Sygehus får ikke kritik for at foretage mammografi i to projektioner, da patienten var henvist med ømhed i brystet, og da der ikke var mistanke om kræft

Sygehus får ikke kritik for at foretage mammografi af to projektioner, da patienten var henvist med ømhed i brystet, da der i øvrigt var normale forhold og ingen arvelig disponering, og da der ikke var mistanke om kræft eller anden sygdom.

Sagsnummer:

20SFP141

Offentliggørelsesdato:

7. januar 2021

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • Sygehus, for behandlingen på radiologisk afdeling

Det betyder, at der blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på radiologisk afdeling, Sygehus den 1. april 2016.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at en undersøgelse for brystkræft ikke var i overensstemmelse med de nationale retningslinjer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

på 72 år fik den 1. april 2016 foretaget en mammografi på radiologisk afdeling, Sygehus. Hun var blevet henvist til undersøgelsen af egen læge, da hun var øm i det ene bryst. Der blev ikke fundet tegn på kræft ved mammografien.

fik efterfølgende konstateret brystkræft i 2018.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere radiologisk afdeling, Sygehus for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at udredningen af den 1. april 2016 blev udført i overensstemmelse med de nationale retningslinjer, idet henvisningsårsagen var ømhed i højre bryst, og idet der ikke blev fundet tegn på kræft ved mammografien. Ved henvisninger, hvor der ikke er mistanke om kræft eller anden sygdom i brystet, og hvor mammografiscreeningen ikke rejser mistanke om kræft eller anden sygdom i brystet, kan patienten afsluttes uden yderligere udredning end mammografiscreeningen.

Styrelsen kan uddybende oplyse, at en patient, hvor henvisningsårsagen er mistanke om brystkræft eller anden sygdom i brystet, skal udredes med en såkaldt tripletest i henhold til de nationale retningslinjer. Tripletesten består af en klinisk undersøgelse, en mammografi samt en ultralydsundersøgelse. Det samme gør sig gældende, hvis der rejses mistanke om brystkræft eller anden sygdom i brystet ved en mammografiscreening. 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 1. april 2016 på radiologisk afdeling, Sygehus, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed