Sygehus får kritik, fordi tiltagende smerter efter operation skal udløse vurdering

Sygehus får kritik, fordi telefonisk kontakt ikke er tilstrækkelig til at vurdere evt. blødning eller infektion ved tiltagende smerter i efterforløb af operation. Patienten bør ses. Telefonisk kontakt om smerteproblem skal journalføres.

Sagsnummer:

20SFP64

Offentliggørelsesdato:

18. august 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • Sygehus, for behandlingen på ortopædkirurgisk afdeling den 23. maj 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus, i perioden fra den 16. maj til den 8. juni 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev foretaget en relevant og tilstrækkelig behandling af s højre pegefinger, herunder at operationen af pegefingeren den 16. maj 2019 ikke blev udført på relevant vis, og at der ikke blev reageret på relevant og tilstrækkeligt vis henset til hendes symptomer i fingeren efter operationen, herunder henvist til yderligere undersøgelse og behandling.
  • at ikke blev smertedækket på relevant vis.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 16. maj 2019 blev 65-årige opereret i højre pegefingers yderled (2. DIP-led) på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus, på grund af voldsomme gigtforandringer. Efter operationen blev der foretaget kontrol af de isatte ståltrådspinde (ortofixpinde) med røntgenbilleder. Hun blev informeret om kontrolundersøgelse 2 og 6 uger efter operationen.

Ved kontrolundersøgelsen den 29. maj 2019 var der infektion i højre pegefinger, og den ene ståltrådspind manglede. Hun blev indlagt, og samme dag blev der foretaget en ny operation i højre pegefinger. Den 8. juni 2019 blev der foretaget amputation af yderleddet på højre pegefinger.

Det fremgår af klagen, at hun den 23. maj 2019 ringede til ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus, fordi hun over dage havde haft tiltagende smerter i sin højre pegefinger, og fordi hun ønskede noget smertestillende medicin. Det fremgår videre, at hun af en sundhedsperson fik oplyst, at der kunne være smerter i op til 2 uger efter operationen, og at der ikke kunne gives mere smertestillende.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at ringede til ortopædkirurgisk afdeling på Sygehus den 23. maj 2019, fordi hun havde tiltagende smerter i pegefingeren. Det dunkede i fingeren, hånden var hævet og varm, hvorfor hun bad om noget smertestillende medicin. Det fremgår videre, at hun fik oplyst, at det var normalt at have ondt i fingeren de første 14 dage efter operationen, og at det ikke var muligt at få den ønskede smertestillende medicin. I partshøringssvaret fra fremgår en opkaldsliste af den 23. maj 2019, som viser et opkald til ortopædkirurgisk afdeling på Sygehus.

På baggrund af ’ oplysninger, og idet oplysningerne ikke er bestridt af ortopædkirurgisk afdeling, sygehus, lægger styrelsen til grund, at kontaktede afdelingen den 23. maj 2019, grundet de tiltagende smerter i hendes højre pegefinger. Styrelsen lægger videre til grund, at hun ved sin henvendelse fik afslag på anmodningen om smertestillende medicin.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus for operationerne den 16. og 29. maj 2019 samt behandlingsplanen frem til 23. maj 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der er forskellige metoder til udførelse af en stivgørende operation af et led, herunder anvendelse af ståltrådspinde (ortofixpinde). Ved operationen den 16. maj 2019 blev der på relevant vis anvendt ståltrådspinde. Operationen blev udført sundhedsfagligt forsvarligt, idet det slidgigtsramte led blev fjernet og leddet blev fikseret med 2 stk. krydsende ståltrådspinde. En efterfølgende gennemlysning viste en god placering af de isatte pinde. Efter lukning med nylonsutur blev der anlagt en aluskinne (immobiliserende carstamskinne) og en blød forbinding yderst
  • at behandlingsplanen frem til den 23 maj 2019 var relevant, idet var relevant smertedækket, idet hun havde fået medgivet 6 tabletter af hurtigvirkende morfin (onynorm)
  • at der blev foretaget en relevant og tilstrækkelig behandling af den 29. maj 2019 henset til hendes symptomer i form af infektion og en manglende ståltrådspind, idet der samme dag blev foretaget en ny operation. Ved operationen blev der udtømt uklar væske fra det opererede område, der blev renset op i infektionen, og det resterende metalmateriale blev fjernet, da der var tegn på betændelse i knoglen.

Den omstændighed, at den 8. juni 2019 fik amputeret yderleddet på højre pegefinger er efter styrelsens opfattelse ikke ensbetydende med, at operationerne den 16. og 29. maj var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet de på baggrund af ovenstående blev udført på relevant vis.

Styrelsen vurderer derimod, at der er grundlag for at kritisere ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus for den manglende behandling den 23. maj 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at burde have været indkaldt til en klinisk kontrol ved sin henvendelse til ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus den 23. maj 2019, idet hun ringede med en tiltagende smerteproblematik efter en stivgørende operation i højre pegefinger, hvor der var isat krydsene ståltrådspinde. Den oplyste tiltagende smerteproblematik skulle have givet en mistanke om, at det anvendte metalmateriale muligvis havde løsnet sig, og/eller at der var opstået en infektion, og derfor burde havde været indkaldt til en klinisk kontrol før den planlagte kontrol den 29. maj 2019
  • at grundet den tiltagende smerteproblematik og grundet infektionen i højre pegefinger var ikke længere relevant smertedækket, hvorfor hun burde have været tilset med henblik på vurdering af, om hun skulle tilbydes mere smertestillende medicin.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 23. maj 2019 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed