Sygehus får ikke kritik for at overse fremmedlegeme i sår

Sygehus får ikke kritik, da fremmedlegeme i sår i form af glasskår kan være vanskelig at påvise også ved fyldestgørende objektiv undersøgelse.

Sagsnummer:

20SFP58

Offentliggørelsesdato:

24. juni 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • Hospital, for behandlingen på akutmodtagelsen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på akutmodtagelsen, Hospital, den 1. december 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev undersøgt og behandlet på relevant og tilstrækkelig vis, herunder at glasskår i højre tommelfinger blev overset.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 1. december 2018 blev 23-årige undersøgt på akutmodtagelsen, Hospital, idet han ved et fald havde ramt et glas og pådraget sig mindre sår i håndfladen samt en flænge på tommelfingeren.

Ved den objektive undersøgelse fandtes ikke indikation for fremmedlegemer. Herefter blev flængen på tommelfingeren syet.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik fjernet et glasskår på 7x2 mm fra tommelfingeren. Videre fremgår det, at der havde dannet sig en nerveknude i arret på tommelfingeren, der medførte smerter ved berøring. Endvidere fremgår det, at limning af sår i håndfladen gav en grim forhøjning af arvæv. 

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere akutmodtagelsen, Hospital, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det blev noteret, at var faldet og havde ramt et glas med højre hånd, hvorved han havde pådraget sig sår i håndfladen og på tommelfingeren. Idet han havde skåret sig på glas, og idet der var tale om et åbent sår på tommelfingeren, var det relevant at undersøge, om der kunne befinde sig et fremmedlegeme i såret.
  • at der på den baggrund var indikation for at foretage en objektiv undersøgelse af s højre hånd. Ved undersøgelsen blev der fundet normale forhold for blodkar og nerver samt normal bøje- og strækkeevne i tommelfingeren. Herefter blev der anlagt lokalbedøvelse, blodforsyningen til tommelfingeren blev kortvarigt afklemt, og såret blev gennemgået for fremmedlegemer ved hjælp af instrumenter og lys.
  • at der ikke blev fundet fremmedlegemer i form af glas i såret. Da det var muligt at udforske såret ved den objektive undersøgelse, og da der ikke var mistanke om fremmedlegemer i såret, var der ikke indikation for at foretage en visuel undersøgelse i form af røntgenbilleder.
  • at s sår herefter blev syet sammen i overensstemmelse med sædvanlig praksis, ligesom han blev vejledt om infektionstegn, smertestillende medicin ved behov og kontakt til praktiserende læge ved manglende bedring.

Den omstændighed, at efterfølgende fik gener af et glasskår, der ikke var blevet identificeret, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var under normen for almindelig faglig standard, idet det kan være vanskeligt at identificere alle fremmedlegemer i åbne sår, og idet der er iværksat relevante tiltag for at forsøge at udelukke fremmedlegemer i såret.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 1. december 2018 på akutmodtagelsen, Hospital, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed