Sygehus får kritik for, at patienten faldt ned fra operationsleje i forbindelse med opvågningen

I forbindelse med opvågningen efter en operation faldt patienten ned fra lejet. Sygehuset får kritik for, at der ikke havde været fokus på patienten i forbindelse med opvågningen, og at afdelingen ikke havde en specifik instruks for proceduren omkring opvågning fra operationen.

Sagsnummer:

20SFP71

Offentliggørelsesdato:

19. august 2020

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Sygeplejersker

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Sygehus , for behandlingen i den 12. maj 2020.

Der gives ikke kritik til:

 • Sygehus , Kirurgisk Sengeafdeling, for journalføringen.

Det betyder, at behandlingen var under med normen for almindelig anerkendt faglig standard, men at journalføringen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling i , Sygehus den 12. maj 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke var fastspændt eller på anden vis sikret mod at falde ned og derfor faldt ned fra operationslejet.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 12. maj 2020 blev 69-årige opereret i , Sygehus . Det var en opfølgende operation efter en galdestensopration, hvor der blev fjernet stents og de resterende sting.

Efter ekstubering faldt ned fra operationslejet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere , Sygehus for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det er personalet på operationsstuen, der har ansvaret for patienten, herunder at denne ikke falder ned fra operationslejet

 • at der ikke har været tilstrækkelig fokus på under opvågningen, idet han i forbindelse med ekstubationen rejste sig voldsomt op mod venstre og derefter væltede på gulvet med maven og ansigtet først
 • at operationspersonalet bør stå ved patienten i opvågningsfasen sammen med anæstesien som tryghed for patienten og forhindre, at patienten falder af lejet

   

 • at der burde have været en instruks for proceduren omkring opvågning fra operationen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 12. maj 2020 i , Sygehus , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at der ikke blev foretaget korrekt journalføring af behandlingen af på Kirurgisk sengeafdeling, Sygehus , den 13. maj 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at det blev journalført, at var fuldstændig velbefindende.

BEGRUNDELSE

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring, og svarer til kravene i journalføringsbekendtgørelsen.

Det skal fremgå af journalen, hvilken tilstand patienten er i svarende til journalføringsbekendtgørelsens § 10.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Kirurgisk Sengeafdeling, Sygehus for journalføringen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der foreligger tilstrækkelig og relevant journalføring for forløbet efter faldet, både fra lægelig og sygeplejefaglig side
 • at s tilstand blev beskrevet som ”fuldstændig velbefindende” er set i forhold til de potentielle skader, han kunne have fået. Der var således ingen brud eller skader på indre organer

Styrelsen finder på den baggrund, at journalføringen af behandlingen, som modtog den 13. maj 2020 i , Sygehus , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen)

 • ·§ 10 om indholdet af en patientjournal