Kommune kunne udbetale kørselsgodtgørelse til den mindreårige patients mor, selvom faren havde været ledsager.

Kommunen var berettiget til at sætte kørselsgodtgørelse til patient og ledsager ind på en konto tilhørende den mindreårige patients mor, da godtgørelsen tilfalder patienten, og begge værger kan tage imod beløbet.

Sagsnummer:

20SFP79

Offentliggørelsesdato:

27. august 2020

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen ændrer afgørelsen fra kommune:

 • om kørselsgodtgørelse.

Det betyder, at har ret til yderligere kørselsgodtgørelse.

Kommunen skal udbetale yderligere 188,28 kr.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at udbetalt kørselsgodtgørelse til speciallæge ikke dækker udgifterne.
 • at godtgørelsen er udbetalt til din datters mor og ikke til dig.

SAGSFREMSTILLING

Den 31. juli 2019 var din datter til undersøgelse hos en speciallæge i radiologi. Du ledsagede .

Den 1. august 2019 modtog kommune en attest for undersøgelsen fra klinikken.

Den 22. august 2019 sendte kommunen et brev til s mor, hvori de bad om dokumentation for rejseudgifterne. Kommunen modtog efterfølgende dokumentation for udgifter til samt færgen mellem og .

Kommunen traf afgørelse den 5. september 2019. Kommunen udbetalte 882 kr. til s mor svarende til prisen for to personer tur/retur med .

Du har oplyst, at du er handicappet og derfor ikke kan rejse med bus. Derfor kørte I i din handicapbil. Det udbetalte beløb svarer ikke til de udgifter, du har lagt ud.

Du har yderligere oplyst, at du ledsagede , fordi s mor ikke havde mulighed for at gøre dette. Det er dit navn, der står på den indsendte dokumentation, og derfor burde godtgørelsen være udbetalt til dig og ikke til s mor.

Der er fra s egen læge sendt en kaution til patientrejsen. Det fremgår af denne, at skal ledsages, fordi hun er et barn.

Det fremgår af din bevilling af støtte til køb af bil, at din gangdistance er begrænset.

BEGRUNDELSE

Beregning af kørselsgodtgørelse

En person, som ikke får social pension, har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til speciallæge, hvis afstanden til og fra speciallægens konsultationssted er over 50 km.

En ledsager til en patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis patientens alder eller helbredstilstand gør det nødvendigt, og hvis patienten selv har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse.

Ledsagelsen skal være nødvendig, for at patienten kan komme frem og tilbage til behandlingen, eller for at behandlingen kan gennemføres. Det er ikke nok, at ledsagelsen er hensigtsmæssig.

Kørselsgodtgørelse til patient og ledsager ydes med et beløb svarende til udgiften til det efter forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel. Dette gælder også, selv om man har brugt et dyrere transportmiddel.

Det skal være praktisk muligt for patienten at benytte det transportmiddel, der udbetales godtgørelse til.

Vurderingen af om en patient kan benytte offentlig transport er som udgangspunkt en sundhedsfaglig vurdering, som behandlingsstedet foretager. I vurderingen indgår patientens individuelle tilstand, alder og modenhed.

Som udgangspunkt er det afgørende, hvad patienten selvstændigt er i stand til, fraregnet hjælp fra andre, herunder eksempelvis ledsagere. Dette udgangspunkt kan dog ikke opretholdes, når en mindreårig patient faktisk har en ledsager med til behandlingen.

Det er en forudsætning, at den mindreårige patient og ledsageren rejser sammen. Hvis patienten rejser med en ledsager, som ikke kan benytte offentlig transport, er det ikke praktisk muligt for patienten at benytte offentlige transportmidler.

Vi vurderer, at du og havde ret til kørselsgodtgørelse svarende til udgiften til kørsel i privat bil.

Vi har lagt vægt på:

 • at havde ret til kørselsgodtgørelse på grund af afstanden til speciallægen.

 • at det fremgår af kautionen til patientrejsen, at det var nødvendigt for at blive ledsaget, fordi hun var et barn.

 • at du som s ledsager ikke kunne benytte offentlige transportmidler, fordi du kun kan gå en begrænset distance.

 • at det derfor ikke var praktisk muligt for og dig at benytte offentlig transport.

 • at det efter forholdene billigste forsvarlige transportmiddel derfor var privat bil.
 • at det er fast praksis ved beregningen af afstanden at bruge den korteste rute i Kraks afstandsberegner. Kraks afstandsberegner viser normalt den hurtigste rute, men man kan indstille den til at vise den korteste rute ved at vælge funktionen ”Alternativ rute”.
 • at man ikke kan få kørselsgodtgørelse til en længere rute, selv om den er mere praktisk at bruge.
 • at der ifølge Kraks afstandsberegner er 196,1 kilometers kørsel i bil på turen frem og tilbage mellem jeres bopæl og speciallægens konsultationssted.
 • at I ud over de kørte kilometer havde udgifter til på 348 kr. og udgifter til på 334 kr.

Godtgørelse for benyttelse af egen bil beregnes efter laveste sats i Finansministeriets cirkulære. Satsen var 1,98 kr. pr. km. i 2019.

Den samlede godtgørelse beregnes som følger:

196,1 km x 1,98 kr./km + 348 kr. + 334 kr.       = 1.070,28 kr.

Regionen skal derfor udbetale yderligere 188,28 kr. i kørselsgodtgørelse.

Udbetalingen af godtgørelsen

Ledsageren til en patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis patientens alder eller helbredstilstand gør det nødvendigt, og hvis patienten selv har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse. Ledsagerens ret er således afledt af patientens ret.

Ledsageren skal normalt rejse sammen med patienten. Kørselsgodtgørelsen omfatter derfor samme befordringsmiddel for både ledsager og patient, og godtgørelsen udgør normalt et samlet beløb. Dette beløb udbetales som udgangspunkt til patientens konto.

Kun i de tilfælde, hvor der anvendes offentlig transport, og patient og ledsager derved har behov for to sæt billetter, vil godtgørelse til ledsageren skulle udbetales til ledsagers konto, da der ellers kun reelt er tale om godtgørelse til patienten.

Medmindre andet er særligt bestemt, handler en mindreårigs værge på den mindreåriges vegne i økonomiske anliggender. Udbetaling af kørselsgodtgørelse, som tilfalder en mindreårig patient, skal derfor ske til patientens værge.

For mindreårige er det indehaveren af forældremyndigheden, som er værge. Er der fælles forældremyndighed, er begge indehaverne værger.

Hvis den mindreårige har to værger, kan den ene værge med virkning i forhold til tredjemand modtage og kvittere for beløb, som en værge lovligt kan modtage, medmindre den anden værge har meddelt tredjemand, at dette ikke kan ske. Derfor kan kørselsgodtgørelse, som tilfalder en mindreårig patient, udbetales til en af de to værger. Det er i den forbindelse ikke afgørende, hvem der har ansøgt om godtgørelse for barnet, hvem der har ledsaget barnet, eller hvem der har afholdt udgifterne til rejsen.

Vi vurderer, at kommune havde ret til at indsætte det samlede beløb på en konto, der er tilknyttet s mor.

Vi har lagt vægt på:

 • at I kørte i privat bil.

 • at kørselsgodtgørelsen til og dig derfor udgør et samlet beløb beregnet ud fra antal kørte kilometer samt udgifter til færge og bro.

 • at godtgørelsen i dette tilfælde tilfalder patienten og som udgangspunkt udbetales til patientens konto.

 • at er mindreårig og dermed umyndig, hvorfor en af hendes værger skal modtage beløbet på hendes vegne.

 • at I har fælles forældremyndighed og dermed begge er s værger.

 • at kommune derfor kunne vælge, hvem af jer der fik beløbet udbetalt.

Derfor havde kommunen ret til at indsætte beløbet på s mors konto.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 5, nr. 11, om kommunens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 170, stk. 3, om kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra læge og speciallæge

Bekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007 af Værgemålsloven:

 • § 1, om mindreåriges umyndighed
 • § 2, om værger for mindreårige
 • § 3, om to værger for en mindreårig

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • § 6, om ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra speciallæge
 • ·§ 27, om ledsagelse
 • ·§ 30, om billigste, forsvarlige transportmiddel

Cirkulærer

Finansministeriets cirkulære nr. 9062 af 11. januar 2019 om satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser

Offentliggjorte afgørelser

Nedenstående offentliggjorte afgørelse har haft vejledende karakter ved vurdering af sagen. Du kan finde vores offentliggjorte afgørelser på vores hjemmeside stpk.dk under ”Vores praksis” > ”Se afgørelser og domme” > ”Afgørelser fra Styrelsen for Patientklager” > ”Patientrettigheder”:

 • SPS1741, offentliggjort den 14. juli 2017