Sygehus får kritik for et langt behandlingsforløb

En 17-årige dreng henvendte sig gentagende gange til sygehus med smerter i maven efter en operation for blindtarmsbetændelse, og hospitalet får kritik for manglende opfølgning på trods af invaliderende symptomer, hvilket medførte et langt behandlings-forløb.

Sagsnummer:

20SFP91

Offentliggørelsesdato:

11. september 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi, Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Hospital A, for behandlingen på Klinik, i perioden fra den 17. december 2017 til den 7. februar 2019.

Der gives ikke kritik til:

 • Hospital B, for behandlingen på Afdeling A og Ortopædkirurgisk Afdeling.

Det betyder, at behandlingen på Klinik, Hospital A var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

 1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling B og Klinik, Hospital A, i perioden fra den 28. august 2017 til den 7. februar 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at operationen for blindtarmsbetændelse ikke blev foretaget på sundhedsfaglig forsvarlig vis,
 • at ikke modtog en tilstrækkelig undersøgelse og behandling.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 28. august 2017 blev 17-årige undersøgt på Afdeling B, Hospital A, da han havde mavesmerter og derfor var blevet henvist af sin praktiserende læge. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, der gav mistanke om blindtarmsbetændelse. blev herefter henvist til Klinik, Hospital A, hvor der blev foretaget en kikkertoperation med fjernelse af blindtarmen.

Den 19. december 2017 blev genhenvist til Klinik, da han havde vedvarende smerter i højre side af maven. Efter en objektiv undersøgelse blev han henvist til en CT-scanning. Denne blev afvist grundet strålehygiejne.

Den 6. november 2018 blev igen henvist til Klinik, da han forsat havde smerter i højre side af maven. Der blev foretaget en CT-scanning, der viste betændelse omkring leveren, hvorfor blev indkaldt til reoperation den 7. februar 2019. Ved operationen blev der fundet en klips fra den tidligere operation.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling B og Klinik, Hospital A for behandlingen den 28. august 2017.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at blev undersøgt på Afdeling B, Hospital A, da han var henvist fra sin praktiserende læge med mavesmerter. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvor var vågen og orienteret, men fremstod smertepåvirket. Der var smerter i maven, herunder slipømhed og perkussionsømhed svarende til McBurneys punkt, der er det sted i maven, hvor der er karakteristisk ømhed i forbindelse med blindtarmsbetændelse. På baggrund af mistanken om blindtarmsbetændelse, blev henvist til en undersøgelse på Klinik.
 • at der blev foretaget en objektiv undersøgelse på Klinik, hvor der blandt andet var direkte, indirekte og perkussionsømhed i højre side af maven, og da der var mistanke om blindtarmsbetændelse, blev der foretaget en kikkertoperation.
 • at kikkertoperationen foregik på sundhedsfagligt forsvarligt vis, hvor der blev fjernet pus, og blindtarmen blev frilagt og delt efter anerkendt metode ved brug af titaniumsklips, hvorefter blindtarmen blev fjernet. Enkelte titaniumsklips kan ligge løst i vævet omkring delingsstedet, hvilket er uden betydning fremadrettet, hvis der skulle opstå komplikationer.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 28. august 2017 på Afdeling B og Klinik, Hospital A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer herefter, at der er grundlag for at kritisere Klinik, Hospital A, for behandlingen i perioden fra den 17. december 2017 til den 7. februar 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at blev genhenvist til Klinik den 17. december 2017 med vedvarende smerter i højre side af maven. Han blev herefter henvist til en ultralydsscanning, hvor resultatet ikke forklarede de vedvarende smerter i maven.
 • at den 18. januar 2018 blev henvist til en CT-scanning, idet der var mistanke om myoser. CT-scanning blev aflyst grundet strålehygiejne, men idet fortsat var i smertestillende behandling grundet mavesmerter, og idet han havde haft feber, burde der have været igangsat anden udredning for komplikationerne efter operationen. I stedet for at afslutte og henvise ham til den praktiserende læge, burde der have været fulgt op på forløbet.
 • at blev henvist til Klinik igen den 6. november 2018 med de samme symptomer. Han blev ved konsultationen igen henvist til en CT-scanning. Svaret på CT-scanningen gav mistanke om, at der sad noget fastgroet afføring, der gav anledning til betændelse, hvilket skulle fjernes ved en kikkertoperation, men på trods af s invaliderende smerter, blev han først opereret den 7. februar 2019.
 • at operationen blev foretaget den 7. februar 2019, hvorefter blev udskrevet samme sag uden yderligere opfølgning, hvilket ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, idet henset til ovenstående forløb, burde have været henvist til en opfølgende kontrol.
 • at der på baggrund af ovenstående ikke blev foretaget tilstrækkelig undersøgelse og behandling i perioden, hvilket medførte et forsinket behandlingsforløb.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 17. december 2017 til den 7. februar 2019 på Klinik, Hospital A, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling A og Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital B, i perioden fra den 2. juli til den 20. august 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der var usikkerhed omkring, hvilken afdeling der skulle behandle
 • at der ikke blev foretaget en relevant undersøgelse og behandling
 • at ikke modtog tilstrækkelig information i forløbet.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 2. juli 2019 blev 19-årige indlagt på Afdeling A, Hospital B, efter henvisning fra sin praktiserende læge, da han havde en byld i rygmuskulaturen tæt på leveren.

Den 4. juli 2019 blev overflyttet til Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital B. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvorefter der blev bestilt en akut ultralydsscanning.

blev opereret den 11. juli 2019, hvor bylden blev tømt, og der blev udtaget prøver. Resultatet af prøverne viste, at der ikke var vækst, hvorfor blev afsluttet.

Den 20. august 2019 var blevet genhenvist til Ortopædkirurgisk Afdeling, da der var betændelse i operationssåret. fik en tid to uger senere, hvor der skulle tages nye prøver for at finde årsagen til infektionen. 

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A og Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital B, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at blev indlagt den 2. juli 2019 på Afdeling A, da han var blev henvist fra sin praktiserende læge med en byld i rygmuskulaturen tæt på leveren. Der blev i løbet af det første døgn optaget en grundig sygehistorie, foretaget en objektiv undersøgelse og ordineret parakliniske undersøgelser i form af blodprøver, urinstiks og CT-scanning. Resultaterne blev konfereret med relevant speciale, og da ikke var akut påvirket, blev det på relevant vis besluttet, at sygehistorien og resultatet af CT-scanningen skulle gennemgås under fælles konference med røntgenafdelingen den følgende dag.
 • at blev tilset af en ortopædkirurgisk læge den følgende dag og af en speciallæge i infektionskirurgi den 4. juni 2019. Der blev herefter foretaget en akut ultralydsscanning med udtømning af væske, og blev informeret om, at der var tale om en ambulant udredning før indlæggelsen. Behandlingsforløbet var sundhedsfagligt forsvarligt, idet der var tale om en kompleks sag, der krævede yderligere diagnostik før en eventuel behandling kunne opstartes.
 • at blev indlagt på Ortopædkirurgisk Afdeling den 5. juli 2019, hvor der blev påbegyndt behandling med antibiotika, mens man afventede resultater fra dyrkning af det udtagne væske. s tilstand var fortsat stabil, og der blev løbende målt vitale værdier for at overvåge en eventuel septisk tilstand (kritisk systemisk påvirkning ved infektion).
 • at dyrkningen af væsken ikke viste vækst af bakterier, men da fortsat havde smerter, da CPR fortsat var forhøjet trods antibiotisk behandling, og da ultralyds- og CT-scanningen viste en ansamling, blev der besluttet operativ behandling.
 • at blev opereret den 11. juli 2019, hvilket var sundhedsfagligt forsvarligt, idet han ikke var kritisk medtaget, og idet der ikke var påvist bakterier. Det udtagne materiale blev efter operationen sendt til mikrobiologisk undersøgelse, og skulle fortsætte i antibiotisk behandling, til der forelå svar på prøverne.
 • at prøvesvarende forelå den 16. juli 2019 og viste, at der ikke var vækst af bakterier, og at der var nedgang i CRP, hvorfor behandlingen med antibiotika på relevant vis blev stoppet, og blev afsluttet.
 • at blev set igen den 20. august 2019, da der var betændelse i operationssåret. Der var mistanke om en dyb infektion, men der var ikke nogen mikrobiologisk diagnose. Det var således relevant at stoppe behandlingen med antibiotika, der var påbegyndt hos den praktiserende læge og henvise til en ny ultralydsscanning.
 • at blindtarmsbetændelse kan give langvarige gentagende infektioner, og på baggrund af ovenstående blev der foretaget relevant undersøgelse og behandling henset til s helbredsmæssige tilstand. blev på tilstrækkelig vis løbende informeret om behandlingsforløbet og samtykkede hertil.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 2. juli til den 20. august 2019 Afdeling A og Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital B, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Kommentarer fra sagens parter er indgået i styrelsens vurdering af sagen.

Denne afgørelse er endelig.

Der kan ikke klages over afgørelsen til anden administrativ myndighed. Hvis der kommer nye oplysninger, som er af væsentlig betydning for sagen, kan den tages op på ny.

Styrelsens afgørelse vil være tilgængelig for det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed fører med behandlingssteder og sundhedspersoner. Afgørelsen kan begrunde, at der bliver indledt en tilsynssag. Endvidere kan afgørelsen indgå i en allerede oprettet tilsynssag såvel som i fremtidige tilsynssager. Såfremt Styrelsen for Patientsikkerhed indleder en tilsynssag, vil behandlingsstedet blive underrettet herom.

Denne afgørelse er sendt til sagens parter, regionen og Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning.’

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed