Patientens tidligere tilkendegivelser til behandlingsstedet begrænsede samtykket til videregivelse

Behandlingssted får kritik for at videregive helbredsoplysninger til kommunen, da samtykket var begrænset.

Sagsnummer:

20SFP105

Offentliggørelsesdato:

30. oktober 2020

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Kategori:

Patientrettigheder

Der gives kritik til – Region :

 • for videregivelse af oplysninger.

Det betyder, at der er handlet i strid med sundhedsloven ved videregivelse af oplysninger.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at – Region uden samtykke og i strid med sin tavshedspligt videregav oplysninger om dig til Kommune den 10. maj 2019.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, medmindre andet fremgår.

Du var i perioden fra den 16. oktober 2018 til den 14. marts 2019 i et forløb i – Region grundet nakke- og rygsmerter med udstråling ud i skuldre og ned i armene.

Du har oplyst, at Kommune den 8. maj 2019 bad – Region om journaloplysninger i forbindelse med behandlingen af din sygedagpengesag i kommunen. Du har oplyst, at – Region herefter sendte hele din journal, selvom det fremgår af journalen, at der er dele af den, som du ønskede ikke skulle videregives.

Du har oplyst, at du har fået lagt en ballon i mavesækken på en privatklinik. Du har oplyst, at du forud for operationen var til kontrol på – Region , og at sygeplejersken på – Region kunne se, at der var lagt recepter ind af en ukendt læge, hvorefter du følte dig tvunget til at fortælle om din forestående operation og blev frarådet at få behandlingen. Du har oplyst, at du efterfølgende kunne se, at – Region havde noteret i din journal, at du havde planlagt at få lagt en ballon i ventriklen med henblik på vægttab for at aflaste leddene og dermed mindske smerter.

Du har oplyst, at du ad flere omgange kontaktede – Region og bad om, at oplysningerne om din maveballon ikke fremgik af din journal, og at du ønskede, at oplysningerne om maveballon ikke skulle videregives til andre.

Du har oplyst, at du efterfølgende fandt ud af, at – Region havde sendt hele din journal til kommunen, herunder oplysninger om din maveballon og oplysninger om, at du ønskede, at oplysningerne om din maveballon ikke blev videregivet.

Det fremgår af kommunes anmodning om journaloplysninger af 8. maj 2019, at kommunen bad – Region om dokumenter, herunder relevante dele af journalen, epikriser, udskrivningsbreve, undersøgelser mv. om din ryg- og nakkeproblematik fra den 17. oktober 2018 og frem til brug for opfølgning på din sygedagpengesag. Det fremgår, at oplysningerne blev indhentet med dit samtykke.

Den 15. maj 2019 modtog Kommune din journal fra – Region for perioden fra den 16. oktober 2018 til den 14. marts 2019.

Følgende fremgår af journalnotat af 22. januar 2019:

”Fortæller afslutningsvis, at hun har planlagt at få lagt en ballon ned i ventriklen mhp. vægttab. Har tid ved denne læge om 1 måned. Jeg går ud fra til forundersøgelse. Dette, at pt. ønsker vægttab også mhp. at aflaste leddene og dermed få færre smerter. Min vurdering er, at pt. har ringeligt om ørerne aktuelt med genoptagelse af arbejde og optrapning heri. Derudover genoptræning. Ikke mindst, da pt. oplever smerteforværring i forbindelse med dette. Pt. bliver meget ked af, at jeg vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt. Informeres om, at dette udelukkende er rådgivning.”

Følgende fremgår af journalnotat af 14. marts 2019:

”Til lægesamtalen i dag gør pt. opmærksom på, at hun er ked af, at der i tidligere notat er nævnt, at hun har fået lagt ballon ned i ventriklen. Har intet ønske om at denne oplysning går videre i pt.s journaler.

Jeg aftaler med pt., at jeg laver et notat om dette samt undersøger, om det er nødvendigt at ophæve samtykke vedrørende udlevering af notater herfra

OBS: Pt. ønsker ikke ved fremtidig kommunikation med kommunen, at ballonnedlæggelsen nævnes i de notater, der måtte sendes.”

Følgende fremgår af – Region s resumé af forløbet:

ønsker ikke at hendes ballonnedlæggelse i ventriklen kommer til skriftlig syne i journalnotater til jobcentret.”

– Region har oplyst, at de journalførte oplysninger om din maveballon ansås for behandlingsmæssig information, som var relevant og af betydning for dit behandlingsforløb i – Region .

– Region har oplyst, at du ved dit samtykke til kommunen havde givet samtykke til, at klinikken måtte videregive oplysninger i din journal, og at det fremgår af din journal, at du ikke ønsker en given information videregivet til kommunen, er en information til egen læge, som ikke kan udelades.

Det fremgår af journalnotat af 10. maj 2019, at journaloplysninger sendes med dit samtykke til Kommune.

BEGRUNDELSE

Sundhedspersoner har tavshedspligt om de oplysninger, de får, når de behandler patienter. Tavshedspligten gælder for helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger.

Helbredsforhold skal forstås som oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand, herunder en persons kontakt til sundhedsvæsenet, for eksempel at en person har været indlagt til behandling eller er indlagt.

Vi vurderer, at oplysningen om din maveballon er en fortrolig oplysning.

Vi har lagt vægt på:

 • at det er en oplysning om dit helbredsforhold.

En sundhedsperson kan videregive oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer, når patienten har givet sit samtykke hertil. Samtykket skal være skriftligt.

En myndighed kan med samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at blandt andet sygehuse giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf.

Det påhviler den myndighed, der anmoder et sygehus om helbredsoplysninger forinden anmodningen at indhente personens samtykke hertil.

Sundhedspersonen skal være opmærksom på, at der som hovedregel kun kan være tale om at videregive helbredsoplysninger og ikke andre fortrolige oplysninger, medmindre disse har betydning for kommunens sagsbehandling. Såfremt det af praktiske grunde ikke er muligt at udskille disse oplysninger fra journalen, må patientens konkrete samtykke indhentes.

Når der er tale om videregivelse til andre formål end behandling, må der aldrig ske videregivelse af oplysninger i et videre omfang, end det er påkrævet efter formålet. Der må sikres en nøje gennemgang af relevansen af de oplysninger, der videregives.

Det er kun muligt at videregive de pågældende oplysninger i det omfang, disse må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling. Den person, der sidder inde med oplysningerne, har således krav på at få præciseret anmodningen. Den pågældende sundhedsperson skal inden videregivelsen frasortere irrelevante oplysninger enten ved overdækning i forbindelse med kopiering eller ved fx at tilbageholde dele af journalen.

En sundhedsperson kan i nogle tilfælde uden patientens samtykke videregive oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer. En sundhedsperson kan således videregive oplysninger, når det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov.

Det er retssikkerhedsloven, der gælder, når kommunen behandler og afgør sager om sygedagpenge. Kommunen kan i henhold til retssikkerhedsloven efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at sundhedspersoner giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf.

Hvis borgeren ikke medvirker til sagens oplysning eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag.

Sundhedspersonen har derfor som udgangspunkt pligt til at give de oplysninger om en patient, som en kommune anmoder om, i det omfang patienten har givet sit samtykke hertil.

I tilfælde af manglende eller begrænset samtykke består der ikke en pligt for en sundhedsperson til at give fortrolige oplysninger videre til tredjemand i sager vedrørende ansøgning om sygedagpenge.

I tilfælde af tvivl om rækkevidden af samtykket bør sundhedspersonen kontakte patienten for at afklare, hvad der er givet samtykke til.

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere – Region for videregivelse af oplysninger om dig til Kommune.

Vi har lagt vægt på:

 • at det fremgik af kommunens anmodning til – Region , at kommunen indhentede journaloplysninger med dit samtykke.

   

 • at – Region på baggrund af kommunens anmodning måtte forstå, at klinikken var forpligtet til at videregive relevant journalmateriale om din ryg- og nakkeproblematik i perioden fra den 17. oktober 2018 og frem, og at kommunen havde indhentet dit samtykke hertil.

   

 • at – Region på baggrund af dine tidligere tilkendegivelser til klinikken måtte forstå, at du ikke havde givet dit samtykke til, at der kunne videregives oplysninger om din maveballon til kommunen.

 • at der på grund af begrænset samtykke ikke forelå en pligt for – Region til at videregive oplysninger om din maveballon.

   

 • at de journaloplysninger som – Region videregav til kommunen, derfor rakte ud over, hvad du havde givet samtykke til, og – Region derfor skulle have frasorteret oplysninger om din maveballon.

Vi finder på den baggrund, at – Region ikke kunne videregive oplysningerne om din maveballon til Kommune.

Derfor finder vi, at – Region handlede i strid med sundhedsloven ved videregivelse af oplysninger om din maveballon til Kommune den 10. maj 2019.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 40 om tavshedsbelagte oplysninger
 • § 43, stk. 1, om videregivelse af helbredsoplysninger med patientens samtykke til andre formål
 • § 43, stk. 2, nr. 1, om videregivelse uden patientens samtykke
 • § 44, stk. 1 og stk. 2, om samtykke til videregivelse

Bekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven):

 • § 11 a om myndighedens mulighed for at indhente oplysninger med samtykke
 • § 11 b om myndighedens behandling af sagen uden samtykke
 • § 11 c om fravigelse af krav om samtykke

Vejledninger

Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

 • Punkt 5.2 om videregivelse uden patientens konkrete samtykke

Offentliggjorte afgørelser

Nedenstående offentliggjorte afgørelser har haft vejledende karakter ved vurdering af sagen. Du kan finde vores offentliggjorte afgørelser på vores hjemmeside stpk.dk under ”Vores praksis” > ”Se afgørelser og domme” > ”Afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn” > ”Vejledende og principielle afgørelser”:

 • 143901, offentliggjort den 25. september 2014.