Kritik for manglende opfølgning af muligt malignt fund

Udskrivende afdeling har ansvar for, at fund af uafklaret mulig malign proces bliver fulgt op og udredt også efter udskrivelse.

Sagsnummer:

20SFP27

Offentliggørelsesdato:

19. marts 2020

Speciale:

Nyresygdomme, medicinske (nefrologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • Hospital, for behandlingen på Nefrologisk afdeling, i perioden fra den 3. marts til den 18. marts 2016.

Det betyder, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Nefrologisk afdeling, Hospital, i perioden fra den 1. marts til den 18 marts 2016.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • om blev tilstrækkeligt, relevant og rettidigt udredt for den proces i leveren, der sås for første gang ved ultralydsscanningen den 3. marts 2016.

  • om blev tilstrækkeligt og relevant informeret om fundene ved undersøgelserne.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 1. marts 2016 blev , 84 år, indlagt på Nefrologisk afdeling på Hospital, da han havde haft det tiltagende dårligt derhjemme. var kendt med bl.a. forhøjet blodtryk, kunstig hofte på højre side, atrieflimren, Type 2 Diabetes, urinsur gigt, ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer og nyresvigt.

havde feber og forhøjede infektionstal og blev behandlet med antibiotika for en urinvejsinfektion, som muligvis havde spredt sig til blodbanen.

Den 3. marts 2016 blev overflyttet til et andet hospital til videre behandling for sin urinvejsinfektion. Denne dag fik desuden foretaget en ultralydsundersøgelse af mave og nyrer. Der blev ved denne scanning observeret en solid proces i leveren.

Den 9. marts 2016 blev der ordineret en CT-scanning af brystkassen og maven. CT-scanningen var planlagt til den 10. marts 2016, men blev aflyst da havde pådraget sig en mavevirus under indlæggelsen og derfor led af diarre. Det blev planlagt, at CT-scanningen i stedet skulle foretages inden for ganske kort tid.

Den 11. marts 2016 var s nyrefunktion blot i beskeden bedring, og han havde forstyrrelser i syre/base-balancen. Han blev derfor atter overflyttet til Nefrologisk afdeling, Hospital til videre behandling for nyresvigt og maveinfektion. Denne dag blev det igen bemærket af en læge, at ultralydsscanningen havde vist en cyste i leveren, og at CT-scanning af maven skulle foretages, når ikke havde maveinfektion længere.

Den 14. marts 2016 kommenterede en læge, at det ikke var oplagt at give CT-kontrast med henblik på at udrede ham for den proces, der var set i leveren, pga. hans nedsatte nyrefunktion.

Den 15. marts 2016 kommenterede en læge, at udredningen vedrørende processen i leveren ikke hastede.

Den 18. marts 2016 blev udskrevet til hjemmet.

Det fremgår af klagen, at døde ca. 14 måneder senere, og at han kort forinden havde fået påvist en stor tumor i leveren.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Hospital for behandlingen på Nefrologisk afdeling i perioden fra den 3. til den 18. marts 2016.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der var fuld bevidsthed fra det lægefaglige personale på afdelingen om, at den leverproces, der blev identificeret under indlæggelsen, burde udredes yderligere. Udredningen hastede ikke, men da det ikke lykkedes at komme i kontakt med den afdeling, der skulle forestå udredningen, blev der ikke inden udskrivelsen den 18. marts 2016 lavet en plan for, hvornår og hvordan skulle udredes.. blev således ikke sundhedsfagligt relevant og tilstrækkeligt udredt for den proces, der blev fundet i leveren ved ultralydsscanningen den 3. marts 2016.
  • at ikke blev tilstrækkeligt og relevant informeret om fundene ved ultralydsscanningen den 3. marts 2016, idet man ikke i journalen kan finde oplysninger om, at eller dennes familie er orienteret. Det er i besvarelsen fra afdelingen anført, at fik udleveret en kopi af journalen. Styrelsen kan oplyse, at elektroniske patientjournaler hovedsageligt er et arbejdsredskab sundhedspersoner imellem. En udlevering af disse til en patient bør derfor ikke stå alene, men evt. suppleres af mundtlig eller anden skriftlig information, der er tilpasset den enkelte patient. En udlevering af en kopi af journalen til en patient opfylder derfor ikke alene kravet om information.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 3. marts til den 18. marts 2016 på Nefrologisk afdeling, Hospital, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed