Vigtigt at sikre at træsplinter i sår er fjernet helt

Træ og andet organisk materiale efterladt i sår kan give alvorlige komplikationer. Derfor er der behov for stor omhu i fjernelse, der om nødvendigt skal ske i blodtomhed på operationsstue, ligesom ultralyd og MR-skanning kan hjælpe med at identificere rester.

Sagsnummer:

20SFP103

Offentliggørelsesdato:

28. oktober 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • Sygehus, for behandlingen på Fælles Akutmodtagelse den 18. juli 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Fælles Akutmodtagelse, Sygehus, den 18. juli 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt og behandlet, henset til sine symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 18. juli 2019 henvendte 30-årige sig til Fælles Akutmodtagelse, Sygehus, idet han dagen forinden havde fået en træsplint på cirka to centimeter op i venstre fod.

Han fik foretaget en objektiv undersøgelse af venstre fod, og splinten blev forsøgt fjernet ved hjælp af blødgørende sæbevand. Han blev efterfølgende bedøvet med Lidokain, og splinten blev forsøgt lokaliseret med en pincet. blev informeret om, at det ikke havde været muligt at finde splinten i hans venstre fod, og han blev oplyst om, at han skulle afvente, at kroppen selv udskilte splinten. Han blev samtidig informeret om god hygiejne og behandling med sæbevand.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Fælles Akutmodtagelse, Sygehus, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at den 18. juli 2019 fik foretaget en objektiv undersøgelse af sin venstre fod på Fælles Akutmodtagelse, Sygehus, hvor der blev fundet et fem millimeter sår i fodsvangen ved storeståens grundled. Der blev anlagt lokalbedøvelse i området, og træsplinten blev forsøgt identificeret med en pincet. Der blev efterfølgende foretaget en mindre åbning i huden for at hjælpe med at identificere træsplinten. Denne procedure var i overensstemmelse med sædvanlig praksis.
  • at træsplinten ikke blev identificeret ved ovennævnte procedure, hvorfor burde have været henvist til supplerende billeddiagnostik eller tilbudt en operation af sin fod, idet der var risiko for en forværring af hans tilstand, såfremt træsplinten ikke blev fjernet. På den baggrund blev ikke tilstrækkeligt undersøgt og behandlet.  

    Styrelsen kan oplyse, at det ved åbne sår altid er relevant at vurdere og undersøge, om der kan være fremmedlegemer i såret, inden patienten afsluttes. Særligt organisk materiale som træpinde er meget vigtigt at fjerne, da disse normalt altid udløser en voldsom inflammatorisk reaktion. Træsplinter vil normalt kunne påvises på en ultralydsscanning, som er tilgængelig på alle sygehuse. En anden mulighed er at gennemgå såret med instrumenter (eksploration af såret) og eftersøge dette for træsplinter. Dette vil ofte kræve en operation.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 18. juli 2019 på Fælles Akutmodtagelse, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed