Besked om fund af kræft først givet efter ½ år

Hospital får kritik for, at patient ikke blev orienteret om fund af kræft i blindtarm, og at der ikke blev taget stilling til videre udredning og kontrolprogram, før der var gået et halvt år. Udredningen blev således unødigt forsinket.

Sagsnummer:

21SFP119

Offentliggørelsesdato:

3. november 2021

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til: 

 • Hospital for behandlingen hos i perioden fra den 18. december 2020 til den 11. juni 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , Hospital, i perioden fra den 8. september 2020 til den 11. juni 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at operationerne i forbindelse med anlæggelse af stomi ikke blev foretaget på relevant vis, da disse resulterede i, at fik tarmslyng, at der løb væske ud af siderne ved posen, at der blev lavet hul i hendes tarm, og at hun fik stafylokokinfektion.
 • at ikke blev informeret om, at der blev fundet kræft i blindtarmen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 8. september 2020 til den 18. december 2020 blev 55-årige behandlet hos , Hospital, da hun skulle have anlagt stomi. Der blev foretaget fem operationer af hende i den pågældende periode.

Den første operation med anlæggelse af stomi blev foretaget den 8. september 2020. Den 11. september 2020 blev der foretaget revision af stomien, da der ikke havde været nok produktion heri. Den 17. november 2020 fik foretaget ny revision af stomien, da der efter den sidste operation havde været vedvarende hud- og lækageproblemer sekundært til sekretion fra det anale stomiben, som lå lavt. Ved en kontrol den 27. november 2020 blev der på ny fundet indikation for revision af stomien, da der ved en undersøgelse af blev fundet en fistel ved stomien, og da der var tilbagevendende lækage herved. Revisionen blev planlagt til og foretaget den 2. december 2020. Den 5. december 2020 blev der foretaget soignering af bughule og oprensning af absces, da der var tilkommet komplikationer efter flytning af stomien den 2. december 2020, hvilket havde resulteret i, at hendes blodtryk var 70/40, og at hendes infektionstal var 170, ligesom hun havde kraftige smerter i abdomen. Ved operationen blev hendes blindtarm fjernet, idet der var tegn på betændelse. Ved fjernelse af blindtarmen blev der taget en prøve herfra, og histologisvaret fra blindtarmen forelå den 18. december 2020. Histologisvaret viste en sjælden form for kræft i blindtarmen, og svaret viste endvidere, at kræften var fjernet fuldstændig ved operationen, da der var en margin af raskt væv i den foretagne prøve.

Den 11. juni 2021 blev det hos konstateret, at der ikke tidligere var reageret på histologisvaret fra den fjernede blindtarm. Man planlagde herefter et forløb for vedrørende udredning og multidisciplinærkonference, og der blev bestilt CT-scanning af bryst og bughule med henblik på undersøgelse af spredning af kræften.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere , Hospital, for behandlingen i perioden fra den 8. september til den 17. december 2020.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at operationen den 8. september 2020 blev foretaget med brug af sædvanlig operationsmetode og procedure, da der blev skabt relevant adgang, hvorefter bughulen med kanyle blev fyldt med CO2 til et tryk på 12 mmHg. Med brug af kamera i to porte blev den anale del af tyndtarmen (terminale ileum), som skulle anvendes til den planlagte stomi, lokaliseret. Bughulen blev herefter tømt for CO2, og der blev lavet plads i huden svarende til porten ved stomimarkeringen. Muskelhinden (fascien) i bugvæggen blev åbnet i en krydskonfiguration, og herefter kunne tyndtarmen trækkes ud og fæstnes med holdesuturer. Bughulen blev herefter blæst op igen, og tarmens orientering blev sikret for at forebygge komplikationer, såsom unødig rotation eller knæk på tarmen. Bughulen blev herefter tømt for luft igen, den sidste adgangsport blev fjernet, huden blev lukket, og stomien blev syet på vanlig vis.
 • at operationen den 8. september 2020 blev foretaget på relevant vis efter sædvanlig procedure. Ved operationen blev der også foretaget tiltag af profylaktisk karakter, ligesom der ved operationen var stor opmærksomhed på at undgå de mest almindelige komplikationer.
 • at stomien ved operationen den 11. september 2020 blev løsnet fra hud og underhud, hvorefter der blev konstateret god plads i fascienniveau, og at der ikke var andre organer i umiddelbar nærhed af stomien. Der blev ført en tyk sonde ind i stomien, hvorefter 800 ml tyndt tarmsekret blev udtømt i løbet af resten af operationen. Herefter blev der foretaget skifte til kikkertundersøgelse, hvorefter der på relevant vis blev fulgt samme procedure som ved den første operation med luft via kanyle i gammelt porthul, ligesom yderligere en port blev lavet over skambenet. Ved operationen blev der fundet tarmslyng forårsaget af en streng, som udgik fra et omentsnip (et organ bestående af bindevæv som beskytter tarmene), og der var tarmstop 5 cm under fascien. Derudover blev der fundet levedygtige og udvidede tyndtarme ned mod tarmstoppet samt en del klar væske i bughulen. Omentsnip, som forårsagede tarmslyngstilstanden, blev løsnet stumpt og bortklippet. Tyndtarmen blev herefter gået efter fra stomien og til sikkert sammenfalden tarm, hvor der ikke blev fundet andre stop eller knækdannelser. Der blev foretaget lukning af porthullerne, og stomien blev syet.
 • at operationen den 11. september 2020 således endvidere blev foretaget efter sædvanlig praksis med brug af relevant operationsmetode og procedure.
 • at der ved operationen den 17. november 2020 blev skåret rundt om stomien, og denne blev løsnet fra bugvæggen, hvorefter den ikke-producerende del af tyndtarmen blev delt fra stomien ved anvendelse af stapler, som lukkede de to tarmender. Den tarmende, der skulle anvendes til ny stomi, blev herefter skåret til, så man opnåede et tarm-stykke, der havde en fin blodforsyning, og som kunne tåle at blive trukket ud igennem bugvæggen. Herefter blev stomien syet fast til huden med 3 punktsuturer, hvorved man sikrede, at stomien opnåede højde, og som blev let at bandagere en stomipose omkring samt modvirkede forsnævring. På trods heraf blev stomien lav, og da der var kompromitteret blodforsyning, gentog man processen, for at foretage en stomi der skulle virke uden komplikationer.
 • at operation blev foretaget efter normen for almindelig anerkendt faglig standard, da det var relevant at gentage proceduren, da man under operationen opdagede, at stomien ikke ville blive tilfredsstillende, og at der var risiko for manglende blodforsyning. Der blev således opnået et bedre resultat efter at have gentaget proceduren.
 • at stomien ved operationen den 2. december 2020 blev løsnet, hvorefter der blev gjort fund i form en fistelåbning, som var cirka 3 cm fra stomien, og som var fusioneret med stomien. Der var endvidere kommet defekter i stomitarmen. Derudover var der yderligere 6 cm af tyndtarmen, der førte ud til stomien, der viste makroskopisk tegn til kronisk betændelse, hvor slimhinden dog var normal efter opklipning af tarmen. Stomien blev fjernet, ligesom det lille stykke af tyndtarmen, der fremstod med kronisk betændelse, blev fjernet, og tarmen blev delt med stapler. Stomien blev herefter lavet i venstre side, hvor tarmenden blev trukket ud. Med kikkertoperation blev stomiens orientering sikret, hvorved det blev kontrolleret, at stomien ikke var snoet. Det gamle stomisted blev lukket, og der blev foretaget yderligere kontrol af stomien ved at indføre et gastroskop (kikkert) i selve tarmen. Herefter blev stomien syet efter vanlige principper.
 • at operationen den 2. december 2020 blev foretaget på relevant vis, da stomien blev flyttet til den modsatte side, hvilket var korrekt, idet den tilkomne fistelproblematik havde givet anledning til en betændelsesreaktion, som havde givet stor risiko for fortsatte stomikomplikationer ved forsøg på at genetablere stomien i højre side. Der var stort fokus på at foretage en operation uden komplikationer, idet der både blev foretaget en kikkertundersøgelse gennem bugvæggen (laparaskopi) og kikkertundersøgelse i tarmen (enteroskopi), med henblik på at sikre at operationen ikke gav anledning til komplikationer.
 • at der ved operationen den 5. december 2020 ved navlen blev insuffleret luft ved kanyle, hvorefter port blev sat, og optik blev indført, ligesom to yderligere hjælpeporte blev sat. Herved blev der gjort fund i form af byld ved tidligere stomisted, hvor tyktarm, blindtarm, anale tyndtarmsende og yderligere en tyndtarmsbøjle var klistret op imod. Blindtarmen fremstod med betændelsestegn, som blev vurderet forårsaget af, at området var reaktivt grundet tæt lokalisation til bylddannelsen. Derudover blev der fundet fuldt vital stomi og tilførende stomiben, som var uden knæk eller tarm, der var drejet om sig selv. De øvrige forhold ved oversigtsskopien var normale. Ved operationen blev sammenvoksninger løsnet stumpt og skarpt, og tyndtarmen blev gennemgået. Blindtarmen blev fjernet og sendt til histologi, og ved kompression af bugvæggen dryppede der pus fra kanten af det gamle stomihul, som blev suget og skyllet. Der blev foretaget sikring mod blødning, og porte blev fjernet. Muskelhinden svarende til de store porte blev lukket, og huden blev lukket.
 • at operationen blev foretaget på relevant vis, da årsagen til blodforgiftning i form af bylddannelsen blev identificeret, og der blev renset op, så godt som det var muligt, både i bughulen og ved bugvæggen. Sammenvoksninger blev løsnet, og blindtarmen blev relevant fjernet, da denne var betændt, ligesom man sikrede sig, at stomitarmen var funktionsdygtig, og at der ikke var tegn på komplikationer.
 • at var igennem fem operationer, hvortil der kom komplikationer af forskellige karakter. Der er imidlertid ikke noget ud fra operationsbeskrivelserne eller den øvrige journal, der indikerer, at der ikke blev foretaget en relevant og tilstrækkelig behandling ved de foretagne operationer.
 • at det forhold, at der tilkom komplikationer, ikke er ensbetydende med, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, da der ved anlæggelse af en stomi er risiko for komplikationer i form af blødning, infektion, avital stomi og stramning af stomien, der kan give anledning til tarmslyng. Der er endvidere risiko for manglende opheling mellem hud og stomitarm, fisteldannelse mellem tarm og hud, hudgener omkring stomien og stomibrok samt bandageringsproblemer.
 • at det henset til s tilstand i perioden var sundhedsfagligt forsvarligt, at hun først fik foretaget en revision af stomien den 2. december 2020, efter der blev fundet indikation for operationen den 27. november 2020, hvor der var nyopdaget fisteldannelse ved stomien og problemer med bandagering. Den 27. november 2020 blev der relevant foretaget skylning i fistlen, der påviste kommunikation til tarmen. Samtidig blev der fundet en lille separation af stomien fra huden, og der blev planlagt stomirevision til den 2. december 2020 med mulighed for at flytte stomien.
 • at blev indlagt akut den 28. november 2020 om aftenen med tiltagende smerter. Stomien var fortsat med en lille separation. Der blev endvidere foretaget måling af infektionstal, som var normalt uden udvikling i negativ retning. Den 29. november 2020 havde hun ingen smerter, og den 30. november 2020 blev forholdene beskrevet som stationære med få lækager og få smerter, hvorfor der ikke blev fundet indikation for at fremrykke operationstiden fra den 2. december 2020. Der blev endvidere foretaget måling af infektionstal den 1. december 2020 til middag, hvor målingen heller ikke gav indikation for at fremrykke operationstidspunktet.
 • at der i perioden fra den 28. november til den 2. december 2020 endvidere blev foretaget måling af vitalparametre i form af temperatur, blodtryk, puls, iltmætning og vejrtrækningsfrekvens flere gange dagligt, hvor alle målinger var normale uden tegn på akut sygdom under udvikling.
 • at der således ikke var forhold i den pågældende periode, der indikerede, at der var en akut behandlingskrævende tilstand, som tilsagde, at burde have været opereret på et tidligere tidspunkt.
 • at blev behandlet på tilstrækkelig vis, da hendes tilstand udviklede sig til en mere akut behandlingskrævende situation. Hun blev således relevant behandlet for den sepsistilstand, hun kom i før den femte operation den 5. december 2020.
 • at endvidere blev behandlet på relevant vis for sin tilstand i perioden efter den sidste operation, frem til at prøvesvaret herfor forelå den 18. december 2020.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere , Hospital, for behandlingen i perioden fra den 18. december 2020 til den 11. juni 2021.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at s blindtarm ved operationen den 5. december 2020 blev fjernet, og at histologisvaret fra blindtarmen forelå den 18. december 2020. Histologisvaret, som viste kræft i blindtarmen, blev der imidlertid ikke reageret på før den 11. juni 2021.
 • at burde have været informeret om operationsfund, herunder histologisvaret, uanset hvad histologisvaret påviste. Det var således ikke tilstrækkeligt, at hun først blev informeret om histologisvaret den 11. juni 2021.
 • at det i forlængelse af modtagelsen af histologisvaret den 18. december 2020 endvidere burde have været vurderet, hvilke relevante parakliniske undersøgelser der muligvis skulle iværksættes med henblik på undersøgelse af eventuel metastatisk sygdom, ligesom et eventuelt kontrolprogram samt yderligere tarmresektion med dræning af tumorlymfeknuder burde have været overvejet.
 • at det således ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at der ikke blev reageret på histologisvaret, der viste en kræftsygdom af sjælden karakter. Den pågældende kræfttype kunne allerede have afgivet dattersvulster på tidspunktet for operationen, hvorfor den udredning, der skulle iværksættes som følge af histologisvaret, blev unødigt forsinket, idet der ikke blev reageret på histologisvaret før den 11. juni 2021.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 18. december 2020 til den 11. juni 2021 hos , Hospital, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):