3. april 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at s henvisning blev afvist.
  • at ikke blev diagnosticeret på relevant vis.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 3. april 2019 afviste Medicinsk Afdeling, Sygehus, en henvisning angående 32-årige , som var henvist af sin praktiserende læge, idet der var mistanke om en endokrin sygdom. Det fremgik af henvisningen, at blandt andet oplevede symptomer i form af rødmen i ansigtet, svimmelhed, træthed og trykken i hovedet. Han var kendt med hypothyreose. Henvisningen blev afvist af Sygehus, da det blev vurderet, at det lød mere som noget psykisk, som skulle vurderes af en psykiater.   

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Medicinsk Afdeling, Sygehus for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det ikke var relevant, at man fra Medicinsk Afdelings side afviste henvisningen af , idet hans symptomer i form af rødmen i ansigtet, svimmelhed, træthed og trykken i hovedet samt en grundig undersøgelse foretaget af hans praktiserende læge indikerede et behov for en endokrinologisk vurdering.   
  • at det ikke var relevant alene ud fra de foreliggende symptomer og uden nærmere undersøgelse at vurdere, at der var tale om noget psykisk og udelukke en endokrinologisk sygdom, idet de fleste endokrinologiske sygdomme har uspecifikke symptombilleder, og en stor del af disse har også psykiske komponenter. Det er ikke muligt at afklare grænsefladerne mellem endokrinologiske sygdomme og psykiatri uden en grundig endokrinologisk vurdering, da den psykiatriske vurderings diagnostiske redskaber ikke rummer mulighed for dette.
  • at Medicinsk Afdeling, Sygehus, alene burde have afvist henvisningen fra s praktiserende læge, såfremt afdelingen mente, at det lå uden for dens kompetence, og at henvisningen i stedet skulle sendes til en højere specialiseret endokrinologisk afdeling, hvorved de skulle have omvisiteret den dertil. 

    Det kan hertil oplyses, at en afvisning grundet manglende kompetence eksempelvis foreligger, hvis patienten ikke hører under afdelingens optageområde, ligesom der kan ske afvisning i henhold til kapacitetsproblemer. Uanset baggrunden for afvisningen, bør relevante alternativer inden for samme speciale forslås. 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 3. april 2019 på Medicinsk Afdeling, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed