Hospital får kritik for utilstrækkelig opfølgning på resultatet af en CT-scanning.

Der gives kritik for utilstrækkelig opfølgning på CT-scanning, der påviste knude i tyk-tarm og bryst samt suspekt forstørrelse af æggestok. Kun tarmen undersøges nærme-re. Først en måned senere henvises patienten til mammografi og anmodes om selv at kontakte gynækolog for undersøgelse af æggestok.

Sagsnummer:

20SFP19

Offentliggørelsesdato:

10. marts 2020

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger, Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • for behandlingen på .

Der gives ikke kritik til:

 • Lægeklinikken, for behandlingen.

Det betyder, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen på , .

Det betyder videre, at der blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen i Lægeklinikken, .

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling i Lægeklinikken, , i perioden fra den 5. januar til den 17. juni 2016.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev relevant behandlet for sine symptomer, herunder at hun ikke blev henvist tidligere til yderligere undersøgelser eller indlæggelse.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 5. januar 2016 blev 60-årige tilset i Lægeklinikken, , idet hun gennem flere måneder havde haft mavesmerter samt en vaginal blødning af 2 ugers varighed. Forud for denne konsultation havde flere gange henvendt sig til både akutmodtagelsen og skadesstuen med stærke mavesmerter, opkast og hovedpine. Hun blev herefter henvist til en gynækologisk undersøgelse for udredning i forbindelse med blødningen samt til speciallæge i kirurgi for udredning vedrørende mavesmerterne.

Den 3. februar 2016 og den 7. april 2016 var i telefonisk kontakt med Lægeklinikken, da hun forsat var plaget af mavesmerter. I april kom hun i behandling med smertestillende i form af Diclodan.

Den 17. juni 2016 tog telefonisk kontakt til Lægeklinikken, idet hun havde kastet op i fire dage. Hun blev rådgivet til at indtage ernæringstilskud i form af Revolyt.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægeklinikken, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at en patient har ansvaret for at følge op på sine symptomer ved at bestille en almindelig eller akut konsultationstid hos lægen. Sker dette ikke, bliver patienten ikke undersøgt, og den praktiserende læge kan således ikke tilrettelægge et relevant og tilstrækkeligt udrednings- og behandlingsprogram.
 • at Lægeklinikken, den 5. januar 2016 reagerede på s oplysninger om vedvarende mavesmerter ved at henvise hende til videre undersøgelser hos henholdsvis en speciallæge i gynækologi og en speciallæge i kirurgi. Speciallægeundersøgelserne fandt normale forhold, bortset fra spiserørsbrok, hvilket blev behandlet i speciallægeregi.
 • at der således var der ikke indikation for at foretage yderligere undersøgelser, henset til resultatet af speciallægeundersøgelserne. 
 • at Lægeklinikken, udskrev smertestillende medicin i form af Diclodan, og i øvrigt oplyste om, at hun skulle have tid til yderligere undersøgelse, hvis symptomerne fortsatte.
 • at i perioden efter konsultationen den 5. januar frem til den 17. juni 2016 kun henvendte sig per telefon eller mail, men ikke opsøgte Lægeklinikken, eller tog kontakt for at aftale tid til en almindelig eller akut tid med henblik på at blive undersøgt.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 5. januar til den 17. juni 2016 i Lægeklinikken, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , , i perioden fra den 17. juni til den 19. august 2016.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev tilstrækkelig undersøgt og behandlet henset til sine symptomer.
 • at der ikke blev reageret på tilstrækkelig vis på resultatet af CT-skanningen af 21. juni 2016.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 17. juni 2016 blev 61-årige undersøgt og indlagt på , efter fire døgn med kvalme, opkast, mavesmerter, træthed og et utilsigtet vægttab. Ved indlæggelsen fandtes blodmangel (anæmi) og et forhøjet antal hvide blodlegemer (leukocytose).

Den 21. juni 2016 blev der foretaget en CT-scanning af brystkassen og maveregionen. Resultatet heraf blev gennemgået den 23. juni 2016, hvorefter det blev planlagt, at skulle opereres. Operationen blev foretaget den 29. juni 2016, hvorved hun fik fjernet højre side af tyktarmen, blindtarmen, 27 lymfeknuder samt 4 lymfemetastaser.

Den 13. juli 2016 oplyste , at hendes smerter var uforandret i forhold til før operationen, samt at hun tidligere var blevet lovet, at efter operationen ville arrangere videre udredning med mammografi og gynækologisk vurdering. blev herefter henvist til mammografi, koloskopi samt onkologi.

Den 19. august 2016 blev det på baggrund af en biopsi konstateret, at s havde en metastase fra tyktarmkræften på venstre æggestok. Det blev anbefalet på konference, at hun skulle opereres herfor, og at der efterfølgende skulle behandles med forebyggende kemoterapi.

Herefter blev behandlet på et andet hospital, hvor det blev planlagt, at hun skulle opereres for metastaser fra tyktarmkræft. Således blev s forløb ved afsluttet.

BEGRUNDELSE 

Vi henviser til ovenstående afsnit vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ved CT-scanningen den 21. juni 2016 blev beskrevet en mulig tumor i højre side af tyktarmen, en glat knude i højre bryst på ca. 1,4 cm samt en fyldig venstresidig æggestok. Det blev foreslået, at der skulle udføres en røntgenundersøgelse af brystet (mammografi). 
 • at ikke blev henvist til en mammografi i umiddelbar forlængelse af CT-scanningen. 
 • at der på baggrund af CT-scanningen var indikation for, at s symptomer skyldtes en kræftlidelse. Det var således relevant, da det den 23. juni 2016 blev planlagt, at skulle opereres, således at højre side af tyktarmen skulle fjernes og venstre æggestok skulle undersøges nærmere under operationen.
 • at venstre æggestok ikke blev inspiceret eller vurderet nærmere ved operationen den 29. juni 2016, ligesom der ikke blev fulgt op på forholdene omkring venstre æggestok i forbindelse med udskrivelsen.
 • at opfølgningspunkterne vedrørende venstre æggestok og brystet blev bemærket ved kontrol den 13. juli 2016, hvor blev henvist til en mammografi, men hvor afdelingen ikke henviste hende til en gynækologisk udredning på trods af, at hun havde en ondartet kræftsygdom. I stedet modtog hun råd om selv at tage initiativ til at få tid hertil.
 • at der ikke blev reageret tilstrækkeligt på CT-scanningen den 21. juni 2016, idet ikke blev henvist til en mammografi før konsultationen den 13. juli 2016, ligesom den venstre æggestok ikke blev undersøgt ved operationen den 23. juni 2016, og ikke blev foranlediget undersøgt i det efterfølgende forløb.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 17. juni til den 19. august 2016 på , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed