Væskeansamling i lungehule efter biluheld bør udløse CT-scanning

Ældre patient udsat for trafikulykke kommer i akutmodtagelse med smerter ved vejrtrækning og hyperventilation. Traumet sammenholdt med væskeansamling i lungehule burde have ført til CT-scanning. Desuden skal alle stærkt afvigende blodprøver følges op.

Sagsnummer:

20SFP75

Offentliggørelsesdato:

19. august 2020

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen på Akutmodtagelsen den 10. maj 2018.

Der gives ikke kritik til:

 • , for behandlingen på Akutmodtagelsen den 14. og 17. maj 2018 og for behandlingen på Hjertemedicinsk Afdeling.

Det betyder, at behandlingen på Akutmodtagelsen, den 10. maj 2018 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutmodtagelsen, , den 10. maj, 14. maj og 17. maj 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at hun ikke blev tilstrækkeligt udredt, herunder at hun burde have været skannet,

   

 • at hun ikke modtog tilstrækkelig og relevant behandling, henset til hendes symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 10. maj 2018 blev 83-årige indlagt på Akutmodtagelsen, med smerter i nakken og venstre side af brysthulen samt hyperventilation. Hun havde fire dage forinden været passager i en bil, der blev påkørt. Hun var desuden kendt med knogleskørhed, højt blodtryk og høje værdier af stofskifte hormoner.

Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, som blandt andet viste, at smerterne var lokaliseret mellem ribbenene på venstre side, og at hun var øm for berøring ved nakke og skuldre men ikke langs rygraden. Der blev bestilt blodprøver, ordineret smertestillende og foretaget en EKG-undersøgelse, som viste normale forhold samt foretaget en røntgenundersøgelse af brysthulen, som viste en lille væskeansamling ved lungehinderne på venstre side, men ingen luft og ingen brud på ribben. blev herefter udskrevet og forløbet blev afsluttet med information om, at der skulle foretages en kontrolrøntgenundersøgelse efter en uge, og at egen læge skulle kontaktes ved forværring.

Den 14. maj 2018 ringede s datter til Akutmodtagelsen, , idet havde åndenød ved trappegang. Hun blev henvist til at tage kontakt til egen læge også med henblik på en kontrolrøntgenundersøgelse.

Den 17. maj 2018 blev indlagt på Akutmodtagelsen med venstresidige brystsmerter. Der blev foretaget en EKG-undersøgelse, som viste tegn på blodprop i hjertet, men mistanken kunne afkræftes efter konferering med kardiologisk ekspertise på et andet sygehus. Der blev ordineret blodprøver, dyrkning af urin, blod og opspyt, og hun blev sat i antibiotisk behandling. Herudover blev der foretaget en CT-skanning af brysthule og mave, som viste problemer med afløbet fra galdevejene, og at der var væskeansamling i lungehinderne på begge sider, en ansamling omkring hjertet samt brud på 5. til 8. ribben på venstre side. Hun blev herefter indlagt på en anden afdeling med henblik på overvågning af de vitale værdier og en ultralydsundersøgelse af hjertet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutmodtagelsen, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ikke blev udredt tilstrækkeligt den 10. maj 2018, idet hendes symptomer som anspændthed, direkte ømhed ved tryk, at hun ikke kunne ligge ned og sove samt hyperventilation med en høj respirationsfrekvens på 24, var tiltagende og forværrede, hvilket sammenholdt med hendes alder og traumets karakter burde have givet anledning til en nærmere udredning og vurdering af lunger og brysthule ved en CT-skanning.
 • at ikke modtog tilstrækkelig og relevant behandling for den målte høje værdi af Kalium på 5,2. Der blev ikke behandlet med stop for Kaliumtilskud før den 17. maj 2018.

Styrelsen kan oplyse, at en røntgenundersøgelse ikke kan vise, om der er friske brud på ribben, medmindre de er forskudte, men at en CT-skanning kunne have afklaret dette, samt om der var mindre mængder luft i lungehulen, der kunne have betydning for vejrtrækningen.

Styrelsen kan videre oplyse, at udtømning af væskeansamlinger i lungehulen kun udføres, såfremt ansamlingen er stor og giver betydelige gener, eller såfremt der er brug for at undersøge indholdet nærmere.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 10. maj 2018 på Akutmodtagelsen, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutmodtagelsen, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det var i overensstemmelse med almindelig praksis, at blev henvist af Akutmodtagelsen til en røntgenundersøgelse med svar gennem egen læge, hvorfor det var relevant, at Akutmodtagelsen henviste s datter til at kontakte egen læge den 14. maj 2018, da hun henvendte sig telefonisk til Akutmodtagelsen vedrørende undersøgelsen og s forværrede symptomer.

   

 • at blev relevant undersøgt ved blodprøver, EKG-undersøgelse og en CT-skanning den 17. maj 2018, som påviste, at hun havde en større væskeansamling i lungehulen, ribbensbrud og gav mistanke om tumorer ved nyre og galdeveje, hvorefter hun blev indlagt til videre udredning, herunder af væskeansamlingen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som den 14. og 17. maj 2018 på Akutmodtagelsen, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Hjertemedicinsk Afdeling, , i perioden fra den 17. maj til den 21. maj 2018, og i perioden fra den 1. juni til den 5. juni 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at hun ikke blev tilstrækkeligt udredt, herunder at hun burde have været skannet.

   

 • at hun ikke modtog tilstrækkelig og relevant behandling, henset til hendes symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 17. maj 2018 blev 83-årige indlagt på Hjertemedicinsk Afdeling efter at have været set i Akutmodtagelsen. Hun havde 10 dage forinden været impliceret i et færdselsuheld som passager i en bil. En CT-skanning af brysthule og mave havde vist, at der var problemer med afløbet fra galdevejene, og at der var væskeansamling i lungehinderne på begge sider, en ansamling omkring hjertet samt brud på 5. til 8. ribben på venstre side.

Den 18. maj 2018 om morgenen blev det vurderet, at ansamlingen ved hjertet var hæmody-namisk ubetydende, hvorfor ultralydsundersøgelsen af hjertet kunne vente til dagen efter. Der blev ordineret smertestillende samt antibiotika, og det blev vurderet, at der var behov for et tilsyn fra en mave-tarm kirurg.

Den 18. maj 2018 om eftermiddagen blev der foretaget en ultralydsundersøgelse af hjertet og en objektiv undersøgelse, som viste lette ødemer på benene. Der blev rykket for yderligere beskrivelse af CT-skanningen af brysthulen og maven og ordineret et mave-tarm kirurgisk tilsyn og en ultralydsundersøgelse af venstre lunge. Desuden var der fundet tumorer på begge nyrer, som blev anbefalet udredt i kræftpakkeforløb med henblik på vurdering af malignitet.

Den 18. maj 2018 om aftenen blev dagens ordinationer gennemgået og bestilt, og der blev desuden ordineret blodprøver.

Den 19. maj 2018 blev det vurderet, at var i bedring, men fortsat havde smerter fra de brækkede ribben. Der blev fundet bakterier i urinen, og da hun var i behandling med antibiotika mod en lungebetændelse, fortsatte denne behandling, til et dyrkningssvar med resistensmønster forelå.

Den 20. maj 2018 var mere besværet vejrtrækningsmæssigt. Hun havde åndenød, gispede og trak vejret hurtigt, 25-30 gange i minuttet. Der blev ordineret en røntgenun-dersøgelse til kontrol af væskeansamlingen på lungerne. havde desuden forhøjede kaliumværdier i sit blod på 5,8, som skulle kontrolleres ved blodprøve om aftenen. Der blev ordineret blodtransfusion, idet havde anæmi og var dehydreret.

Den 20. maj 2018 om aftenen viste en arteriepunktur, at s havde en svær kom-penseret metabolisk acidose, formentlig på baggrund af dehydrering og faldende nyrefunktion. Senere på aftenen blev der afholdt samtale med hendes pårørende, idet hun var tiltagende dårlig og fremstod apatisk og træt. havde deklive ødemer op til knæniveau og trods indgift af blodprodukter og saltvand og stimulering med vanddrivende havde hun kvitteret sparsomt med urin. Det blev vurderet, at der var fuldt behandlingsniveau, og at der skulle fortsættes med forcerede diureser (vanddrivende) til behovet for dialyse var afklaret.

Den 21. maj 2018 om natten blev tiltagende dårlig vejrtrækningsmæssigt trods inhalationsbehandling på maske. Hun havde blodtryksstigning med en systole op til 180, og der var mistanke om lungeødem. Desuden blev der konfereret med nyrespecialister med henblik på akut dialyse, hvilket der ikke var indikation for. Der blev taget kontakt til intensivafdelingen, hvortil hun blev overflyttet med understøttelse af vejrtrækningen og udtømning af væskeansamlingen.

Den 1. juni 2018 blev tilbageflyttet til Hjertemedicinsk Afdeling. Hun havde en hjerterytmeforstyrrelse, for hvilken der blev ordineret digitalisering mod. Det blev desuden vur-deret, at hun ikke var kandidat til intensiv behandling eller påbegyndelse af behandling ved hjertestop.

Den 2. juni 2018 blev der foretaget en objektiv undersøgelse, som blandt andet viste, at trak vejret under 30 gange i minuttet. Hun angav selv, at det gik godt.

Den 3. juni 2018 blev der om formiddagen ordineret blodprøver, dyrkning af urin og ophost samt fysioterapi til med henblik mobilisering.

Den 3. juni 2018 om aftenen havde påvirket bevidsthed, rallende hurtig vejrtrækning samt feber, og det blev vurderet, at hun havde begyndende sepsis på baggrund af en lungebetændelse, der var kompliceret af lungeødem. Der blev blandt andet ordineret dyrkning af blod, antibiotika, nitroglycerin ved behov og en røntgenundersøgelse af brysthulen.

Den 4. juni 2018 blev der om natten afholdt samtale med de pårørende. De blev informeret om s nedsatte nyrefunktion, hendes tiltagende bevidsthedssløring, og at hun ikke responderede godt på behandlingen, hvorfor det blev vurderet, at hun ikke kunne leve længe.

Den 4. juni 2018 blev der om morgenen lavet en gennemgang af forløbet og en objektiv undersøgelse af , som nikkede ja og nej til stillede spørgsmål. Om formiddagen opstod en forværring i tilstanden med sepsis og højt natrium i blodet. Hen på eftermiddagen og om aftenen klarede mere op, og en røntgenundersøgelse viste let forbedrede lunge-mæssige forhold. Der blev blandt andet ordineret plan for væskebalancen og sondeernæring.

Den 5. juni 2018 om natten var der forværring i s vejrtrækningsmæssige tilstand, ligesom hun kun reagerede ved smertestimulation. Der blev opstartet behandling mod lungeødem med blandt andet vanddrivende og CPAP-behandling. Midt på natten blev der lagt op til, at der i dagtid skulle vurderes, om nuværende behandling skulle fortsætte, eller om skulle overgå til kærlig pleje.

Den 5. juni 2018 blev der iværksat anæstesiologisk tilsyn, og det blev vurderet, at skulle flyttes til en intensiv afdeling med henblik på hjælp til vejrtrækningen.

Dagen efter afgik ved døden.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Hjertemedicinsk Afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at var blevet CT-skannet og havde fået lavet en EKG-undersøgelse samt havde fået afkræftet mistanken om en blodprop ved hjertet og derefter blev relevant og tilstrækkeligt udredt med en ultralydsundersøgelse af hjertet, som viste normal højre og venstre hjertefunktion, og at der herudover ikke var behov for yderligere skanninger i forløbet, idet problemstillingen med ribbensbrud og væskeansamling i lungehulen var belyst.
 • at der var særlig og tilstrækkelig opmærksomhed på væskeansamlingen i lungehulen, for hvilken der blev bestilt udtømning. Det er et lægefagligt skøn, hvorvidt der skal ske akut udtømning af en væskeansamling i lungehulen. Udtømningen blev ikke blev vurderet til at skulle ske akut, før der var yderligere forværring i den vejrtrækningsmæssige tilstand, og den blev udført den 21. maj 2018 i forbindelse med den intensive terapi, hvilket var relevant.

  at modtog tilstrækkelig og relevant behandling i form af blodtransfusioner, til behandling af blodmangel, væsketerapi mod dehydreringen, antibiotika mod infektion, samt iltbehandling, da der var vejrtrækningsbesvær.

 • at allerede var i så ringe forfatning ved indlæggelsen den 17. maj 2018 grundet dehydrering med nyrepåvirkning til følge og herefter en tilstødende lungebetændelse, at det sidst i forløbet måtte konstateres, at hun trods behandling med bl.a. antibiotika mod infektion, plan for væske og ernæringsindtag, iltbehandling og forcerede diureser ikke kunne helbredes.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 17. maj til den 21. maj 2018, og i perioden fra den 1. juni til den 5. juni 2018 på Hjertemedicinsk Afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed