Region kunne bruge udgiften til offentlig transport trods Covid-19-anbefalinger

Regionen var berettiget til at udbetale kørselsgodtgørelse til offentlig transport, selvom patienten havde benyttet bil mellem sin bopæl og sygehus, pga. en generel anbefaling fra sundhedsmyndighederne om at begrænse anvendelse af offentlige transport-midler.

Sagsnummer:

20SFP97

Offentliggørelsesdato:

5. oktober 2020

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen tiltræder afgørelsen fra Region :

 • om kørselsgodtgørelse.

Det betyder, at du ikke havde ret til yderligere kørselsgodtgørelse.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik delvist afslag på kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling.

SAGSFREMSTILLING

Den 30. maj 2020 var du til behandling på Hospital A. Du bad i den forbindelse om kørselsgodtgørelse.

Regionen traf afgørelse den 10. juni 2020 om kørselsgodtgørelse. Du fik delvist afslag, fordi du havde benyttet dig af det frie sygehusvalg, da du kunne være blevet behandlet på Hospital B.

Regionen udbetalte 88,50 kr. i kørselsgodtgørelse til dig.

Du har oplyst, at du har været til behandling på Hospital A siden 2017. Hertil har du oplyst, at det er nemmere for dig at komme til Hospital A, end det er for dig at komme til Hospital B. Videre har du oplyst, at du den 30. maj 2020 blev kørt til behandling på grund af COVID-19.

Det fremgår af ansøgningen om kørselsgodtgørelse, at den behandlende afdeling har vurderet, at du i forbindelse med din behandling den 30. maj 2020 var i stand til at tage offentlig transport.

BEGRUNDELSE

En person har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis man opfylder én af betingelserne herfor, blandt andet hvis afstanden til sygehuset, hvor den nødvendige behandling kan finde sted, er over 50 km.

Hvis reglerne om frit sygehusvalg er benyttet, er der mindst ret til kørselsgodtgørelse svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionens visitationspraksis. Betingelserne for at få kørsel eller kørselsgodtgørelse til dette behandlingssted skal dog være opfyldt. Retten til kørsel eller kørselsgodtgørelse følger altså ikke med til det valgte sygehus, heller ikke selv om der er kortere ventetid her.

Regionen kan godt beregne kørselsgodtgørelsen med udgangspunkt i offentlig transport, selv om det ville være besværligt for patienten at bruge offentlige transportmidler. Det gælder dog ikke, hvis det påvirker patientens helbred at bruge offentlige transportmidler, eller det ikke er muligt at møde til tiden på sygehuset.

Regionen kan også godt beregne kørselsgodtgørelse med udgangspunkt i offentlig transport, selvom der er en generel anbefaling fra sundhedsmyndighederne om at begrænse anvendelsen af offentlige transportmidler. Det gælder dog ikke, hvis patienten, ud fra en sundhedsfaglig vurdering, er vurderet til, at dette konkret ikke er forsvarligt.

Vi vurderer, at du ikke havde ret til yderligere kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling.

Vi har lagt vægt på:

 • at der kan være tale om frit sygehusvalg, selv om du ikke vidste det, hvis du eksempelvis er henvist til et sygehus, som ikke er det nærmeste. Den henvisende læge bør oplyse om, at der muligvis ikke er ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse. Lægens manglende information om dette giver dog ikke ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse.
 • at det fremgår af Specialevejledning for Neurologi af 30. juli 2019, at behandling for din diagnose varetages på hovedfunktionsniveau, hvilket betyder, at behandlingen som udgangspunkt kan foretages på alle regionens sygehuse.
 • at din behandling på Hospital A derfor er omfattet af reglerne om det frie sygehusvalg, da du kunne være blevet behandlet på Hospital B.
 • at du derfor alene havde ret til kørselsgodtgørelse til Hospital B.
 • at den behandlende afdeling vurderede, at det ikke var sundhedsmæssigt uforsvarligt for dig at benytte offentlige transportmidler.
 • at det derfor ikke er vurderet, at det ikke var forsvarligt for dig at benytte offentlige transportmidler på grund af COVID-19.
 • at det forhold, at det er nemmere for dig at komme til Hospital A end at komme til Hospital B, ikke kan føre til en anden vurdering af sagen.

Derfor tiltræder vi regionens afgørelse af 10. juni 2020 om kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • § 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling
 • § 17 om kørselsgodtgørelse ved anvendelse af det frie sygehusvalg