Klinik får kritik for manglende lægekonsultation frem for telefonkonsultation

En lægeklinik får kritik for ikke at foretage en ny vurdering ved lægekonsultation på mistanke om nyrebækkenbetændelse, da patient havde flankesmerter samt feber efter dages behandling for urinvejsinfektion

Sagsnummer:

20SFP21

Offentliggørelsesdato:

11. marts 2020

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • for behandlingen.

Det betyder, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 8. marts til den 21. marts 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev foretaget relevant og tilstrækkelig behandling.
 • at der ikke blev reageret forsvarligt på henvendelserne henset til sygdomshistorikken.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

, 69 år, ringede den 8. marts 2019 til på grund af en tidligere konstateret urinvejsinfektion. Der blev taget en urinprøve, som sendte til analyse.

Den 11. marts 2019 blev der via en telefonkonsultation igangsat en ny behandling med antibiotika i form af ciprofloxacin på baggrund af svar på urinprøven.

Den 14. marts 2019 blev behandlingen med ciprofloxacin forlænget telefonisk. Behandlingen blev den 21. marts 2019 afsluttet efter 10 dage, hvor ved en telefonkonsultation oplyste, at hun ikke længere havde feberfornemmelse, men at der fortsat var smerter ved vandladning.

Det fremgår af klagen, at flere gange tidligere havde haft nyrebækkenbetændelse.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

har til sagen anført, at hun havde feber, kulderystelser, smerter over nyrerne, i lænden og isninger ned ad ryggen og fortalte om dette ved telefonkonsultationen den 8. marts 2019. 

Ifølge blev der ikke nævnt noget om disse symptomer i samtalen.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og om, hvorvidt symptomerne blev nævnt under telefonsamtalen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. 
 • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen kan derfor ikke lægge til grund, at symptomerne blev nævnt under telefonsamtalen den 8. marts 2019.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen den 11. marts 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det ofte er bakterien E. coli, der forårsager urinvejsinfektion, og at ciprofloxacin er et bredspektret antibiotika med effekt på den gruppe af bakterier, som E. coli tilhører
 • at den 11. marts 2019 reagerede relevant på svaret på urindyrkning, da denne viste E. coli-bakterier, og der blev igangsat behandling med ciprofloxacin, da behandlingen med en anden gruppe af antibiotika tidligere havde været virkningsløs.

Styrelsen vurderer dog, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen den 8. marts 2019 samt i perioden fra den 14. marts til den 21. marts 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at urinvejsinfektioner er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis, hvor det mest almindelige er urinvejsinfektioner i nedre urinveje (blærebetændelse). Urinvejsinfektioner kan både være ukomplicerede og lette at behandle, og de kan være komplicerede, hvor der skal udvises større omhu i diagnostik og behandling
 • at nyrebækkenbetændelse er en infektion i øvre urinveje, hvor symptomerne ofte er feber og smerter i den øverste del af lænden (flankesmerter), som kan være ledsaget af symptomer på nedre urinvejsinfektion som smerter ved vandladning og hyppig vandladning
 • at ved henvendelsen til den 8. marts 2019 allerede havde modtaget flere dages behandling med antibiotika mod urinvejsinfektion, og at kontrolundersøgelsen viste et udslag for hvide blodlegemer, nitrit og blod på en urinprøve, som kan være et tegn på en infektion
 • at udslaget for hvide blodlegemer, nitrit og blod sammenholdt med fortsatte symptomer på urinvejsinfektion burde have medført behandling med antibiotika, og at behandlingen ikke burde afvente et svar for urindyrkning og resistensbestemmelse
 • at ringede den 14. marts 2019 og oplyste, at hun i dagene forinden havde haft symptomer som feber og smerter i den øverste del af lænden, og at denne oplysning burde have foranlediget en lægekonsultation på trods af oplysning om bedring den 14. marts 2019, hvorfor det ikke var tilstrækkeligt at forlænge antibiotikakuren i endnu 5 dage via en telefonkonsultation
 • at ved telefonkonsultation den 21. marts 2019 oplyste om fortsatte smerter ved vandladning. Henset til hendes sygehistorie med tidligere nyrebækkenbetændelse, fortsatte symptomer, der lignede urinvejsinfektion, en aktuel langvarig antibiotikakur med forskellige antibiotika, symptomer med smerter i den øverste del af lænden, og da behandlingen ikke havde den forventede effekt, burde havde været undersøgt af en læge hos den 14. marts og 21. marts 2019 frem for telefonkonsultationer.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 8. marts til den 21. marts 2019 hos , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed