Tandlægeklinik får kritik for mangelfuld diagnostik, behandling og journalføring ved rodspidsbetændelse

Røntgenbilleder fra tidligere tandlæge blev ikke inddraget i diagnostik, hvorfor diagnosen ikke blev stillet og korrekt behandling ikke iværksat. Antibiotisk behandling bør i udgangspunktet først iværksættes, hvis der ikke er effekt af omfattende tandrensning og kun med en klar journalført indikation.

Sagsnummer:

20SFP118

Offentliggørelsesdato:

3. december 2020

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen i perioden fra den 14. maj til den 11. juni 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 14. maj til den 11. juni 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at hun ikke blev behandlet på relevant og tilstrækkelig vis den 14. maj 2020, herunder at der kun blev behandlet med antibiotika.
 • at der blev udført en fyldning på tanden -6, samt tandrensning, selvom hun ikke var fri for betændelse i tanden.
 • at hun ikke blev orienteret om muligheden for rodbehandling.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 14. maj 2020 mødte 57-årige til behandling hos . Det blev noteret, at der blev udskrevet antibiotika mod infektion.

Den 22. maj 2020 blev det noteret, at der var blevet foretaget en plastfyldning af tanden -6 grundet karies, og tænderne 13+ grundet slibeskade.

Den 27. maj 2020 blev det noteret, at en vitalitetstest var negativ, og det blev vurderet, at der kunne blive behov for en rodbehandling. En vitalitetstest består i at sende en svag strøm gennem tanden, hvorved nerven – hvis den er levende – vil reagere.

Den 11. juni 2020 blev det noteret, at der blev udskrevet antibiotika grundet betændelse.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at henvendte sig på klinikken 14. maj 2020 med stærke smerter fra kindtanden -6.
 • at det blev noteret, at der var fundet akut parodontitis i venstre side af over- og underkæbe, hvilket der blev iværksat antibiotikabehandling for med præparatet Imadrax.

 • at årsagen til s henvendelse i tandlægeklinikken ikke blev noteret, ligesom at der ikke blev anført en medicinsk anamnese, herunder om hun kunne have penicillinallergi.

 • at tandlægeklinikken havde fået tilsendt relevant røntgenmateriale foretaget dagen forinden hos anden tandlægeklinik.

 • at styrelsen efter et gennemsyn af røntgenmaterialet kan konstatere, at der ses et dybt hul og rodspidsbetændelse i tanden -6, samt parodontose med omfattende knoglesvind.

 • at det dybe hul i tanden -6 og rodspidsbetændelsen ikke blev beskrevet ved konsultationen den 14. maj 2020, samt at diagnosen akut parodontitis ikke var korrekt, idet der ses tydelig knoglesvind på røntgenmaterialet.

 • at knoglesvind ikke er en akut tilstand, da knoglesvind opstår over tid i takt med, at parodontosen når en vis dybde, og knoglen begynder at opløses af betændelsestilstanden.

 • at rodspidsbetændelse opstår, når bakterier fra et dybt hul når ind i nerven, og denne går til grunde. Betændelsen kan kun komme ud af tanden, og tilstanden vil tydeligt vise sig som en skygge på røntgenfotos.

 • at rodspidsbetændelse er en smertefuld tilstand, idet der ofte opstår et stort tryk i knoglen, på grund af den manglende mulighed for afløb for betændelsen, hvorfor tilstanden bør afhjælpes ved en rodbehandling for derved at skabe afløb for betændelsen.

 • at ikke blev behandlet på relevant og tilstrækkelig vis, idet tandlægeklinikken burde have foretaget en korrekt diagnostik, som videre burde have ført til korrekt behandling i form af en akut oplukning.

 • at behandling med antibiotika kan komme på tale i forbindelse med parodontosebehandling, såfremt der ikke kan opnås den ønskede reaktion ved en omfattende tandrensning.

 • at det ikke var i overensstemmelse med anbefalingerne fra Nationale Kliniske Retningslinjer for antibiotikabrug i tandlægepraksis, at tandlægeklinikken ordinerede Imadrax ved konsultationen den 14. maj 2020, idet antibiotika ikke bør anvendes rutinemæssigt i forbindelse med behandling af tandbylder, når patientens almentilstand ikke er påvirket.

 • at ikke blev behandlet på relevant og tilstrækkelig vis ved konsultationen i form af statusundersøgelse den 22. maj 2020, idet hun var ny patient, hvorfor tandlægeklinikken burde have anvendt ydelsen Diagnostisk Grundydelse.

 • at det ved konsultationen den 22. maj 2020 blev beskrevet, at flere steder havde tandkødslommer dybere end 5 mm, hvilket vil sige omfattende parodontose, men at der hverken er anført en diagnose eller iværksat en parodontosebehandling.

 • at der blev udført en almindelig tandrensning, samt en almindelig plastfyldning på tanden -6, til trods for at diagnosen stillet 14. maj 2020 havde været akut parodontitis, hvortil der tillige var blevet udskrevet antibiotika, samt at en røntgenoptagelse foretaget den 13. maj 2020 havde vist rodspidsbetændelse.

 • at den korrekte behandling på tanden -6 havde været en rodbehandling forud for plastfyldning.

 • at der ved konsultationen den 27. maj 2020 blev udført en vitalitetstest på tanden +6, som blev fundet avital. Det blev ikke noteret, hvorfor havde henvendt sig i klinikken.

 • at ikke blev behandlet på relevant og tilstrækkelig vis den 27. maj 2020, idet der trods det negative fund ved vitalitetstesten ikke blev iværksat relevant behandling, samt at rodspidsbetændelsen ved tandspidsen på tanden -6 havde været kendt siden røntgenoptagelsen fra den 13. maj 2020.

 • at det ikke var i overensstemmelse med anbefalingerne fra Nationale Kliniske Retningslinjer for antibiotikabrug i tandlægepraksis, at der blev udskrevet antibiotika i form af Metronidazol den 11. juni 2020 mod betændelse og periodiske smerter. Videre blev der ved konsultationen ikke anført en diagnose eller iværksat yderligere behandling.

 • at henvendte sig gentagne gange med de samme symptomer, hvor tandlægeklinikken ikke diagnosticerede korrekt, samt ordinerede antibiotika fremfor iværksættelse af rette behandling af hendes problem.

 • at journalføringen var mangelfuld, herunder mangler der beskrivelser af s symptomer og diagnostik.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog perioden fra den 14. maj til den 11. juni 2020 på , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed