Praktiserende læge får ikke kritik for at vurdere, at godartede forandringer ikke krævede yderligere udredning

Praktiserende læge får ikke kritik for at vurdere, at godartede forandringer i brystet ikke krævede yderligere udredning. Patienten blev senere henvist til kræftpakkeforløb, da hun fik symptomer og kliniske tegn på brystkræft.

Sagsnummer:

20SFP132

Offentliggørelsesdato:

7. januar 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Styrelsen for Patientsikkerhed finder ikke grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 17. juni 2013 til den 18. juli 2014.

Patientombuddet blev den 8. oktober 2015 en del af en ny styrelse, Styrelsen for Patientsikkerhed. Derfor træffes denne afgørelse af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  • At ikke modtog en korrekt behandling i i perioden fra juni 2013 til den 18. juli 2014.

Klager har blandt andet anført, at gentagne gange henvendte sig med smerter og væskeudsivning fra højre bryst, og at der burde være henvist hurtigere til udredning for dette.

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 17. juni 2013 blev set i på grund af ømme knuder i højre bryst. På baggrund af undersøgelsen blev det vurderet, at der ikke var tale om knuder.

Den 18. juli 2015 fremgår det, at henvendte sig på grund af blod fra højre brystvorte fem gange, og der blev følt en to cm uregelmæssig stenhård knude fem cm fra brystvorten. blev herefter henvist til udredning via kræftpakken.

Der fremgår af journalen ikke yderligere notater om symptomer fra højre brystet i den mellemliggende periode.

Ifølge klagen oplyste i perioden mellem juni 2013 og 18. juli 2014 flere gange, at hun havde smerter og udsivning fra højre bryst.

Ifølge lægehusets udtalelse hører de først om symptomet udsivning den 18. juli 2014. Ved den første kontakt den 17. juni 2013 anfører alene, at symptomet smerter. Såfremt en patient fremfører potentielle alarmsymptomer, bliver disse straks noteret i lægehusets journal, og det er derfor lægehusets opfattelse, at ikke har fremført disse symptomer før den 18. juli 2014.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra klager og om, hvorvidt fremførte symptomer fra højre bryst i perioden fra den 17. juni 2013 til den 18. juli 2014, og hvorvidt hun tillige den 17. juni 2013 fremførte symptomer i form af udsivning fra højre bryst. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Styrelsen har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen kan derfor ikke lægge til grund, at fremførte yderligere symptomer, end de i journalen beskrevne. Styrelsen finder på den baggrund ikke at kunne lægge til grund, at blev vurderet af lægehuset udover den 17. juni 2013 og 18. juli 2014.

Styrelsen kan oplyse, at knuder i brystet er en hyppig årsag til kontakt med læge. Brystkræft bliver hyppigere med stigende alder og ses sjældent før 40-års-alderen.

Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at i perioden fra den 17. juli 2013 til den 18. juli 2014, blev behandlet på tilstrækkelig og relevant vis.

Styrelsen har lagt vægt på, at der blev foretaget en relevant klinisk undersøgelse, hvor man fandt flere små knuder svarende til en lille pose ærter. Det blev konkluderet, at der var tale om knuder i bindevævet i det højre bryst, samt at forandringerne var godartede og ikke krævede yderligere udredning. Der var således intet i undersøgelsen den 17. juni 2013, der gav mistanke om brystkræft, og ingen af s øvrige lidelser, herunder familiær disposition til brystkræft i lige linje, gjorde, at man ved efterfølgende kontakter fra s side i lægehuset skulle spørge ind til de forandringer i brystet, hun oplevede i juni 2013.

Da den 18. juli 2014 henvendte sig til med symptomer og kliniske tegn på brystkræft, bliver hun henvist til pakkeforløb for brystkræft.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 17. juni 2013 til den 18. juli 2014, på , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.   

LOVGRUNDLAG

Ordlyden af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev ikke ændret, da Patientombuddet blev en del af Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2015. Derfor refereres der i nedenstående lovgrundlag fortsat til Patientombuddet. De kompetencer, der hørte under Patientombuddet, tilkommer nu Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 1. Patientombuddet, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 og afsnit IV med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Patientombuddet kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.

Stk. 2. Patientombuddet træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9 og afsnit IV.