Lægevagt og Sygehus får kritik for langsomlig behandling af 11 uger gammel baby med indeklemt lyskebrok.

Lægevagten får kritik for ikke at have visteret patienten akut til en konsultation, og for dermed ikke at tilse patienten hurtig nok. Sygehuset får kritik for ikke at overflytte den 11 uger gamle baby tidligere til andet sygehus for operation.

Sagsnummer:

20SFP77

Offentliggørelsesdato:

24. august 2020

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Børnesygdomme (pædiatri)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger, Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Lægevagten i Region for behandlingen den 3. august 2019.

 • Regionshospitalet for behandlingen på Børn og Unge Afdelingen den 3. august 2019.

Det betyder, at behandlingen hos Lægevagten i Region og på Børne og Unge Afdelingen, Regionshospitalet , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra på vegne af sin datter .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægevagten i Region , den 3. august 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at burde have været visiteret akut, da rettede telefonisk henvendelse til Lægevagten.
 • at burde have været tilset på et tidligere tidspunkt henset til sin tilstand.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 3. august 2019 kl. 19.12 kontaktede moderen til , 11 uger gammel, telefonisk Lægevagten i Region , idet havde en bule på venstre side af maven ved lysken. Det blev vurderet, at hun skulle tilses i Lægevagten.

Kl. 20.48 blev tilset i Lægevagten. Ved venstre lyske var der hævelse, hvilket der havde været siden dagen forinden. Det blev oplyst, at havde ændret adfærd. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse og henvist til et sygehus.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Lægevagten i Region for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at , henset til sine symptomer og tilstand, burde have været visiteret akut til en konsultation i Lægevagten, idet Lægevagten havde noteret symptomer, såsom at barnet var uroligt, grædende og havde nedsat appetit, samt at det kunne være lyskebrok.

Styrelsen kan oplyse, at symptomer såsom at et barn er uroligt, grædende og har nedsat appetit indikerer, at barnets almentilstand er påvirket. Det er almindelig anerkendt faglig standard, at spædbørn med påvirket almentilstand skal tilses akut.

 • at burde have været tilset på et tidligere tidspunkt ved ankomst i Lægevagten, idet hendes almentilstand var påvirket samt på baggrund af varigheden af symptomerne, som fremgik af visitationsnotatet.

Styrelsen kan uddybende oplyse, at lyskebrok hos piger ofte er indeklemt og omfatter ofte den ene æggestok (ovarie). Indeklemt lyskebrok er en alvorlig og akut behandlingskrævende tilstand, hvor tiden er af afgørende betydning for prognosen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 3. august 2019 hos Lægevagten i Region , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Børn og Unge Afdelingen, Regionshospitalet , den 3. august 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev relevant behandlet og diagnosticeret henset til sin tilstand
 • at burde have været overflyttet til et andet hospital på et tidligere tidspunkt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

blev den 3. august 2019 kl. 21.25 tilset på Børn og Unge Afdelingen, Regionshospitalet , på baggrund af henvisning fra Lægevagten om mistanke til indeklemt lyskebrok grundet en hård udfyldning i venstre lyske. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvor var tydeligt smertepåvirket ved berøring svarende til udfyldningen. Der blev taget telefonisk kontakt til et andet hospital, som vurderede, at der var indikation for en akut operation.

Det fremgår af en udtalelse fra Regionshospitalet , at der blev taget kontakt til et andet hospital med henblik på operation og overflytning af . Der blev taget kontakt til regionens transportteam kl. 22.40 med henblik på overflytningen. Der blev rekvireret en ambulance fra kl. 22.45, som kørte fra kl. 00.05. Ambulancen ankom til kl. 01.00, hvorefter transporten mod det andet hospital blev påbegyndt kl. 01.27.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Børn og Unge Afdelingen, Regionshospitalet , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ikke blev behandlet og diagnosticeret korrekt henset til sin tilstand, idet hun blev triageret ”gul”, hvilket er ensbetydende med, at der skal ske lægetilsyn inden for 60 min. Hun burde dog have været triageret ”orange”, dvs. at hun burde have være henstillet til et lægetilsyn inden for 15 minutter, henset til sine klare symptomer, påvirkede almentilstand og alvorlige henvisningsdiagnose

  Styrelsen kan oplyse, at et barn med disse symptomer vil blive tilset af en sygeplejerske, som triagerer, og efterfølgende skal en læge straks tilkaldes uanset stabile vitalparametre. 

  Styrelsen kan videre oplyse, at ved mistanke om indeklemt lyskebrok skal barnet stabiliseres og herefter straks telefonisk konferences med relevant børnekirurgisk vagthavende for overførelse til operation på den pågældende børnekirurgiske afdeling. Det er styrelsens opfattelse, at hurtig diagnostik og akut operation giver en bedre prognose for barnet, idet der er risiko for tilstødende komplikationer, herunder påvirkning af barnets blodcirkulation og tarmnekrose, som kan medføre fjernelse af store dele af tarmen eller nærliggende organer fx æggestokkene, jo længere tid der forløber. 

 • at blev tilset af en læge inden for 15 minutter efter ankomst til Børn og Unge Afdelingen og blev tilset efter 30 minutter af en mere erfaren læge, som telefonisk var i kontakt med børnekirurgisk bagvagt på et andet hospital. Der forløb yderligere en time, før der blev rekvireret transport
 • at patientens symptomer var klare med en frembuling, som ikke kunne trykkes tilbage samt påvirket almentilstand. Der forelå en mistanke om indeklemt lyskebrok samt ønske om overførelse til behandling på et andet hospital

 • at ankom til Børn og Unge Afdelingen, Regionshospitalet kl. 21.13 og først kl. 01.27 blev overflyttet til videre behandling på et andet hospital. Der gik omkring tre timer efter aftale om overflytning, før forlod Regionshospitalet i en ambulance for transport til det andet hospital

 • at der var indikation for overflytning af på et tidligere tidspunkt på baggrund af den alvorlige diagnose. Det vurderes, at barnet kunne have været overflyttet mindst tre timer tidligere fra Regionshospitalet til behandling på et andet hospital, idet patienten havde stabile vitalparametre. Det vurderes videre, at det var muligt med et almindeligt lægefølge at overføre patienten. Efter anlæggelsen af drop (venflon) ville det have været forsvarligt at overflytte patienten med en ambulance.

Styrelsen finder på den ovenstående baggrund, at den behandling, som modtog den 3. august 2019 på Børn og Unge Afdelingen, Regionshospitalet , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed