Sygehus får kritik for overset blodprop i lungerne

Sygehus får kritik for at overse blodpropper i lungerne. Det skyldes, at uforklaret pludseligt opstået åndenød og nedsat iltoptagelse skal give mistanke om blodpropper i lungerne.

Sagsnummer:

20SFP51

Offentliggørelsesdato:

19. juni 2020

Speciale:

Lungesygdomme

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen på Lungemedicinsk Afdeling fra den 19. til den 31. januar 2018

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Lungemedicinsk Afdeling, , i perioden fra den 8. til den 31. januar 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt, henset til hans symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 8. januar 2018 blev 61-årige set på Lungemedicinsk Afdeling, , efter at han havde oplevet tiltagende åndenød over en periode på seks måneder. Der blev udført en objektiv undersøgelse, givet svar på en forudgående HRCT-skanning og henvist til en udvidet lungefunktionsundersøgelse. Den udvidede lungefunktionsundersøgelse blev udført den 19. januar 2018, og han fik svar på undersøgelsen den 31. januar 2018.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lungemedicinsk Afdeling, for behandlingen den 8. januar 2018.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at blodpropper i lungerne kan være svære at diagnosticere, da tilstanden giver vage og uklare symptomer i form af åndenød, svag og hurtig puls, bleg og fugtig hud, lavt blodtryk, uro i kroppen, samt hævede ben. havde haft symptomer i form af åndenød, samt hurtig puls og hjertebanken.
 • at der tidligere var udført en HRCT-Scanning, der havde vist små infiltrater, hvilket ikke forklarede symptomerne.
 • at der blev udført en objektiv undersøgelse, inklusiv stetoskopi af lungerne og hjertet, og en undersøgelse af benene, der dog ikke viste noget abnormt.
 • at der relevant blev planlagt en udvidet lungefunktionsundersøgelse og en kontrol CT-scanning, da der ikke var fundet noget abnormt, der kunne forklare symptomerne.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 8. januar 2018 på Lungemedicinsk Afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Lungemedicinsk Afdeling for behandlingen i perioden fra den 19. til den 31. januar 2018.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der den 19. januar 2018 blev foretaget en udvidet lungefunktionsundersøgelse, der viste normal ind- og udåndingskapacitet (ventilation), og nedsat diffusion af ilt ud i blodet.
 • at nedsat diffusion oftest skyldes enten sygdom i lungevævet eller blodpropper i lungerne, og hos patienter med nærnormal HRCT-scanning bør en nedsat diffusion derfor udløse undersøgelse for blodpropper i lungerne.  Da der ikke var tegn på sygdomme i lungerne fra den tidligere foretagne HRCT-scanning, burde man have påbegyndt blodfortyndende behandling på mistanke om blodpropper samt have henvist til CT-scanning af brystkassen med kontrast i lungearterierne. 
 • at vurderingen af undersøgelsen den 19. januar 2018 ikke var korrekt, idet der var en normal lungefunktion, men klar nedsat diffusion på 60%, der dog kun blev vurderet til at være moderat nedsat.
 • at det ikke var tilstrækkeligt at give svar den 31. januar 2018, da selv kontaktede afdelingen, men at han burde have modtaget svar på undersøgelsen, da det forelå.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 19. til den 31. januar 2018 på Lungemedicinsk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed