Kommunen var berettiget til at afslå omsorgstandpleje til borger med PTSD

Kommunen afslog berettiget omsorgstandpleje til en borger, som på trods af gangbesvær kunne færdes selv, og som kunne udføre egen tandpleje.

Sagsnummer:

20SFP11

Offentliggørelsesdato:

24. februar 2020

Juridisk tema:

Omsorgstandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen tiltræder afgørelsen fra Kommune:

 • om afslag på omsorgstandpleje

Det betyder, at du ikke var berettiget til omsorgstandpleje.

Du kan læse mere på de næste sider. 

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på omsorgstandpleje.

SAGSFREMSTILLING

Du ansøgte den 15. august 2018 Kommune om omsorgstandpleje. Det fremgår af ansøgningen, at du er diagnosticeret med PTSD med psykopatiske træk, og at du har taget psykofarmaka i cirka 20 år. Derudover har du diabetes og dårligt kredsløb, og du er hjertepatient. Du har videre oplyst, at du har nedsat førlighed grundet meget dårlig og usikker stå- og gangfunktion, så du benytter kørestol og el-knallert i det daglige. Det vil ikke være realistisk, at du kan komme op i en tandlægestol, hvorfor behandling bør foretages i egen kørestol hos tandplejen eller i eget hjem. Du har svært ved at indgå i relationer med andre mennesker, og du har svært ved at tage initiativ til eventuelle behandlinger på trods af smerter og ubehag. Du ansøger som følge af fysiske og psykiske lidelser derfor om omsorgstandpleje.

Den 18. oktober 2018 afholdt kommunen en visitationssamtale med dig i dit hjem.

Ved visitationssamtalen den 18. oktober 2018 oplyste du, at du bor i en campingvogn med fortelt hele året, hvor du færdes ved at støtte dig til møblerne, da du er dårligt gående. Du er bevilget ældre-handicapvenlig bolig, hvilket du har afslået, da du ønsker at bo så isoleret som muligt. Du færdes ikke udendørs, og du er ikke motiveret for at benytte rollator. Videre er du ikke motiveret for at træne. Du har dropfod, men du benytter kun din dropfodsskinne, når du eksempelvis skal på hospitalet, eller når du skal med din støtte/kontaktperson ud at handle.

Du oplyser ved besøget, at du blev skudt i forbindelse med et rockeropgør i 1997, og at du har omfattende indre skader, og at du har et net indopereret til at holde tarmene på plads. Du er erklæret 68 % invalid.

Angående din psykiske tilstand fremgår det af samtalen, at du er diagnosticeret med paranoid skizofreni samt PTSD med psykopatiske tendenser. Du sover altid med en kniv under hovedpuden, og du sover aldrig mere end tre timer ad gangen, da du føler dig forfulgt. Videre har du placeret skruetrækkere rundt om i campingvognen til at forsvare dig med. Du færdes ikke ude blandt andre mennesker uden ledsager.

Det fremgår for så vidt angår din personlige hygiejne, at din fysiske og mentale tilstand svinger, hvorfor du på dårlige dage har behov for hjælp til personlig pleje og eventuelt påklædning. Det fremgår hertil, at du selv kan barbere dig samt børste tænder. Du har problemer med dine tænder, som knækker dels på grund af bivirkninger fra medicin og muligvis også som følge af stort cola-forbrug.

Kommunen gav dig den 31. oktober 2018 afslag på omsorgstandpleje, idet de ud fra en konkret og individuel vurdering fandt, at dit funktionstab ikke er så alvorligt, at det ikke er muligt for dig at blive behandlet i en almindelig tandlægeklinik. Kommunen lagde vægt på, at du er i stand til at forflytte dig fra siddende til stående stilling, og at du kan bevæge dig med støtte og ledsagelse af en person. Videre er du i stand til at komme til konsultation hos privatpraktiserende læge samt på hospitalet samt handle i butikker, hvis der er få mennesker i butikken. 

BEGRUNDELSE 

Reglerne om omsorgstandpleje

Personer over 18 år med nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kan få omsorgstandpleje. Personen har typisk svært ved at bruge de almindelige tandplejeklinikker. 

Kommunen skal altid foretage en konkret individuel vurdering af ansøgerens funktionsniveau på ansøgningstidspunktet. Det er ikke et krav, at ansøgeren ikke kan bruge de almindelige tandplejeklinikker.

Kommunen skal også lægge vægt på, om ansøgeren kan bruge en handicapvenlig tandplejeklinik.

Hvis ansøgeren har brug for hjælp til at klare sin daglige tandpleje derhjemme, kan ansøgeren få omsorgstandpleje. Det gælder også, hvis ansøgeren har et generelt behov for egentlig pleje eller for hjælp i almindelige daglige funktioner, f.eks. i en ældrebolig.

Kommunen kan endelig lægge vægt på, om ansøgerens førlighed er kronisk nedsat. Vurderingen af det skal tage udgangspunkt i ansøgerens tilstand på ansøgningstidspunktet.

Der kan også lægges vægt på ansøgerens førlighed – herunder, om ansøgeren selv er i stand til at flytte sig til og fra en stol og derigennem er i stand at benytte en almindelig tandlægestol hos en tandlæge. 

Omsorgstandplejen er ikke tiltænkt som et tilbud til en bredere kreds af svagelige ældre eller handicappede, der kan behandles på almindelige handicapvenligt indrettede tandplejeklinikker.

Omsorgstandplejen er ikke tiltænkt personer, som principielt kan bruge de eksisterende tandplejeklinikker, men som af sociale eller andre grunde har fravalgt dette.

Resultat

Vi vurderer, at du ikke opfylder kravene for at blive tilbudt omsorgstandpleje.

Vi har lagt vægt på:

 • at din fysiske og mentale tilstand svinger, hvor du på såkaldte ”dårlige” dage har brug for hjælp til personlig pleje. Du har dog oplyst, at du selv kan børste tænder.
 • at der i øvrigt ikke er oplysninger om, at dine fysiske og psykiske tilstand gør, at du ikke kan udføre egen tandpleje.
 • at sagen ikke indeholder oplysninger som begrunder, at du ikke kan benytte en handicapvenlig tandlægeklinik. Du har nedsat gangfunktion, men du er i stand til at færdes selv eksempelvis i forbindelse med indkøb.
 • at tilbud om omsorgstandpleje ikke er tilsigtet personer, som kan benytte almindelige tandlægeklinikker, men som har valgt dette fra eksempelvis af sociale grunde. 

Derfor tiltræder vi kommunens afgørelse af 31. august 2018.

Afsluttende bemærkninger

Vi gør opmærksom på, at rette klageinstans pr. 1. juli 2018 er Styrelsen for Patientklager, og ikke som oplyst i afgørelsen Styrelsen for Patientsikkerhed. 

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 5, nr. 4, om omsorgstandpleje efter § 131 og § 132 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 131 om personer med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, der kan tilbydes omsorgstandpleje

Bekendtgørelse nr. 1658 af 22. december 2017 om tandpleje:

 • § 7, stk. 1, om den omfattede persongruppe
 • § 30, om fastsættelse af retningslinjer for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje

Vejledninger

Vejledning nr. 9700 af 6. august 2018 om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje:

 • Punkt 5.1 og 5.2