Ledsager var ikke berettiget til kørselsgodtgørelse til eget hjem

Region havde ikke ret til at beregne kørselsgodtgørelse for en ledsager til patientens bopæl, da ledsageren ikke havde en hjemrejse fra og til sygehuset uden at ledsage patienten.

Sagsnummer:

20SFP122

Offentliggørelsesdato:

9. december 2020

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen tiltræder afgørelsen fra Region :

 • om kørselsgodtgørelse til ledsager.

Regionen har handlet i strid med reglerne om afgørelsens begrundelse.

Det betyder, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på kørselsgodtgørelse som ledsager til sygehusbehandling.
 • at afgørelsen ikke indeholdt henvisning til de regler, der var brugt.

SAGSFREMSTILLING

I perioden fra den 3. september 2019 til den 30. januar 2020 var du ledsager til s behandling på .

Den 8. februar 2020 bad du regionen om kørselsgodtgørelse for ledsagelse af fra din bopæl til s bopæl.

Regionen traf afgørelse den 25. maj 2020 om tilskud til kørselsgodtgørelse, da du opfyldte alle kriterierne for at modtage tilskud som ledsager.

Regionen udbetalte den 25. maj 2020 165,98 kr. i kørselsgodtgørelse til dig.

Regionen traf ny afgørelse den 26. maj 2020 om afslag på tilskud til kørselsgodtgørelse. Dette begrundedes i en administrativ fejl. Beløbet blev ikke tilbagekaldt, da regionen havde foretaget en begunstigende forvaltningsakt, som det fandtes uproportionalt at tilbagekalde. Det blev derudover oplyst, at beløbet tur/retur fra din svigermors bopæl til behandlingsstedet ikke oversteg 42 kr. i alt, hvorfor du ikke opfyldte kravet om minimumsgrænsen for transportudgifter. Du blev derfor oplyst om, at fremtidige ansøgninger ikke ville imødekommes.

Du har skrevet i din klage, at du ønsker at klage over regionens afgørelse af 25. maj 2020. Du har skrevet, at du ansøgte om kørselsgodtgørelse fra din bopæl til s bopæl, hvor regionen alene traf afgørelse om, at du kunne modtage kørselsgodtgørelse fra s bopæl til behandlingsstedet. Du har også skrevet, at du havde mere end 12 timers fravær fra hjemmet i forbindelse med ledsagelse af , hvorfor du mener dig berettiget til kørselsgodtgørelse fra din bopæl som ledsager. Du har også skrevet i din klage, at der mangler en begrundelse for regionens afgørelse, da afgørelsen ikke indeholder henvisning til de anvendte retsregler, en begrundelse for hvorfor du ikke kan modtage kørselsgodtgørelse fra din bopæl og ikke indeholder en opgørelse over, hvor meget du var berettiget til i kørselsgodtgørelse.

Du har oplyst den 3. september 2020, at du cyklede til din lokale togstation for efterfølgende at tage toget til . Derefter tog du bussen til s bopæl på , for efterfølgende at ledsage i Falck bilen til sygehuset. Du oplyste, at du ledsagede til samtaler og behandling. Du ventede på sygehuset, indtil var færdig. Derefter afventede I at blive hentet af Falck, der skulle transportere jer tilbage til s bopæl. Du tog efterfølgende bus til for at tage toget til din lokale togstation for til sidst at cykle fra togstationen til din hjemmeadresse. Du oplyste yderligere, at du tog tidligt afsted om morgenen og kom sent hjem samme dag.

BEGRUNDELSE

Om kørselsgodtgørelse til ledsager:

En person har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis man opfylder én af betingelserne herfor, blandt andet hvis man modtager pension.

Det er regionen, der afgør, om patienten skal tilbydes kørsel eller kørselsgodtgørelse.

En ledsager til en patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis patientens alder eller helbredstilstand gør det nødvendigt, og hvis patienten selv har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse.

Ledsageren skal normalt rejse sammen med patienten.

Ledsagelsen skal være nødvendig, for at patienten kan komme frem og tilbage til behandlingen, eller for at behandlingen kan gennemføres. Det er ikke nok, at ledsagelsen er hensigtsmæssig.

Kørselsgodtgørelse ydes mellem patientens bopæl og behandlingsstedet. Dette gælder også for ledsageren.

En ledsager kan dog have ret til kørselsgodtgørelse til egen bopæl, hvis ledsagelsen nødvendiggør mere end 12 timers fravær fra hjemmet, og hjem- eller udrejsen ikke sker i forbindelse med patientens ud- eller hjemrejse.

Ledsageren er således berettiget til kørselsgodtgørelse til sin bopæl, hvis ledsagerens ud- eller hjemrejse eksempelvis sker, mens patienten fortsat er under behandling. En ledsager er dog ikke berettiget til kørselsgodtgørelse til sin bopæl, når ledsageren faktisk ledsager patienten mellem patientens bopæl og sygehuset.

Vi vurderer, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling.

Vi har lagt vægt på:

 • at din svigermor , som du ledsagede, modtager pension.
 • at du og din svigermor modtog kørsel til og fra behandling.
 • at du ikke er berettiget til kørselsgodtgørelse, da regionen har valgt at køre dig og din svigermor til og fra behandling.
 • at du som ledsager ikke har foretaget en hjem- og udrejse, som ikke skete i forbindelse med patientens ud- og hjemrejse.

Derfor tiltræder vi regionens afgørelse af 26. maj 2020 om kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling.

Regionens begrundelse:

En skriftlig afgørelse skal normalt være begrundet. Begrundelsen skal indeholde de regler, der er brugt. Begrundelsen skal også oplyse om de forhold, der har haft betydning, hvis der er foretaget et skøn. Hvis det er nødvendigt, skal begrundelsen også indeholde en kort gennemgang af de oplysninger, som har været vigtige for afgørelsens resultat.

Vi vurderer, at regionen ikke har begrundet afgørelsen tilstrækkeligt.

Vi har lagt vægt på:

 • at regionen ikke har begrundet afgørelserne i nødvendigt omfang, fordi der ikke er henvist tilstrækkeligt til retsreglerne i afgørelserne.

 • at regionen ikke nærmere har begrundet den indskrænkende afgørelse af 26. maj 2020, da der henvises til administrative fejl, og der ikke indbringes aktuelle hensyn vedrørende ledsagers adgang til kørsel eller kørselsgodtgørelse.

Derfor har regionen handlet i strid med reglerne om afgørelsens begrundelse.

Manglende begrundelse kan medføre, at afgørelsen bliver ugyldig.

Vi vurderer, at regionens afgørelse ikke er ugyldig.

Vi har lagt vægt på:

 • at manglen ikke var væsentlig, da vi er enige i resultatet af regionens afgørelse.

Derfor har regionen handlet i strid med reglerne om afgørelsens begrundelse, men afgørelsen er ikke ugyldig.

Afsluttende bemærkninger:

Regionen har besluttet i afgørelse af 26. maj 2020, at det udbetalte beløb på 165,98 kr. ikke skal tilbagebetales.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • § 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling
 • § 21 om regionens valg af kørsel eller kørselsgodtgørelse
 • § 27 om ledsagelse
 • § 31 om minimumsudgiften i forbindelse med transport
 • § 32 om hvorfra befordringsgodtgørelse skal beregnes

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • § 22 om begrundelse
 • § 24 om krav til begrundelsens indhold