Regionen skal ikke udbetale kørselsgodtgørelse, når patienten selv betaler for behandlingen

Regionen skulle ikke udbetale kørselsgodtgørelse til speciallæge, da behandlingerne ikke var betalt af regionen, og derfor ikke omfattet af reglerne om kørselsgodtgørelse.

Sagsnummer:

20SFP107

Offentliggørelsesdato:

4. november 2020

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen tiltræder afgørelsen fra Region :

  • om kørselsgodtgørelse.

Det betyder, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at du fik afslag på kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling.

SAGSFREMSTILLING

Den 7. og 9. januar 2020 var du til behandling på Klinik A. Du bad i den forbindelse om kørselsgodtgørelse.

Regionen traf afgørelse den 14. januar 2020 om kørselsgodtgørelse. Du fik afslag og blev oplyst at du kunne modtage kørselsgodtgørelse til Sygehus B, men at det fordrede, at du indsendte ansøgningsskemaer fra din behandling på Klinik A.

Du har anmodet regionen om kørselsgodtgørelse til behandling på Klinik A i og i . Du oplyste, at du var i dialog med Sygehus B. Her blev du oplyst, at du kunne komme til konsultation, men det kunne ikke oplyses, hvornår du kunne behandles. Du valgte efterfølgende at tage kontakt til Klinik A, hvor du modtog behandling i og efterfølgende behandling i . Du oplyste, at du selv betalte for behandlingen.

Du har skrevet i din klage, at det var dit valg at blive behandlet på Klinik A, da ventetiden ved Sygehus B var for lang til, at du kunne vente.

Vi har lagt til grund, at den behandling du modtog på Klinik A, er finansieret af dig selv.

BEGRUNDELSE

Det er reglerne i sundhedsloven, som kan give ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til behandling på sygehus, hvis man opfylder betingelserne herfor.

Regionen giver kørsel eller kørselsgodtgørelse til personer, der har ret til vederlagsfri sygehusbehandling, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Kørsel og kørselsgodtgørelse gives til behandling på regionale sygehus, samarbejdssygehuse og til behandling på andre sygehuse mv.

Den grundlæggende betingelse for, at du har ret til kørselsgodtgørelse i forbindelse med din behandling er, hvorvidt behandlingen kan anses for at være vederlagsfri sygehusbehandling.

Hvis man modtager behandling på et behandlingssted, og behandlingen ikke er finansieret af regionen, har man derfor ikke ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse.

Det afgørende for om der er tale om vederlagsfri behandling er således, hvem der har finansieret behandlingen.

Vi vurderer, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse til Klinik A.

Vi har lagt vægt på:

  • at sundhedsloven udtømmende beskriver de situationer, hvor en patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse efter sundhedsloven.
  • at du selv har betalt for behandlingen på Klinik A.
  • at der derfor ikke er tale om behandling finansieret af regionen.
  • at reglerne om kørsel og kørselsgodtgørelse derfor ikke kan finde anvendelse på dine behandlinger på Klinik A.

Derfor tiltræder vi regionens afgørelse af 14. januar 2020 om kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • § 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

  • § 13 om retten til kørsel eller kørselsgodtgørelse ved vederlagsfri sygehusbehandling.

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

  • ·§ 48 om regionens finansiering af sygehusbehandling