Sygehus får kritik for manglende reaktion på henvendelse om gipsgener hos barn

Sygehus får kritik for ikke at have reageret på en mors henvendelser vedrørende gips-gener hos hendes barn, der var i behandling med Ponseti-gips. En henvendelse om gipsgener hos et barn, der behandles med Ponseti-gips, bør altid føre til lægelig vurdering.

Sagsnummer:

20SFP30

Offentliggørelsesdato:

25. marts 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling den 17. september 2018.

Det betyder, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling, i perioden fra den 13. september til den 21. september 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev reageret relevant på s mors henvendelse den 17. september 2018.

  • at ikke modtog tilstrækkelig behandling, idet han ikke fik anlagt en ny gips ved ambulant kontrol som planlagt. 

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 13. september 2018 kom 13 dage gamle ind til undersøgelse på Ortopædkirurgisk Afdeling, grundet en skæv højre fod. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af den højre fod, hvor det blev konstateret at havde en medfødt hælfod. I den forbindelse blev der planlagt gipsninger efter metoden Ponseti, og det blev vurderet, at der sandsynligvis kun var behov for 2 gipsninger.

Den 21. september 2018 var til kontrol, hvor han fik taget gipsen af. blev afsluttet med besked om, at der skulle anvendes håndstrygninger.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at s mor ringede til Ortopædkirurgisk Afdeling, , den 17. september 2018 da hun ønskede tilsyn af s gips, da tæerne syntes røde og hævede, men at hun ikke blev tilbudt at komme ind til ambulant kontrol.

På baggrund af s mors oplysninger, og idet oplysningerne ikke er bestridt af Ortopædkirurgisk Afdeling, , lægger styrelsen det af klager ovenfornævnte til grund.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, for gipsbehandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at gipsteknikken Ponseti kan benyttes til behandling af hælfødder. Behandlingen indebærer anlæggelse af en gips, typisk i en uge. Gipsen anlægges så tæt på huden og med et minimum af polstring, hvilket gør, at gipsen kun kan fjernes af erfarent personale. Ved fjernelse af gipsen skal det vurderes, om der er behov for yderligere gipsbandagering. Såfremt det ved kontrol kan konstateres, at gipsen har givet et godt resultat, kan behandlingsvarigheden reduceres, da der således ikke er indikation for at anlægge en ny gipsbandagering.
  • at det ved kontrol den 21. september 2018 blev vurderet, at den Ponseti-gips der blev anlagt ved konsultationen den 13. september 2018, havde haft god effekt, hvorfor der ikke var ikke indikation for at anlægge en ny gipsbandagering. Det var således i overensstemmelse med praksis at reducere behandlingens varighed ud fra det gode resultat efter første gipsbehandling.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, for behandlingen den 17. september 2018.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der skal gives en grundig information omkring forholdsregler, når der iværksættes bandagering med Ponseti-gips. Dette er nødvendigt for at sikre børnene mod komplikationer fra behandlingen. Idet det er vanskeligt at vurdere, om nyfødte børn har smerter, er det vigtigt, at selv den mindste mistanke om gipsgener fører til ambulant kontrol og en vurdering af den anlagte gips og eventuel gipsfjernelse samme dag.
  • at s mor ringede ind den 17. september 2018 da s tæer syntes røde og hævede. s mor blev dog i denne forbindelse ikke tilbudt en tid til ambulant kontrol samme dag. På baggrund af symptomerne, og da der var tale om bandagering med Ponseti-gips, havde det været i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at tilse ambulant samme dag med henblik på eventuel gipsfjernelse, eller at have henvist ham til nærmeste skadestue med kompetence inden for denne type behandling med henblik på det samme.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 17. september 2018 på Ortopædkirurgisk Afdeling, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed