Klinik får ikke kritik, da patienten relevant blev henvist til klinisk mammografi pga. ømhed og sekretion fra fistelgangen

Klinik henviste relevant patienten til klinisk mammografi pga. ømhed og sekretion fra fistelgangen.

Sagsnummer:

20SFP136

Offentliggørelsesdato:

7. januar 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger, Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Styrelsen for Patientklager finder ikke grundlag for at kritisere hospital A for den behandling, som modtog den 6. januar 2017.

Styrelsen for Patientklager finder ikke grundlag for at kritisere lægeklinik B for den behandling, som modtog den i perioden fra den 27. januar til den 10. april 2017.

Afgørelsen træffes af Styrelsen for Patientklager, som den 1. juli 2018 overtog al klagesagsbehandling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientklager tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  1. At ikke modtog en korrekt behandling på røntgenafdelingen, hospital A, den 6. januar 2017.

    Klager har blandt andet anført, at på baggrund af en mammografi og ultralydsscanning blev erklæret rask, men at det senere viste sig, at hun havde kræft i begge bryster, lunger, lymfesystem, hud samt muligvis lever.

  2. At ikke modtog en korrekt behandling hos lægeklinik B i perioden fra den 27. januar til den 10. april 2017.

Klager har blandt andet anført, at ikke blev relevant henvist til en mammografi, idet hun var til fire undersøgelser for et åbent sår, fistel og uro i brystet, før hun blev henvist til videre udredning. 

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

var tidligere opereret for brystkræft på begge sider. Man havde ved en fem års kontrol ved en ultralydsscanning af højre bryst muligvis fundet et lille område opadtil i brystet med lidt ændret ekkostruktur, hvorfor der var planlagt en kontrol tre måneder senere.

Begrundelse for afgørelsen af 1. klagepunkt

Den 6. januar 2017 var 79-årige til planlagt tre måneders kontrol. Der blev udført en mammografi af højre bryst, som ikke viste nogen nytilkomne tendenser. Videre blev der udført en ultralydsscanning af hendes bryst på begge sider, som viste upåfaldende forhold. Det blev noteret, at der ikke var mistanke om ondartet sygdom.

Det fremgår af en udtalelse fra røntgenafdelingen, hospital A, at ultralydsscanningen viste helt normale forhold. Det fremgår videre af udtalelsen, at der senere blev fundet tilbagefald af brystkræften nedadtil i højre bryst, som var et helt andet sted, end det sted man undersøgte den 6. januar 2017.

Styrelsen har haft mulighed for at gennemse røntgenbilleder fra mammografiundersøgelsen.

Det er styrelsens vurdering, at røntgenbillederne ikke viser nogen forandringer, der kan tilskrives en ondartet proces, hvorfor det ligeledes er styrelsens vurdering, at det på tidspunktet for undersøgelsen var relevant at vurdere, at der ikke var mistanke om ondartet sygdom.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 6. januar 2017 på røntgenafdelingen, hospital A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Begrundelse for afgørelsen af 2. klagepunkt

Den 27. januar 2017 var til blodprøve-årskontrol hos lægeklinik B, hvor hun frembød at have fået et hul under højre bryst, hvorfra det væskede og lugtede. Der var en mistanke om tilbagefald af kræftsygdommen, men denne mistanke var svag, fordi for nyligt var blevet undersøgt på et andet sygehus. Det blev videre noteret, at man mistænkte en svampeinfektion, idet huden var hårdt trukket ind i en fold under brystet.

Såret blev podet, og blev herefter opstartet i Brentacort. Der blev aftalt kontrol en til to uger senere, hvis der ikke var fremgang.

Den 1. februar 2017 blev tilset i lægehuset, hvor det blev noteret, at hendes højre bryst var rent, men at der ikke forelå podningssvar. Hun blev henvist til et plastikkirurgisk ambulatorium, idet hun overvejede at få en brystkorrektion.

Den 3. februar 2017 blev det noteret, at podningen kun viste ikke-betydende vækst i brystet.

Den 1. marts 2017 var til konsultation i lægehuset, hvor det blev noteret, at hun havde fået et grimt ar under højre bryst med en mulig fistelgang. Det blev videre noteret, at hun skulle henvises til videre udredning i brystkirurgisk regi ved forværring.

Den 3. april 2017 var igen til konsultation i lægehuset, hvor der ved en objektiv undersøgelse blev fundet ømhed og sekretion fra fistelgangen i hendes højre bryst. Samtidig blev fistelgangen podet. Hun blev herefter henvist til en ny mammografi på et sygehus.

Den 7. april 2017 forelå der podningssvar, som viste almindelige hudbakterier og normal flora. Der var ikke mistanke til en infektion, og det blev derfor vurderet, at ikke skulle behandles.

Den 10. april 2017 modtog podningssvaret.

blev efterfølgende videre udredt på et sygehus.

Styrelsen kan oplyse, at ar med mulig fistelgang er et ikke-ualmindeligt fund og senfølge efter et kirurgisk indgreb som led i behandlingen af brystkræft.

Det er styrelsens vurdering, at modtog en relevant behandling, idet man ved konsultationerne fulgte relevant op på de kliniske og parakliniske fund samt relevant henviste hende til plastikkirurgisk ambulatorium.

Det er videre styrelsens vurdering, at relevant blev henvist til en fornyet mammografi den 3. april 2017, idet man ved denne konsultation fandt ømhed og sekretion fra fistelgangen under højre bryst. Det er således styrelsens vurdering, at der ikke på et tidligere tidspunkt i behandlingsforløbet var indikation for, at hun burde have været henvist til videre udredning.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 27. januar til den 10. april 2017 hos lægeklinik B, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 558 af 29. maj 2018 og lov nr. 730 af 8. juni 2018:

§ 1. Styrelsen for Patientklager, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientklager kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.

Stk. 2. Styrelsen for Patientklager træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9.