Behandlingssted får ikke kritik for videregivelse af oplysninger til medicinstuderende under konsultation

Medicinstuderendes tilstedeværelse under konsultation krævede ikke patientens samtykke.

Sagsnummer:

21SFP03

Offentliggørelsesdato:

8. februar 2021

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Kategori:

Patientrettigheder

Der gives ikke kritik til:

 • Psykiatrien i Region for videregivelse af oplysninger.

Det betyder, at der ikke er handlet i strid med sundhedsloven ved videregivelse af oplysninger.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at Psykiatrien i Region uden dit samtykke og i strid med deres tavshedspligt videregav oplysninger om dig til en medicinstuderende ved, at den medicinstuderende var med til en konsultation den 27. marts 2018.

SAGSFREMSTILLING

Du har oplyst, at der ifølge loven ikke må være medicinstuderende til stede, medmindre patienten har givet samtykke til det. Du har også oplyst, at du normalt bliver spurgt, om det var i orden, når en medicinstuderende var med, men at det ikke skete denne gang. Du ønskede ikke, at nogen, der ikke hørte til, deltog ved din konsultation og derved fik adgang til dine helbredsoplysninger.

Ved konsultationen om aftenen den 27. marts 2018 deltog du, plejepersonale fra Psykiatrisk Akutmodtagelse, en medicinstuderende og en læge.

Psykiatrien i Region har oplyst, at deres praksis er, at patienter direkte bliver spurgt ved starten af en samtale, om de giver samtykke til, at medicinstuderende kan deltage, og at patienten frit kan afvise det.

BEGRUNDELSE

Sundhedspersoner har tavshedspligt om de oplysninger, de får, når de behandler patienter. Tavshedspligten gælder for helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger.

En sundhedsperson kan dog videregive oplysninger til andre sundhedspersoner i forbindelse med behandling af patienten, når patienten har givet sit samtykke hertil. Samtykket kan være mundtligt eller skriftligt.

Helbredsforhold skal forstås som oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand, herunder en persons kontakt til sundhedsvæsenet, for eksempel at en person har været indlagt til behandling eller er indlagt.

Vi vurderer, at oplysningerne, som den medicinstuderende fik kendskab til under konsultationen, er fortrolige oplysninger.

Vi har lagt vægt på:

 • at det er oplysninger om dit helbred.

En sundhedsperson kan i nogle tilfælde uden patientens samtykke videregive oplysninger til andre sundhedspersoner. En sundhedsperson kan således videregive oplysninger til medicinstuderende, der deltager i behandlingen af en patient uden at være medhjælp.

Patienten kan dog frabede sig, at oplysninger videregives til den studerende.

Når der sker videregivelse uden patientens konkrete samtykke, skal der være tale om oplysninger, der er nødvendige for den studerendes forståelse af behandlingssituationen eller evaluering af den studerendes deltagelse i behandlingssituationen. Videregivelsen skal desuden ske under hensyntagen til patientens interesse og behov.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Psykiatrien i Region for videregivelse af oplysninger om dig til en medicinstuderende.

Vi har lagt vægt på:

 • at der uden patientens samtykke kan videregives oplysninger til medicinstuderende, der deltager i en behandlingen af patienten.
 • at de oplysninger, den medicinstuderende fik under konsultationen var nødvendige for at forstå behandlingssituationen.

 • at du ikke havde frabedt dig, at oplysninger kunne videregives til den medicinstuderende.

Vi finder på den baggrund, at Psykiatrien i Region lovligt kunne videregive oplysningerne om dig til den medicinstuderende, der deltog ved konsultationen.

Derfor finder vi, at Psykiatrien i Region ikke handlede i strid med sundhedsloven ved videregivelse den 27. marts 2018 af oplysninger om dig til en medicinstuderende.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 40 om tavshedsbelagte oplysninger
 • § 41, stk. 1, om videregivelse af helbredsoplysninger med patientens samtykke i forbindelse med og efter behandling
 • § 41, stk. 2, nr. 7, om videregivelse til medicinstuderende uden patientens samtykke
 • § 41, stk. 3, om retten til at frabede sig videregivelse af oplysninger
 • § 42, stk. 1, om samtykke til videregivelse