Region skal udbetale kørselsgodtgørelse ved afhentning af medicin på sygehus

Afhentning af medicin måtte anses som en integreret del af behandlingen, der var nødvendig for den fortsatte behandling. Da patienten ikke på forhånd var blevet oplyst om, at det var muligt at afhente medicinen tættere på bopælen, skal regionen udbetale godtgørelse.

Sagsnummer:

20SFP39

Offentliggørelsesdato:

4. maj 2020

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen ændrer afgørelsen fra Region :

 • om kørselsgodtgørelse.

Det betyder, at du havde ret til kørselsgodtgørelse.

Regionen skal beregne og udbetale kørselsgodtgørelse til dig.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling.

SAGSFREMSTILLING

Den 18. december 2019 afhentede du medicin på . Du bad i den forbindelse om kørselsgodtgørelse.

Regionen traf afgørelse den 27. december 2019 om kørselsgodtgørelse. Du fik afslag, fordi du alene var på sygehuset for at afhente medicin. Regionen henviste i den forbindelse til, at reglerne for kørselsgodtgørelse kun gælder ”til og fra behandling, herunder undersøgelse, på sygehus” og derfor ikke omfatter afhentning af medicin.

I din klage har du oplyst, at du sidste år fik en enslydende afgørelse fra regionen. Du oplyser dog samtidig, at du efter en kort samtale med regionen fik godkendt din ansøgning om kørselsgodtgørelse, og at din situation ikke har ændret sig siden da.

Regionen har herefter oplyst, at det ikke var nødvendigt at afhente medicinen på , da du kunne have hentet den i . Regionen har derudover oplyst, at du blot skulle have ringet til afdelingen og aftalt det med dem. I forhold til de tidligere udbetalinger oplyser regionen, at medicinafhentningen skete i nær forbindelse med samtale med læge eller sygeplejerske.

BEGRUNDELSE

En person har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus, hvis denne f.eks. modtager pension efter de sociale pensionslove.

Såfremt der er udskrevet medicin i forbindelse med sygehusbehandling og denne medicin alene kan afhentes på et sygehus, så udgør afhentningen af medicin en del af behandlingen, når medicinen er nødvendig for gennemførelse af behandlingen.

Hvis reglerne om frit sygehusvalg er benyttet, er der mindst ret til kørselsgodtgørelse svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionens visitationspraksis.

Hvis en person benytter visitationssygehuset, har denne tillige ret til kørselsgodtgørelse til en del af behandlingen svarende til visitationssygehuset, medmindre regionen forud for behandlingen har informeret om, at behandlingen kan foretages nærmere patientens bopæl.

Det samme princip skal anvendes ved behandlingen af en ansøgning om kørselsgodtgørelse til afhentning af medicin, når afhentningen af medicinen på et sygehus er nødvendig for gennemførelsen af behandlingen.

Vi vurderer, at du havde ret til kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling.

Vi har lagt vægt på:

 • at er visitationssygehuset, og at du har ret til kørselsgodtgørelse dertil.

 • at medicinen ikke kunne afhentes på et apotek.
 • at regionen ikke forud for afhentningen af medicinen informerede dig om, at du kunne afhente den på et sygehus tættere på din bopæl.
 • at du derfor ikke kunne vide, at det ikke var et krav, at medicinen skulle afhentes på .
 • at afhentningen på var nødvendig for behandlingen.
 • at medicinafhentningen var en integreret del af behandlingen og omfattet af bestemmelsen om kørselsgodtgørelse.

Derfor ændrer vi regionens afgørelse af 27. december 2019 om kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse 

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • § 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling