Fysioterapeutisk klinik får kritik for manglende undersøgelse

En klinik får kritik for, at en 25-årig kvinde med lændesmerter med udstråling til benene ikke fik foretaget løbende fysiologiske neurologiske undersøgelser i forbindelse med vurderingen af alvorligheden af bensmerterne, herunder om der var indikation for en alvorlig sygdomstilstand.

Sagsnummer:

20SFP55

Offentliggørelsesdato:

23. juni 2020

Faggruppe:

Fysioterapeuter

Behandlingssted:

Øvrig privatpraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Klinik for fysioterapi, for behandlingen den 22. december 2017 til den 15. februar 2018.

Der gives ikke kritik til:

 • Lægehus, for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen på Klinik for fysioterapi, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Klinik for fysioterapi, Lægehus, i perioden fra den 8. december 2017 til den 1. marts 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke modtog tilstrækkelig og relevant behandling og medicinering.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 8. december 2018 blev 25-årige tilset hos Lægehus , idet hun havde mange muskelsmerter og gener fra hofter, bækken og lavt i ryggen. Der blev foretaget en objektiv og neurologisk undersøgelse, hvorefter hun blev henvist til blodprøver og røntgenundersøgelse af bækken og hofter.

fik efterfølgende en henvisning til fysioterapi og til en røntgenundersøgelse af lænden, idet hun havde meget ondt i lænden med udstråling til benene. Hun modtog også smertestillende.

I december 2017 blev sygemeldt og i februar 2018 blev hun henvist til en MR-scanning, idet hun havde svære rygsmerter helt lavt i lænden og meget svære smerter centralt i ryggen med udstråling til højre ben helt ned til foden.

Den 1. marts 2018 blev hun fortsat henvist til fysioterapi, hvorefter en henvisning til et andet behandlingssted skulle overvejes, hvis fysioterapien ikke havde effekt.

Det fremgår af klagen, at fik konstateret en diskusprolaps den 20. februar 2018.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægehus for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der blev foretaget en relevant behandling den 8. december 2017, idet blev henvist til blodprøver og en røntgenundersøgelse af bækken og hofter, idet hun oplyste, at hun havde mange muskelsmerter og gener fra hofter, bækken og lavt i ryggen.
 • at der ikke var indikation for at foretage yderligere undersøgelser den 8. december 2017, idet den objektive undersøgelse og den neurologiske undersøgelse ikke viste noget unormalt, herunder tegn på en sygdomstilstand i ryggen, som krævede hurtig behandling.

  Sygdomstegn eller kliniske undersøgelsesfund, der kan være udtryk for en sygdomstilstand, der kræver hurtig behandling, er bl.a. omfattende lammelser, forstyrrelser i blære-og/eller tarmtømningen, mistanke om et brud, lokal infektion i lænderyggen eller en kræftsygdom. I de fleste tilfælde af rygsmerter er behandlingen mobilisering og smertelindring.
 • at det var relevant at foretage en henvisning af til en røntgenundersøgelse af lænden den 20. december 2017, idet hun oplyste, at hun kunne have ganske ondt i lænden med udstråling til benene.
 • at det var relevant at iværksætte fysioterapeutisk behandling og anbefale smertestillende medicin den 20. december 2017, idet røntgenundersøgelserne ikke gav indikation for en alvorlig sygdomstilstand. Det var i overensstemmelse med sædvanlig praksis, hvor længerevarende rygsmerter i første omgang bl.a. forsøges behandlet med smertestillende håndkøbsmedicin og behandling med fysioterapi eller lignende, da det ofte har en gavnlig og lindrende effekt på rygsmerterne.
 • at det var relevant at afvente videre udredning med en MR-scanning og fortsætte behandlingen med fysioterapi den 12. januar 2018, idet s symptomer var aftagende, og røntgenundersøgelsen af lænden ikke viste noget unormalt.
 • at på relevant vis blev sygemeldt og henvist til en MR-scanning den 5. februar 2018, idet hendes symptomer var forværret, og den objektive undersøgelse bl.a. viste, at hun bevægede sig besværet og haltende ved gang, var besværet og smertepåvirket når hun skulle op og ned fra siddende stilling, at hun var meget øm i den nederste del af lænderyggen (mellem den nederste lændehvirvel og korsbenet, S1-nerveroden) og havde nedsat kraft i højre ben.
 • at indtil den 1. marts 2018 modtog en relevant behandling med smertelindrende medicin og fysioterapeutisk behandling, idet MR-scanningen viste, at hun havde en diskusprolaps. Der var dog ikke alene på baggrund af fundet af en diskusprolaps indikation for operation, idet ikke havde sygdomstegn, der krævede en hurtig behandling, og på baggrund af at hun skulle udføre fysioterapeutisk behandling i 6 uger, inden hun kunne blive henvist til videre udredning.
 • at det var relevant at benytte diagnosen fibromyalgi, idet det er en differentialdiagnose (en af flere mulige diagnoser) ved enhver smertetilstand, hvorfor den altid indgår i de diagnostiske overvejelser. På den baggrund var det lægefagligt relevant at inkludere denne mulighed i analysen af de symptomudløsende årsager.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 8. december 2017 til den 1. marts 2018 på Lægehus , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Klinik for fysioterapi, , i perioden fra den 22. december 2017 til den 15. februar 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke modtog tilstrækkelig og relevant behandling, herunder at hun ikke blev diagnosticeret på relevant vis.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 22. december 2017 til den 15. februar 2018 blev tilset hos Klinik for fysioterapi, , idet hun havde lænderygsmerter med udstråling til højre ben.

Til den første konsultation blev der foretaget en objektiv undersøgelse, og lagt en plan for den efterfølgende behandling, der blandt andet inkluderede øvelser til ryggen.

Det fremgår af klagen, at fik konstateret en diskusprolaps den 20. februar 2018.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Klinik for fysioterapi, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der burde have været foretaget en fysioterapeutisk neurologisk undersøgelse af den 22. december 2017, idet den objektive undersøgelse bl.a. viste, at hun havde rygsmerter lokaliseret i lænden med udstråling til højre ben og forværrede smerter ved nys og host. Der burde endvidere have været spurgt ind til hendes kontrol over vandladning og afføring. Det fremgår endvidere, at smerterne var opstået pludseligt fra den ene dag til den anden. En fysioterapeutisk neurologisk undersøgelse og spørgsmål vedr. vandladning og afføring burde være inddraget til at vurdere alvorligheden af bensmerterne, om der var indikation for en alvorlig sygdomstilstand, herunder diskusprolaps, og til at udføre en mere specifik og kvalificeret behandling.

En fysioterapeutisk neurologisk undersøgelse indeholder som minimum en SLR (test af underbenets nervevæv), styrketest (test for nedsat kraft over enkelte muskler), sensibilitetstest (test for nedsat eller ændret sensibilitet på specifikke områder på benet), test af refleksudfald (test for nedsat refleks som kan være tegn på rodtryk – prolaps) og spørgsmål vedrørende sygehistorien, herunder om der opleves forværring ved bugpres, host og nys, der kan være tegn på diskusprolaps, eller om der er kontrol over vandladning og afføring samt nedsat følelse i inderlårsområdet, da det kan være alvorlige tegn på afklemning af et nervebundt.

En fysioterapeutisk neurologisk undersøgelse er et vigtigt supplement til den fysioterapeutiske undersøgelse og behandling, idet den specificerer, om bensmerterne er nervebetingede og er med til at vurdere alvorsgraden af eventuelle nervesmerter, herunder om der er tale om en akut behandlingskrævende tilstand.

 • at der løbende burde have været foretaget fysioterapeutiske neurologiske undersøgelser med henblik på at følge effekten af behandlingen, herunder om symptomerne blev forbedret eller forværret, idet den anvendte behandling blev udført ud fra vurderingen om, at hun havde en forstrækning.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 22. december 2017 til den 15. februar 2018 på Klinik for fysioterapi, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed