Tandlægeklinik får kritik for rodbehandling samt manglende ordination af medicin

Tandlægeklinik får kritik for utilstrækkelig rodbehandling, idet der blev anvendt for små file til at kunne udrense rodkanalerne samt et mangelfuldt fyldningsmateriale. Der gives desuden kritik for manglende ordination af smertestillende medicin.

Sagsnummer:

20SFP62

Offentliggørelsesdato:

2. juli 2020

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • tandlægeklinikken, , for behandlingen i perioden fra den 18. december 2018 til den 16. januar 2019.

Der gives ikke kritik til:

 • tandlægeklinikken, , for journalføringen af behandlingen, for indhentelse af informeret samtykke.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det betyder videre, at journalføringen af behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det betyder endvidere, at der blev indhentet samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling i tandlægeklinikken, , i perioden fra den 11. december 2018 til den 16. januar 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke modtog sundhedsfaglig forsvarlig fyldningsterapi af anden store kindtand i højre side af overkæben (7+)

 • at ikke modtog sundhedsfaglig forsvarlig rodbehandling af anden store kindtand i højre side af overkæben (7+)

 • at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at der ikke blev ordineret smertestillende medicin på et tidligere tidspunkt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 11. december 2018 til den 16. januar 2019 modtog 52-årige behandling i tandlægeklinikken, , da hun oplevede smerter i højre side af underkæben. Der blev foretaget fyldningsterapi af tanden 7+, hvorefter hun fortsat oplevede smerter, hvorfor der blev foretaget en rodbehandling.

efterspurgte smertestillende medicin flere gange i perioden, og det blev ordineret den 21. december 2018.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere tandlægeklinikken, , for den udførte fyldningsterapi.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at modtog sundhedsfaglig forsvarlig fyldningsterapi af tanden 7+, idet behandlingen blev foretaget på relevant indikation for at forsøge at undgå rodbehandling og blev udført med relevante materialer. Det var videre relevant at foretage fyldningsterapi, da cariesangrebet var så dybt, at det ikke kunne standses med almindelig mundhygiejne, fluorid eller ændrede kostvaner. havde udtrykt et ønske om at bevare tanden, hvorfor det var nødvendigt at foretage fyldningsterapi.

Styrelsen vurderer dog, at der er grundlag for at kritisere tandlægeklinikken, , for den resterende behandling.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ikke modtog sundhedsfaglig forsvarlig rodbehandling af tanden 7+, idet der blev anvendt file med en diameter, der var for lille til udrensningen, da rodskyllekanylen ikke kunne nå endeligt rodmål. Rodskyllevæskerne kunne derfor ikke med sikkerhed nå ud i hele rodkanalen, hvilket begrænser effektiviteten af den kemiske desinfektion, som er hovedformålet med at anvende skyllevæske.
 • at den midlertidige fyldning, der blev ilagt efter rodbehandlingen, ikke var sundhedsfaglig forsvarlig, idet der blev anvendt Coltosol F som midlertidigt fyldningsmateriale, hvilket er et materiale, der ikke er tæt nok til at holde bakterier ude fra nervekammeret i tanden og til, at mellemseanceindlægget kan holdes på plads i tanden, hvorfor rodbehandlingens prognose forværres på grund af forurening med bakterier. En patient vil desuden opleve ubehag, hvis en del af mellemseanceindlægget siver ud, idet det kan være ætsende og smager grimt. En midlertidige fyldning af materialet Coltosol F vil desuden udvide sig, når den størkner og vil dermed forværre svækkelsen af tanden, der altid vil forekomme i forbindelse med en rodbehandling. Den midlertidige fyldning sad i tyggefladen af tanden som en kile, der automatisk vil udvide sig, hvilket vil medføre en øget risiko for fraktur og rodfraktur.
 • at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at der ikke blev ordineret smertestillende medicin på et tidligere tidspunkt, idet udtrykte ønske herom i forbindelse med konsultationen den 17. december 2018, da hun havde kraftige smerter. En tandlæge bør ordinere kraftigere smertestillende medicin, når der er behov herfor for at smertelindre eller forebygge smerter inden for tandlægens virksomhedsområde, herunder diagnostisk, behandling samt forebyggelse af sygdomme i kæber, tænder og mundhulens slimhinder. s ønske om at få ordineret kraftigere smertestillende medicin på grund af akut tandpine blev afvist uden en begrundelse herfor.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 18. december 2018 til den 16. januar 2019 i tandlægeklinikken, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at der ikke blev foretaget korrekt journalføring af behandlingen af i tandlægeklinikken, , den 11. december 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der blev ført forkert journal, idet ikke blev oplyst om prognosen forud for fyldningsterapi af tanden 7+.

SAGSFREMSTILLING

Den 11. december 2018 blev fundene ved undersøgelsen i tandlægeklinikken, , journalført.

har til sagen anført, at det fejlagtigt er anført i journalen, at hun er blevet vejledt om prognosen for tanden forud for rodbehandlingen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring, og svarer til kravene i journalføringsbekendtgørelsen.

Det fremgår af journalføringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, jf. § 1, at pligten til at føre patientjournaler påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager behandling af en patient.

Det skal fremgå af journalen, svarende til journalføringsbekendtgørelsens § 10, stk. 2, nr. 2, litra b, at journalen skal indeholde observationer og undersøgelser samt resultatet heraf.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere tandlægeklinikken, , for journalføringen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen. Det fremgår af journalnotat af den 11. december 2018, at der blev optaget et røngenbillede af højre side af overkæben, og at blev informeret om fundene, samt at der blev lavet en prognosevurdering.

Styrelsen finder på den baggrund, at journalføringen af behandlingen, som modtog den 11. december 2018 i tandlægeklinikken, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

3. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke fra forud for behandlingen i tandlægeklinikken, , den 14. december 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev informeret tilstrækkeligt om bivirkningerne ved fyldningsterapi.

SAGSFREMSTILLING

Den 14. december 2018 fik foretaget fyldningsterapi af tænderne 6+ og 7+ i tandlægeklinikken, .

har til sagen anført, at hun ikke blev informeret, at der var en risiko for, at hun skulle have lavet en rodbehandling efterfølgende.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke punkt 2.3 og 3.3, at sundhedspersonen som udgangspunkt skal give information om alvorlige og ofte forekommende komplikationer. Når der er tale om alvorlige og sjældent forekommende eller bagatelagtige og ofte forekommende komplikationer, skal sundhedspersonen ofte give information herom. Der kan som udgangspunkt ikke stilles krav om, at sundhedspersonen skal informere om bagatelagtige og sjældent forekommende komplikationer. Vurderingen, af hvornår der skal gives information, beror dermed på sundhedspersonens skøn.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere tandlægeklinikken, , for indhentelsen af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at blev informeret tilstrækkeligt om bivirkningerne ved fyldningsterapi forud for behandlingen. En tands nerve kan tage skade ved fyldningsterapi, hvilket kan medføre, at tanden enten skal rodbehandles eller trækkes ud på et senere tidspunkt. Da rodbehandling er dyrt og tidskrævende og kun har en succesrate på 80-90% under optimale forhold, samt medfører et behov for efterfølgende kronebehandling på små og store kindtænder, skal en patient forud for fyldningsterapi informeres om risikoen for, at tanden skal rodbehandles. Videre skal en patient informeres om, hvorvidt fyldningsterapi kan gennemføres, og om fyldningsterapi kan formodes at være stærk nok til at undgå fyldningsfrakturer, og hvis dette giver anledning til en svækket prognose, skal patienten informeres herom. havde allerede den 11. december 2018 fravalgt rodbehandling, hvorfor hun efter styrelsens opfattelse var blevet informeret om risikoen for en efterfølgende rodbehandling forud for fyldningsterapi den 14. december 2018.

Styrelsen finder på den baggrund, at indhentelse af informeret samtykke forud for den behandling, som modtog den 14. december 2018 i tandlægeklinikken, , var i overensstemmelse med sundhedsloven.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 1, stk. 3 om omgørelse og tilbagebetaling af privatpraktiserende tandlægers arbejde
 • § 1, stk. 4 om klager over manglende prisoverslag

Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (journalføringsbekendtgørelsen):

 • § 5 om journalføringspligt og -ansvar
 • § 10 om patientjournalens indhold

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 16 om informeret samtykke

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

 • Punkt 2.3 om samtykkets indhold
 • Punkt 3.3. om risiko for komplikationer og bivirkninger