Patient overflyttet i intuberet tilstand til andet hospital

Der skal før kirurgisk behandling påbegyndes, særligt ved kirurgi, der kan kræve en større kirurgisk ekspertise, være sikret en adgang hertil, som minimum ved tilkald.

Sagsnummer:

20SFP90

Offentliggørelsesdato:

9. september 2020

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • Sygehus, for behandlingen på Kirurgisk Afdeling den 24. maj 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Kirurgisk Afdeling, Sygehus den 24. maj 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog en tilstrækkelig operation, herunder at han blev overflyttet under operationen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

58-årige var den 24. maj 2019 indlagt på Kirurgisk Afdeling, Sygehus, idet han havde haft smerter i maven og ikke havde haft afføring den seneste uge. havde fået Movicol og Klyx mod forstoppelse, dog uden effekt. Idet han fortsat havde kvalme, var oppustet og havde smerter, blev der bestilt en CT-skanning af maven. På baggrund af CT-skanningen blev skrevet op til en laparoskopi (kikkertoperation) senere samme dag, idet der var mistanke om blindtarmsbetændelse med perforation.

Under kikkertoperationen blev den konverteret til en åben operation. blev under operationen overflyttet til et andet sygehus til videre behandling.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Kirurgisk Afdeling, Sygehus, for behandlingen den 24. maj 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at operationen den 24. maj 2019 blev indledt som en kikkertoperation, hvilket var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard. Operationen måtte dog konverteres til en åben operation grundet svære betændelsesforandringer som følge af, at der var gået hul på bunden af tyktarmen. Det var i den forbindelse relevant at foretage en beslutning om fjernelse af den opadgående del af tyktarmen (højresidig hemikolektomi).
  • at der grundet manglende kompetence på afdelingen måtte foretages en overflytning af i intuberet tilstand til et andet hospital for videre behandling. Dette vurderes ikke at være sundhedsfaglig forsvarlig behandling, herunder henset til at på daværende tidspunkt havde været på operationsbordet i seks timer.  
  • at en langvarig operation med betændelsesforandringer og overflytning mens patienten er intuberet, samlet set udgør en forhøjet risiko for varetagelsen af patientens velbefindende.
  • at et hospital, der varetager akutbehandlinger inden for de kirurgiske områder, må sikre, at der er tilgang til tilstrækkeligt kvalificerede kirurger i alle døgnets timer. Såfremt der på afdelingen ikke er tilstrækkelig kvalifikation til at udføre en akut operation, må der sikres en mulighed for at kunne tilkalde mere erfaren hjælp. 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 24. maj 2019 på Kirurgisk Afdeling, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed