Region var berettiget til at give afslag på kørselsgodtgørelse på grund af serviceniveau

Regionen var ikke forpligtet til at udbetale kørselsgodtgørelse til behandling på sygehus, der tilbød behandling, som kommunerne normalt tilbyder.

Sagsnummer:

20SFP61

Offentliggørelsesdato:

1. juli 2020

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen tiltræder med ændret begrundelse afgørelsen fra Region :

 • om kørselsgodtgørelse.

Det betyder, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling.

SAGSFREMSTILLING

Den 25. november til den 28. november 2019, den 2. december til den 5. december 2019 og den 9. december til den 12. december 2019 var du til behandling på .

Du søgte den 12. december 2019 om kørselsgodtgørelse.

Regionen traf afgørelse den 19. december 2019 om kørselsgodtgørelse. Du fik afslag, fordi du havde benyttet dig af det frie sygehusvalg, og fordi du kunne være blevet behandlet på Sygehus. Du ville ikke have haft ret til kørselsgodtgørelse dertil.

Det fremgår af ansøgningen om kørselsgodtgørelse, at du er pensionist. Det fremgår, at du blev henvist af egen læge som følge af det frie sygehusvalg.

Regionen oplyser, at Kommune og Sygehus har forskellige tilbud og kurser, herunder specialiseret genoptræning i forbindelse med komplicerede rygoperationer. Regionen oplyser, at Sygehus således har et behandlingstilbud af tilsvarende karakter eller i det omfang dette ikke er tilfældet ved at sygehuset eller praktiserende læge kan henvise til Kommunes tilbud.

Regionen oplyser, at du er henvist til rygtræning i december 2019 ved af egen praktiserende læge, og at regionen derfor ikke har haft mulighed for at udarbejde en individuel genoptræningsplan i denne sammenhæng.

Regionen oplyser, at der ikke tilbydes nøjagtig samme behandling i regionen, men da der er tale om højere serviceniveau end regionen tilbyder, er behandlingen på frit sygehusvalg.

Vi har lagt til grund, at regionen har valgt ikke at tilbyde tilsvarende behandling, som den du modtog på .

Du oplyser, at du blev henvist til af egen læge, fordi det var det, neurokirurgerne i pegede på.

Du oplyser, at du inden henvisningen kontaktede en patientvejleder i regionen for at høre, om der var et andet lignende tilbud i din bopælsregion. Du oplyser, at patientvejlederen fortalte, at du var målgruppen til behandling på , og at du ville være berettiget til kørselsgodtgørelse, fordi der ikke var et lignende tilbud i din bopælsregion.

Du oplyser, at du desuden spurgte Rygcenter om genoptræning, og de heller ikke kendte et tilbud i bopælsregionen. Du oplyser, at du spurgte Kommune, om de tilbød rygskole eller smertehåndteringskurser, men de oplyste, at det ikke tilbydes.

Du oplyser, at du på har fået relevant undervisning og en træningsplan, der fungerer uden at forværre dine smerter. Du oplyser, at regionen ikke har kunnet give dig et lignende tilbud, og du mener derfor, at det er et forkert afslag.

BEGRUNDELSE

En person har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis man opfylder én af betingelserne herfor, blandt andet hvis afstanden til sygehuset, hvor den nødvendige behandling kan finde sted, er over 50 km.

Hvis reglerne om frit sygehusvalg er benyttet, er der mindst ret til kørselsgodtgørelse svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionens visitationspraksis. Betingelserne for at få kørsel eller kørselsgodtgørelse til dette behandlingssted skal dog være opfyldt. Retten til kørsel eller kørselsgodtgørelse følger altså ikke med til det valgte sygehus, heller ikke selv om der er kortere ventetid her.

Vi vurderer, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling.

Vi har lagt vægt på:

 • at der kan være tale om frit sygehusvalg, selv om du ikke vidste det, hvis du eksempelvis er henvist til et sygehus, som ikke er det nærmeste. Den henvisende læge bør oplyse om, at der muligvis ikke er ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse. Lægens manglende information om dette giver dog ikke ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse.
 • at din behandling på er omfattet af reglerne om det frie sygehusvalg, da regionen har valgt ikke at tilbyde tilsvarende behandling.
 • at det forhold at andre regioner har et andet og højere serviceniveau, end din bopælsregion generelt kan tilbyde, medfører, at du benytter det frie sygehusvalg, når du af denne grund har valgt at blive behandlet uden for bopælsregionen.
 • at du derfor ikke havde ret til kørselsgodtgørelse, da behandlingen ikke tilbydes efter din bopælsregions visitationskriterier.
 • at du ikke har ret til kørselsgodtgørelse til det valgte sygehus, selv om du eller din læge mener, at behandlingen der var bedre end behandlingen på det sygehus, som du normalt ville være visiteret til.

Derfor tiltræder vi med ændret begrundelse regionens afgørelse af 19. december 2019 om kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • § 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling
 • § 17 om kørselsgodtgørelse ved anvendelse af det frie sygehusvalg