Klinik får kritik for kikkertoperation af knæ

Ved patienter, der har meniskforandringer som en del af slidgigt i knæet, er det ikke tilstrækkeligt at foretage en kikkertoperation, idet denne ikke afhjælper deres gener.

Sagsnummer:

20SFP63

Offentliggørelsesdato:

8. juli 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • Ortopædkirurgisk Klinik, , for behandlingen den 24. april 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Klinik, , den 24. april 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at det ikke var sundhedsfagligt relevant, at fik foretaget en kikkertoperation i sit venstre knæ henset til sine symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 24. april 2019 fik 74-årige foretaget en kikkertoperation i sit venstre knæ på Ortopædkirurgisk Klinik, , grundet smerter i knæet. Hun havde forinden operationen fået beroligende medicin samt lokalbedøvelse med smertestillende.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Klinik, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at den 24. april 2019 fik foretaget en kikkertoperation i sit venstre knæ, da hun havde haft længerevarende gener i form af hævelse, smerter, nedsat bevægelighed, ”hvileuro” og søvnforstyrrelse. Hun fik forinden operationen foretaget en objektiv undersøgelse af sit venstre knæ, som viste øget ledvæske, påvirket gangfunktion, nedsat bevægelighed og smerter ved indersiden ved sammenpresning og drejning. På den baggrund blev det vurderet, at hun skulle have foretaget en kikkertoperation i sit venstre knæ, hvilket ikke var sundhedsfagligt relevant, idet der på baggrund af de oplyste gener og de objektive fund burde have været mistanke om mere omfattende forandringer (slidgigt) i venstre knæ, hvorfor en kikkertoperation ikke kunne afhjælpe hendes gener på tilstrækkelig vis
  • at der i forbindelse med kikkertoperationen blev fundet slidgigt i forreste og inderste ledkammer, en hård slimhindefold ved indersiden af knæskallen og omfattede forandringer i inderste menisk, hvorfor der blev foretaget oprensning af slimhindefolden og meniskforandringerne, hvilket ikke var tilstrækkelig behandling, idet meniskforandringerne var en del af slidgigten i knæet. På den baggrund var det ikke sundhedsfagligt relevant udelukkende at behandle forandringerne i inderste menisk, idet burde have været behandlet for de mere omfattende forandringer i sit venstre knæ

    Styrelsen kan oplyse, at der ved væsentlig slidgigt i et knæ, som forårsager smerter og funktionsforringelse, ofte er mulighed for operation herfor, hvorved smerterne vanligvis mindskes og funktionsniveauet bedres. Ved lokaliserede forandringer i en menisk kan der foretages oprensning heraf ved en kikkertoperation, men såfremt meniskforandringerne er en del af slidgigten i knæet, vil der ikke forventeligt være varig effekt af meniskoprensning, hvorfor der i stedet skal overvejes operation med isættelse af knæledsprotese.
  • at der på baggrund af ovenstående symptomer og objektive fund burde have været mistanke om mere omfattende forandringer i venstre knæ, hvorfor det ikke var tilstrækkelig behandling at foretage en kikkertoperation. blev derfor ikke sundhedsfagligt forsvarligt undersøgt og behandlet, idet der skulle have været foretaget en nærmere udredning af hendes venstre knæ og efterfølgende behandling heraf.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 24. april 2019 på Ortopædkirurgisk Klinik, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed