<****> Hospital får kritik for manglende udelukkelse af alvorligste årsager ved nyopstået kraftig smertetilstand i brystregion.

Nyopstået kraftig smertetilstand i brystregion skal føre til udelukkelse af alvorligste årsager, herunder dissekerende aortaaneurysme. Tilstanden bør følges med observation af vitale værdier mindst hver anden time.

Sagsnummer:

20SFP26

Offentliggørelsesdato:

19. marts 2020

Speciale:

Mavetarmsygdomme, medicinske (medicinsk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • Hospital, for behandlingen på Akutmodtagelsen.

Det betyder, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutmodtagelsen, Hospital, i perioden fra den 2. til den 3. februar 2017.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog en relevant og tilstrækkelig undersøgelse samt behandling henset til hendes symptomer og sygehistorie.
  • at ikke blev relevant diagnosticeret ved indlæggelsen. 

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 2. til den 3. februar 2017 blev 43-årige tilset på Akutmodtagelsen, Hospital, idet hun havde ondt i maven og stærke smerter mellem skuldrene. Under indlæggelsen fik hun hjertestop to gange, og der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hjertekardiogram (EKG), ekkokardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet), en ultralydsscanning af maven samt taget blodprøver. Hun blev yderligere indlagt til observation med et interval på hver 6. time og med plan om en CT-scanning af hovedpulsåren (aorta), såfremt resultaterne af blodprøverne var unormale.

afgik den 3. februar 2017 ved døden. 

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutmodtagelsen, Hospital, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at Akutmodtagelsen, Hospital, på baggrund af ultralydsundersøgelsen af hjertet vurderede, at generne kunne være udløst af en blodprop i hjertet eller en bristet hovedpulsåre, hvorfor der blev foretaget blodprøver
  • at Akutmodtagelsen, Hospital, ikke tog stilling til s forhøjede puls, smerterne ved vejrtrækning og den beskrevne svedtendens. Det fremgik heller ikke, hvornår blodprøvesvaret foreslå, og der blev ikke aktivt taget stilling til disse svar eller udført en smertescore
  • at blodprøverne blev gentaget uden en stillingtagen til svarene eller yderligere behov for udredning.
  • at den objektive undersøgelse af maven ikke blev uddybet, og at Akutmodtagelsen, Hospital, alene koncentrerede sig om brystsmerterne, hvorfor der manglede en vurdering af smerteudbredningen.
  • at der ikke havde været overvejelser om betydningen af s sygdom Neurofibromatose og om, hvorvidt denne kunne give anledning til behov for anden udredning, idet denne sygdom kan have mange forskellige sygdomspræsentationer.
  • at en patient med løbende behov for smertestillende på baggrund af en uafklaret diagnose bør observeres oftere end hver 6. time og i henhold til normen for almindelig anerkendt faglig standard cirka hver 2. time.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 2. til den 3. februar 2017 på Akutmodtagelsen, Hospital, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed