Tandklinik får kritik for diagnosticering af caries i visdomstand og for anbefaling om fjernelse af visdomstanden

Tandklinik får kritik for at overdiagnosticere caries i en visdomstand hos patienten, og for at anbefale fjernelse af visdomstanden, uden at der var indikation herfor.

Sagsnummer:

20SFP119

Offentliggørelsesdato:

7. december 2020

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • for behandlingen den 1. april 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos (Tidligere ), den 1. april 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at man i tandklinikken fejlagtigt vurderede, at havde behandlingskrævende karies i sin ene visdomstand, herunder at tandklinikken foreslog, at fire sunde visdomstænder skulle fjernes.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 1. april 2019 var 28-årige til diagnostisk grundundersøgelse hos tandklinikken . Man foretog i tandklinikken en røntgenundersøgelse med bitewings af s tandsæt og vurderede herefter, at hun havde behandlingskrævende karies svarende til hendes visdomstand i venstre side af underkæben. Det blev videre vurderet, at de resterende visdomstænder +8, +8 og 8- ligeledes skulle fjernes.

Det fremgår af 29. september 2019 i journalen, at en tandlæge har godkendt behandlingsplan og indikation i forbindelse med behandlingen den 1. april.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen kan oplyse det er almindelig anerkendt faglig standard at foretage fjernelse af visdomstænder, når der er:

 • gentagen eller alvorlig pericoronitis (betændelse omkring visdomstandens krone)
 • caries (”hul” i visdomstanden eller nabotanden)
 • resorption af 2. molars distalflade (nedbrydning af den foranliggende kindtand)
 • progredierende marginalt knoglesvind (fremadskridende parodontitis)
 • cyste eller tumor
 • forhindret eruption af 2. molar (forhindret frembrud af foranliggende kindtand)
 • overeruption (visdomstanden vokser for langt frem)
 • ortodontisk behandling (tandregulering)
 • fokussanering (fjernelse af aktuel eller potentiel betændelse) før hjerteklap-operation eller strålebehandling
 • visdomstanden sidder i et område, hvor kæben er brækket.

Styrelsen kan videre oplyse, at det ydermere også almindelig anerkendt faglig standard at overveje forebyggende fjernelse af visdomstænder, når der er:

 • delvist frembrudt visdomstand med begrundet mistanke om, at tanden senere vil skulle fjernes på grund af en af ovenstående situationer, typisk ovenstående pkt. 1 til 4.
 • ikke frembrudt eller delvist frembrud visdomstand uden tegn på patologi (sygdom), når patienten i en periode vil få begrænset sin mulighed for at opsøge behandling pga. opstået patologi, f.eks. under udstationering i Forsvaret.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden og efterfølgende røntgenbilleder af den 20. september 2019.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen den 1. april 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at s alder taget i betragtning må de fire visdomstænder have siddet i deres aktuelle positioner i 5-10 år, og ingen af ovenstående sygdomme/problemer var opstået frem til den 1. april 2019 for hverken visdomstanden -8 eller de øvrige tre visdomstænder.
 • at ved bitewingsoptagelser den 1. april 2019 samt ved det ekstra eftersyn den 20. september 2019 blev der ikke fundet caries i tanden -8, hvorfor det er styrelsens vurdering, at den 1. april 2019 har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved at diagnosticere caries i tanden -8 og ved at anbefale at få fjernet -8 og de øvrige 3 visdomstænder, da der ikke forelå indikation herfor.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 1. april 2019 hos var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed