Bopælsregionen havde ikke kompetence til at træffe afgørelse på vegne af opholdsregionen.

Opholdsregionen skal træffe afgørelse, ved ansøgning om kørselsgodtgørelse for patienter, der indlægges akut under midlertidigt ophold i regionen.

Sagsnummer:

20SFP41

Offentliggørelsesdato:

7. maj 2020

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen hjemviser afgørelsen fra Region A:

 • om kørselsgodtgørelse.

Region A skal sende sagen til Region B, som skal træffe en ny afgørelse i sagen.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling.

SAGSFREMSTILLING

Den 7. august 2019 var du til behandling på Sygehus A. Du bad i den forbindelse om kørselsgodtgørelse.

Regionen traf afgørelse den 9. januar 2020 om afslag på kørselsgodtgørelse. Du fik afslag med den begrundelse, at der ikke var mere end 50 km. mellem din bopæl og Sygehus B, som var det nærmeste hospital, hvor du kunne have modtaget relevant behandling efter regionens normale visitationspraksis.

Du ville ikke have haft ret til kørselsgodtgørelse til Sygehus B, da du ikke opfyldte en af de øvrige betingeler for kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling, da du ikke var pensionist og ikke var ude af stand til at benytte offentlig transport efter videre ambulant behandling.

Du skrev i din klage, at du blev indlagt akut på Sygehus A og efterfølgende fik afslag på kørselsgodtgørelse.

Du skrev også, at du fik frataget retten til at køre bil umiddelbart efter indlæggelsen, da du havde haft et epileptisk anfald og derfor blev afhentet af to ledsagere, hvoraf den ene førte din egen bil hjem til din bopæl i .

Regionen oplyste, at du i forbindelse med sommerhusophold på , blev akut indlagt på Sygehus A.

BEGRUNDELSE

En person har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis man opfylder én af betingelserne herfor, blandt andet hvis afstanden til sygehuset, hvor den nødvendige behandling kan finde sted, er over 50 km.

Hvis reglerne om frit sygehusvalg er benyttet, er der mindst ret til kørselsgodtgørelse svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionens visitationspraksis. Betingelserne for at få kørsel eller kørselsgodtgørelse til dette behandlingssted skal dog være opfyldt. Retten til kørsel eller kørselsgodtgørelse følger altså ikke med til det valgte sygehus, heller ikke selv om der er kortere ventetid her.

Styrelsen har bemærket, at du den 7. august 2019 modtog akut behandling på Sygehus A i Region B.

Vi har også bemærket, at du efterfølgende har ansøgt Region A om kørselsgodtgørelse.

Vi har hertil bemærket, at Region A traf afgørelse den 9. januar 2020 om afslag på kørselsgodtgørelse.

Vi vurderer, at Region A ikke kunne træffe afgørelse i sagen.

Vi har lagt vægt på:

 • at du opholdt dig i sommerhus i Region B.

 • at du blev indlagt til akut behandling på Sygehus A.

 • at det er opholdsregionen, hvor du midlertidigt opholdte dig, som er forpligtet til, at yde kørselsgodtgørelse fra dit midlertidige opholdssted til sygehuset og tilbage til dit midlertidige opholdssted, såfremt du opfyldte betingelserne herfor.

 • at det således ikke er bopælsregionen (Region A), der er forpligtet til at betale kørselsgodtgørelse.

 • at det er Styrelsens opfattelse, at bopælsregionen ikke har kompetence til træffe afgørelse, når forholdene er omfattet af en anden regions forpligtelser.

Derfor hjemviser vi regionens afgørelse af 9. januar 2020 om kørselsgodtgørelse.

Regionen skal sende din ansøgning til Region B, som skal træffe en ny afgørelse i sagen. 

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • § 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling
 • § 17 om kørselsgodtgørelse ved anvendelse af det frie sygehusvalg
 • § 20, stk. 3 om midlertidigt ophold i en anden region