Kommunen kunne afslå lægevalg til hjemvendt borger fra udlandet

Kommunen var berettiget til at give afslag på lægevalg til borger, der var hjemvendt efter et midlertidigt ophold i udlandet. Den ønskede læge havde lukket for patienttilgang, og borgeren opfyldte ikke én af betingelserne for at vælge den pågældende læge, uanset at lægen havde accepteret dette.

Sagsnummer:

20SFP14

Offentliggørelsesdato:

24. februar 2020

Juridisk tema:

Valg af praktiserende læge

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen tiltræder afgørelsen fra Kommune:

 • om valg af praktiserende læge.

Det betyder, at du ikke havde ret til at vælge læge som ønsket.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke kunne vælge læge som ønsket i forbindelse med din tilbageflytning til Danmark.

SAGSFREMSTILLING

Den 15. juni 2019 sendte kommunen et brev til dig, hvoraf det fremgår, at du ikke havde valgt læge, og at du havde valgt en læge, som havde lukket for tilgang af nye patienter. Kommunen skrev hertil, at hvis du opfyldte én af betingelserne for at blive tilmeldt hos en læge, som havde lukket for patienttilgang, skulle du enten indhente accept fra lægen eller vælge en læge, der havde åbent for tilgang.

Kommunen skrev videre i brevet, at den læge som du havde valgt, havde givet afslag på dispensation. Du blev derfor bedt om at vælge en anden læge inden 14 dage, idet kommunen ellers ville tildele dig en læge administrativt.

Den 17. juni 2019 modtog kommunen din anmodning om lægevalg hos Lægerne .

Den 20. juni 2019 gav kommunen dig afslag, da den valgte læge havde lukket for patienttilgang, og fordi du ikke opfyldte én af betingelserne.

Du skriver i din klage, at du den 1. december 2018 var tvunget til at flytte til Tyskland for en kortere bemærkning, og at du flyttede tilbage til din ejendom den 7. maj 2019.

Du har videre oplyst, at du inden udrejse blev oplyst af din praktiserende læge om, at du kunne komme tilbage til hendes klinik, når du flyttede tilbage. Du var derfor meget overrasket over, at du til trods herfor fik afslag med den begrundelse, at du ikke opfyldte kriterierne.

Din klage var vedlagt et udskrift af en e-konsultation med læge af 17. juni 2019, hvoraf det blandt andet fremgår, at hun accepterer dig som patient, ligesom hun oplyser dig om, at det aktuelt kun var muligt at vælge én anden læge i -området.

Kommune har i brev af 11. november 2019 oplyst til os, at de den 1. juli 2019 administrativt tildelte dig en læge, da de ikke havde hørt mere fra dig.

På vores anmodning herom har kommunen i brev af 31. januar 2020 oplyst, at der den 17. juni 2019, var to læger, som havde åbent for tilgang af nye patienter inden for en afstand af 15 km fra din bopæl, henholdsvis Lægehuset samt Læge .

BEGRUNDELSE

Personer, som flytter tilbage til Danmark efter et ophold i udlandet, og som vælger at være omfattet af sikringsgruppe 1, skal af bopælskommunen opfordres til at vælge læge inden 8 dage. Ellers tildeler bopælskommunen den pågældende person en læge.

Det er kun muligt at vælge en læge med lukket for tilgang inden for afstandsgrænsen, hvis man opfylder én eller flere betingelser.

Vi vurderer, at du ikke kunne vælge læge som ønsket.

Vi har lagt vægt på:

 • at du efter det oplyste ikke opfyldte én af betingelserne, da
  • din ægtefælle ikke var tilmeldt lægen. Det forhold, at du og din ægtefælle havde været tilmeldt lægen inden flytning til udlandet, har ikke betydning.
  • du ikke havde været hvilende sikret, idet du som midlertidigt fraflyttet på grund af udlandsophold ikke kan sidestilles med personer, der er indkaldt til værnepligt eller personer, der er optaget i kriminalforsorgens anstalter eller arresthuse.
  • du havde mulighed for at vælge mellem mindst 2 læger eller klinikker inden for en afstand af 15 km. 
 • at du heller ikke opfyldte de øvrige betingelser.
 • at det ikke har betydning for retten til at vælge læge inden for afstandsgrænsen, at din læge accepterede, at du kunne blive tilknyttet i lægeklinikken.

Derfor tiltræder vi kommunens afgørelse af 20. juni 2019 om valg af praktiserende læge.

Afsluttende bemærkninger

Vi bemærker, at Kommune i afgørelsen af 20. juni 2019 ikke har henvist til de relevante retsregler, idet der ikke er henvist til bestemmelser i sundhedsloven samt bekendtgørelse nr. 1501 af 13. december 2018 om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren.

Vi kan vejledende oplyse, at der i afgørelsens begrundelse skal angives de retsregler, som afgørelsen hviler på. Begrundelsen skal også angive de hovedhensyn, som har været bestemmende for udøvelsen af et eventuelt skøn. Hvis det er nødvendigt, skal begrundelsen også indeholde en kort gennemgang af de oplysninger, som har været vigtige for afgørelsens udfald.

Vi skal derfor vejlede Kommune om at henvise til de relevante retsregler. 

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 5, nr. 3, om klager over kommunens afgørelser om lægevalg

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 59 om valg af praktiserende læge

Bekendtgørelse nr. 1501 af 13. december 2018 om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren:

 • § 1, stk. 3 og 4, om lægevalg ved flytning
 • § 2, stk. 1, om frit lægevalg inden for afstandsgrænsen
 • § 3 om valg af læge med lukket for tilgang

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • § 22 om skriftlig afgørelse
 • § 24 om begrundelsens indhold