Kommunen skal ikke udbetale kørselsgodtgørelse, når patienten selv betaler for sine behandlinger

En kommune skulle ikke udbetale kørselsgodtgørelse til speciallæge, da behandlingerne ikke var betalt af regionen, og derfor ikke omfattet af reglerne om kørselsgodtgørelse.

Sagsnummer:

20SFP85

Offentliggørelsesdato:

4. september 2020

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen tiltræder afgørelsen fra Kommune:

  • om kørselsgodtgørelse til speciallæge.

Det betyder, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse til speciallæge.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at du fik afslag på kørsel til speciallæge.

SAGSFREMSTILLING

I perioden fra den 24. juli til den 22. august 2019 var du til en række behandlinger på speciallægeklinikken . Du søgte i den forbindelse kommunen om kørselsgodtgørelse.

Kommunen traf afgørelse den 3. september 2019 om afslag på kørselsgodtgørelse med den begrundelse, at afstanden fra din bopæl til den nærmeste speciallæge ikke oversteg 50 km. Kommunen har herefter oplyst, at behandling for regionens regning efter sundhedsloven forudsætter, at speciallægen har overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket ikke er tilfældet.

Du har oplyst, at speciallægeklinikken er den eneste i Danmark, som foretager den behandling, du har brug for. Du oplyser, at din læge oprindeligt henviste dig til , men at sygehuset ikke kan udføre den samme behandling. Du valgte derfor speciallægeklinikken, selvom det betød, at du selv skulle betale ca. 10.000 kr. for behandlingerne.

Vi har derfor lagt til grund, at den behandling, du modtog på speciallægeklinikken , er finansieret af dig selv.

BEGRUNDELSE

Det er reglerne i sundhedsloven, som kan give ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til speciallæge, hvis man opfylder betingelserne herfor.

Man er kun omfattet af disse regler, hvis man er omfattet af sikringsgruppe 1 og behandlingen betales af regionen.

Hvis man modtager behandling på en speciallægeklinik, og behandlingen ikke er finansieret af regionen, har man derfor ikke ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse.

Vi vurderer, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse til speciallæge.

Vi har lagt vægt på:

  • at sundhedsloven udtømmende beskriver de situationer, hvor en patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse efter sundhedsloven.

  • at du selv har betalt for behandlingen på speciallægeklinikken.

  • at der derfor ikke er tale om behandling finansieret af regionen.
  • at reglerne om kørsel og kørselsgodtgørelse derfor ikke kan finde anvendelse på dine behandlinger på speciallægeklinikken .

Derfor tiltræder vi Kommunes afgørelse af 3. september 2019 om kørselsgodtgørelse til speciallæge.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), som ændret ved lov nr. 1053 af 30. juni 2020:

  • § 5, nr. 11, om kommunens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • § 170, stk. 1-3, om kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra læge og speciallæge

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

  • § 1 om kommunens pligt til at yde kørsel og kørselsgodtgørelse