Kommune havde ikke ret til at opkræve gebyr for nyt sundhedskort

Kommunen kunne ikke opkræve gebyr for et nyt sundhedskort, da lægeskiftet ikke var begrundet i patientens egen beslutning eller handlemåde. Patienten havde ikke en reel mulighed for at få behandling ved den først valgte læge.

Sagsnummer:

20SFP86

Offentliggørelsesdato:

7. september 2020

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen ændrer afgørelsen fra Kommune:

 • om egenbetaling for sundhedskort.

Det betyder, at du havde ret til nyt sundhedskort uden egenbetaling.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du skulle betale for udstedelse af et nyt sundhedskort i forbindelse med lægeskift.

SAGSFREMSTILLING

Du har oplyst, at du i forbindelse med en flytning i august 2018 valgte en ny læge. Lægen ville dog ikke behandle dig, da lægen mente, at klinikken havde lukket for tilgang, og at der dermed måtte være sket en fejl i systemet. Da du var blevet afvist i klinikken et par gange, valgte du den 29. april 2019 at foretage lægeskift på Borger.dk.

Den 21. maj 2019 henvendte du dig til Kommune med henblik på refundering af gebyr for sundhedskort i forbindelse med lægeskiftet den 29. april 2019.

Den 8. september 2019 traf kommunen afgørelse om afslag på gebyrfrit sundhedskort, da lægeskiftet ikke skete i forbindelse med, at du havde anmeldt flytning den 15. august 2018. Du opfyldte dermed ikke betingelserne for gebyrfrit sundhedskort. Kommunen har desuden anført, at den valgte læge havde åbent for tilgang i perioden fra den 8. til den 16. august 2018, og at der således ikke var fejl i systemet.

BEGRUNDELSE

Der skal normalt betales et gebyr på 200 kr. (2019-niveau) for et nyt sundhedskort, medmindre én af betingelserne for gratis sundhedskort er opfyldt. Det er eksempelvis gratis, hvis sundhedskortet udstedes i forbindelse med lægeskift som følge af ændringer i lægepraksis eller flytning.

Hvis den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne på sundhedskortet, der ikke kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde, kan kommunen dog ikke opkræve gebyr for udstedelsen af et nyt sundhedskort, selvom undtagelsesbetingelserne ikke måtte være opfyldt.

En læge kan ved henvendelse til regionen frasige sig en patient. Herefter vil regionen træffe en afgørelse om, at patienten kan vælge en ny læge gebyrfrit. Indtil patienten er tildelt en ny læge, er patienten fortsat tilmeldt den frasigende læge, som har ansvaret for at behandle patienten ved behov.

Vi vurderer, at du havde ret til gratis sundhedskort ved lægeskiftet i april 2019, selvom lægeskiftet ikke skete i forbindelse med din flytning i august 2018.

Vi har lagt vægt på:

 • at der ikke var sket en fejl i systemet, da den valgte læge ved flytningen i august 2018 havde åbent for tilgang i en kort periode. Lægen havde dermed ansvaret for at behandle dig ved behov.
 • at lægen ikke benyttede sig af frasigelsesreglerne over for regionen, men i stedet afviste at behandle dig, da du havde behov for lægehjælp.
 • at du dermed var nødsaget til selv at foretage et lægeskift for at have en reel mulighed for at opnå behandling af en læge.
 • at ændringerne i oplysningerne på dit sundhedskort i forbindelse med dit lægeskift i april 2019 dermed ikke kan henføres til din egen beslutning eller handlemåde. Kommunen kan derfor ikke kræve gebyr for udstedelsen af dit nye sundhedskort.

Derfor ændrer vi kommunens afgørelse af 8. september 2019 om egenbetaling for nyt sundhedskort.

Du har således ret til godtgørelse for udgifterne til gebyr for nyt sundhedskort i forbindelse med dit lægeskift.

Afsluttende bemærkninger til kommunen

Henvendelsen af 21. maj 2019 omkring refundering af gebyr var underskrevet med både og hendes mands navne og cpr-numre. Det fremgår, at de ønskede refundering af 400 kr., svarende til gebyr for to sundhedskort.

Afgørelsen af 8. september 2019 er imidlertid kun sendt til . Kommunen forholder sig således i afgørelsen alene til gebyret for s sundhedskort.

Det er vores opfattelse, at kommunen, på baggrund af henvendelsen om refundering af 400 kr., også burde have truffet en afgørelse for så vidt angår gebyr for s mands sundhedskort.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), som ændret ved lov nr. 1053 af 30. juni 2020:

 • § 5, nr. 1, om klager over kommunens afgørelser om udstedelse af sundhedskort

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 12 om udstedelse af sundhedskort

Bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. 

 • § 11, stk. 1, om opkrævning af gebyr for sundhedskort
 • § 11, stk. 1, nr. 1-9, om gebyrfrit sundhedskort

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulære nr. 9887 af 26. oktober 2018 om regulering for 2019 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven

Overenskomst om almen praksis indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation:

 • § 9 om frasigelse af patienter