Lægeklinik får ikke kritik for at have opfordret til aftrapning

Lægeklinik får ikke kritik for at have opfordret til et nyt aftrapningsforsøg i forbindelse med receptfornyelse af afhængighedsskabende medicin, selvom patienten tidligere var trappet ned i dosis.

Sagsnummer:

21SFP11

Offentliggørelsesdato:

5. marts 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos den 23. september 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev relevant og tilstrækkeligt behandlet, henset til hendes smerter.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 23. september 2019 var 58-årige , der var kendt med kroniske nakkesmerter, til konsultation i med henblik på receptfornyelse af det smertestillende præparat Gemadol Retard. Der blev opfordret til et nyt aftrapningsforsøg under dække af Pamol.

Det fremgår af klagen, at havde taget Gemadol Retard mod sine nakkesmerter i 15 år. Det fremgår endvidere, at havde trappet ned i dosis, samt at hun havde prøvet andre behandlingsformer, men uden virkning.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at fik udskrevet tilstrækkelig smertestillende medicin til sin smertebehandling, idet hun fik udskrevet en recept på Gemadol Retard til de følgende seks ugers behandling.
  • at det var relevant at opfordre til et nyt aftrapningsforsøg under dække af Pamol, idet Gemadol Retard er et syntetisk morfinpræparat, som giver risiko for fysisk og psykisk afhængighed. Dertil kommer, at fik andet medicin, der kunne interagere med Gemadol Retard, og man derfor skulle udvise ekstra forsigtighed med at udskrive afhængighedsskabende medicin.

Styrelsen kan i denne forbindelse oplyse, at man ved ordination af afhængighedsskabende medicin med regelmæssige mellemrum skal foretage en revurdering af, om der fortsat er indikation for behandling med det afhængighedsskabende præparat. Videre bør man forsøge aftrapning med jævne mellemrum, også i de tilfælde, hvor patienten tidligere er blevet trappet ned i dosis, da såvel fysiske som psykiske faktorer kan spille ind på, om et aftrapningsforsøg bliver succesfuldt.

Styrelsen kan endvidere oplyse, at Pamol er et godt præparat at anvende ved aftrapningsforsøg, da det kun sjældent giver bivirkninger.

  • at behandlingen af dertil var i overensstemmelse med de nationale retningslinjer vedrørende ordination af afhængighedsskabende medicin, da der på relevant vis blev foretaget en revurdering af, om der fortsat var indikation for behandling med Gemadol Retard, og da man på relevant vis opfordrede til et nyt aftrapningsforsøg.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 23. september 2019 på var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Vejledninger

Vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

  • Afsnit 2.2 om generelle overvejelser ved ordination af afhængighedsskabende lægemidler