Sygehus får kritik for ikke at sikre tilstrækkelig blæretømning inden operation

Præoperative procedurer som blæretømning, eventuel ultralydsskanning af blæren eller kateteranlæggelse er vigtigt for at undgå en overfyldt blære hos patienten.

Sagsnummer:

21SFP10

Offentliggørelsesdato:

5. marts 2021

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling, den 21. januar 2020

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling, , i perioden fra den 21. januar 2020 til den 23. januar 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at fik vandladningsbesvær efter hofteoperationen

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 21. januar 2020 blev 63-årige indlagt på Ortopædkirurgisk Afdeling, for at blive hofteopereret. Han var i forvejen kendt med prostatisme i let grad. Efter operationen blev der lagt et kateter, og der blev henvist til en plan hos urologerne. Den 22. januar 2020 blev kateteret fjernet om morgenen. Da ikke kunne lade vandet, blev der genanlagt et kateter om aftenen. Den 23. januar 2020 blev udskrevet med kateter, hvorefter han skulle til udredning på urologisk afdeling grundet vandladningsbesvær.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, for behandlingen den 21. januar 2020.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der burde have været sikret en tilstrækkelig blæretømning inden operationen, idet der alene blev opfordret til vandladning.

Det er sædvanlig procedure, at det forinden en større operation blandt andet skal sikres, at patienten har tømt sin blære ved at få dette bekræftet af patienten

  • at der burde have været foretaget en ultralydsscanning af blæren, ligesom der burde have været overvejet kateteranlæggelse inden operationen for at undgå en overfyldt blære, idet der var tvivl om en tilstrækkelig blæretømning, idet operationen forventeligt ville vare mere end 2,5 timer, og idet i forvejen led af prostatisme, hvilket medfører vandladningsforstyrrelser.

Det er sædvanlig praksis, at der ved tvivl om tilstrækkelig blæretømning, skal foretages en blæreskanning. Ved mangelfuld blæretømning eller ved en forventet operation på over 2,5-3 timer samt i de tilfælde, hvor patienten er kendt med en urinvejslidelse, skal der overvejes kateteranlæggelse for at undgå en overfyldt blære.

Styrelsen kan oplyse, at en længerevarende overfyldning af blæren kan ødelægge blæremuskulaturen, hvorved den kan forringes eller hindre en aktiv blæretømning fremadrettet. En ødelagt blærefunktion, som er forårsaget af en overfyldning, er en alvorlig komplikation, som vil medføre en varig funktionsforringelse og risiko for andre komplikationer på sigt som følge heraf.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 21. januar 2020 på Ortopædkirurgisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer videre, at der er ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, for behandlingen i perioden fra den 21. januar 2020 til den 23. januar 2020.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der på relevant vis blev anlagt et blærekateter efter operationen samt henvist til en plan hos urologerne, da der blev påvist en betydelig overfyldt blære med 3 liter urin, og i forvejen havde en urinvejslidelse.

Det er sædvanlig praksis, at der anlægges et blærekateter, når der påvises mere end 400-500 milliliter urin efter en operation. Der henvises sædvanligvis til urologerne, som er speciallæger inden for urinvejssygdomme, når en patient er kendt med en urinvejslidelse, og blæren er betydeligt overfyldt

  • at der på relevant vis efter aftale med urologerne blev forsøgt fjernelse af blærekateteret, som blev genanlagt grundet mangelfuld vandladning.

Det er sædvanligt, at der foretages blæretømning efter en hofteproteseoperation, når en patient ikke aktivt kan tømme blæren for at mindske risikoen for en overfyldt blære

  • at der på relevant vis blev henvist til urologerne, da der fortsat var blæretømningsvanskeligheder i forbindelse med udskrivelsen.

Det er sædvanlig praksis, at der ved fortsatte blæretømningsvanskeligheder ved udskrivelsen skal sikres udredning herfor ved urologerne

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 21. januar 2020 til den 23. januar 2020 på Ortopædkirurgisk Afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed