Brystkræft forsvinder ikke ved medicinsk behandling (såkaldt ”down-staging”) forud for operation

Inden der indledes en medicinsk behandling før en operation for brystkræft, er det vigtigt, at det gøres klart for patienten, at formålet med den medicinske behandling ikke er at undgå operation, da det ikke er muligt at få kræften til at forsvinde helt. Formålet er at mindske størrelsen af kræftknuden og dermed gøre operationen mindre omfattende.

Sagsnummer:

20SFP145

Offentliggørelsesdato:

18. december 2020

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • Sygehus, for behandlingen på Afdeling for Røntgen og Skanning og Afdeling for .

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling for Røntgen og Skanning samt Afdeling for , Hospital, i perioden fra den 14. maj til den 20. august 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at knuden ikke blev set ved vurderingen af mammografi, ultralydsskanninger og CT-skanning
  • at blev orienteret om, at knuden i brystet var forsvundet.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

på 56 år var den 14. maj 2019 til opfølgende klinisk mammografi i form af føleundersøgelse, mammografi og ultralydsskanning på Afdeling for Røntgen og Skanning, Hospital. Hun havde tidligere fået påvist en kræftknude i venstre bryst med spredning til lymfeknuder i venstre armhule og var i behandling med kemoterapi. Det blev vurderet, at knuden ikke længere var synlig på mammografi og ultralydsskanning, og at lymfeknuderne i armhulen var blevet mindre.

Den 20. maj 2019 fik på Afdeling for , Hospital, oplyst, at knuden ikke var blevet lokaliseret ved den kliniske mammografi den 14. maj 2019, og at lymfeknuder muligvis var blevet mindre. Den 11. juni 2019 fik hun oplyst, at knuden ikke umiddelbart kunne genfindes på CT-skanningen den 25. maj 2019, og at lymfeknuderne var svundet i størrelse.

Ved kontrol af behandlingseffekten ved klinisk mammografi den 26. juni 2019 kunne knuden fortsat ikke ses på mammografi og ultralydsskanning. Det blev vurderet, at lymfeknuderne i venstre armhule var yderligere mindsket, og der sås en lymfeknude ved kravebenet. Den 2. juli 2019 fik oplyst på Afdeling for , at knuden ikke kunne ses ved den kliniske mammografi, og der blev foreslået en MR-skanning af brystet. 

Ved kontrol den 5. august 2019 blev knuden ikke visualiseret på mammografi og ultralydsskanning, og det blev vurderet, at der var uændret størrelse af lymfeknuderne. Den 20. august 2019 blev på Afdeling for orienteret om, at den kliniske mammografi havde vist stationære forhold.

Ved MR-skanning den 16. september 2019 blev knuden genfundet, men var dog mindre sammenlignet med tidligere MR-skanning foretaget seks måneder tidligere i forbindelse med udredningen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for behandlingen af sagen indhentet billeddiagnostisk materiale fra de kliniske mammografier den 14. maj, den 26. juni og den 5. august 2019 samt CT-skanning fra den 25. maj 2019.

Behandlingen på Afdeling for Røntgen og Skanning

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Hospital for behandlingen på Afdeling for Røntgen og Skanning.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det billeddiagnostiske materiale fra den 14. maj, 25. maj, 26. juni og 5. august 2019 efter styrelsens vurdering er teknisk tilfredsstillende og relevant beskrevet. Kræftknuden i brystet kan ikke med sikkerhed lokaliseres på billederne. 

    Styrelsen kan oplyse, at der inden opstart af medicinsk behandling bliver indopereret en såkaldt ”coil”, som er en lille metal-markør, der har til formål at markere kræftknudens beliggenhed i brystet. Dette sker for at kunne genfinde kræftknuden, hvis denne under behandlingen skulle blive vanskelig eller umulig at påvise, idet det er sædvanligt, at en kræftknude i brystet ikke med sikkerhed er synlig på undersøgelserne, når den påvirkes af den medicinske behandling. En coil vil altid blive identificeret billeddiagnostisk inden en operation.

Behandlingen på Afdeling for

Det fremgår af klagen, at blev orienteret om, at knuden i brystet var forsvundet.

Det fremgår af journalen ved konsultationerne på Afdeling for , at den 20. maj 2019 blev oplyst om, at knuden ikke var blevet lokaliseret ved den kliniske mammografi, den 11. juni 2019 at knuden ikke umiddelbart kunne genfindes på CT-skanningen, den 2. juli 2019 at knuden ikke kunne ses ved den kliniske mammografi, hvorfor der blev foreslået en MR-skanning af brystet, og den 20. august 2019 at den kliniske mammografi havde vist stationære forhold.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
  • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at blev oplyst om, at knuden var forsvundet, men at det blev oplyst, at den ikke kunne ses på de foretagne undersøgelser.

Styrelsen kan supplerende oplyse, at når en patient giver samtykke til, at man indleder en medicinsk behandling før en operation for brystkræft, er det vigtigt, at det gøres klart for patienten, at formålet med den medicinske behandling ikke er at undgå operation, da det ikke er muligt at få kræften til at forsvinde helt. Selvom knuden ikke længere kan påvises ved de mammografiske kontroller, der laves for at følge virkningen af den medicinske behandling, vil kræften således fortsat være tilstede. Den medicinske behandling (kaldet ”down-staging”) har til formål af mindske størrelsen af kræftknuderne og dermed gøre operationen mindre omfattende. En sådan ”down-staging” afsluttes oftest med en MR-skanning, der har til formål nøjagtigt at fastslå knudens aktuelle udbredelse og derved hjælpe kirurgen til at vælge den mest hensigtsmæssige form for operation. MR-skanning er betydelig bedre end mammografi, ultralydsskanning og CT-skanning til nøjagtigt at fastslå knudens størrelse. Det er ofte tilfældet, at kræftområdet ved MR-skanning viser sig at være større, end man kan fastslå med de andre undersøgelser.

Styrelsen finder på den baggrund samlet, at den behandling, som modtog i perioden fra den 14. maj til den 20. august 2019 på Afdeling for Røntgen og Skanning samt Afdeling for , Hospital, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed