Morfindosis til en ældre kvinde var for høj

Lægevagt får kritik for at give 20 mg morfin til en ældre kvinde, der ikke tidligere havde været behandlet med morfin. Den anbefalede dosis til ældre er 2,5 til 5 mg.

Sagsnummer:

21SFP127

Offentliggørelsesdato:

17. november 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger, Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Lægevagten i Region for behandlingen den 21. november 2020.

Der gives ikke kritik til:

  • Lægevagten i Region for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægevagten i Region , den 21. november 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev behandlet på relevant vis, herunder at hun fik for meget morfin.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 21. november 2020 blev 87-årige tilset i eget hjem af Lægevagten i Region , da hun havde smerter i lår, underlivet og lænden og næsten ikke kunne gå. Hun var i forvejen i behandling med antibiotika grundet en urinvejsinfektion. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af hende, og det blev på denne baggrund vurderet, at der var tale om smerter fra iskias-nerven. Der blev herefter givet 20 mg morfin ved injektion i en muskel (intramuskulært).

Senere på dagen blev henvist til et sygehus, da hun havde fået kvalme og var begyndt at kaste op, ligesom hun havde været meget sovende siden injektionen med morfin.

Det fremgår af klagen, at havde knogleskørhed og brugte rollator, samt at hun ikke var vant til at få andet smertestillende medicin end Panodil.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Lægevagten i Region , at 20 mg morfin til en kvinde i høj alder, som ikke har fået morfin før, er en umiddelbar for høj dosis.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægevagten i Region for den objektive undersøgelse og for den stillede diagnose.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der blev foretaget en relevant objektiv undersøgelse af , idet der blev undersøgt for ømhed af torntappe i lænderyggen samt for muskulær ømhed i lænden og balderegionen. På denne baggrund blev der konstateret muskelømhed i lænden og balderegionen, men der var ingen ømhed af torntoppe, og kunne gå med rollator.
  • at det var relevant at stille diagnosen iskias, idet der på baggrund af den objektive undersøgelse ikke fandtes tegn på sammenfald af lændehvirvler eller på prolaps.

Styrelsen kan hertil oplyse, at diagnosen iskias er en hyppig diagnose, også hos ældre. Smerterne skyldes tryk på iskias-nerven, som er en tyk nerve, der løber fra lænderyggen gennem balden og ned i låret og underbenet. Behandlingen omfatter øvelser, varme, smertebehandling og eventuelt fysioterapi.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 21. november 2020 hos Lægevagten i Region , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere Lægevagten i Region for den givne dosis af morfin.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der skal udvises stor forsigtighed ved injektionsbehandling med morfin hos ældre. Dette gælder specielt i lægevagtsituationer, hvor man sjældent kender patientens baggrund eller omfanget og sværhedsgraden af eventuelle kroniske sygdomme.
  • at fik en for høj dosis af morfin, idet hun fik 20 mg i musklen (intramuskulært), og idet den anbefalede dosis til ældre, der ikke tidligere har været i behandling med morfin, er 2,5 til 5 mg.

Styrelsen kan i denne forbindelse oplyse, at risiciene ved for høj dosis af morfin er bevidsthedspåvirkning, påvirket vejrtrækning og i værste fald respirationsstop.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 21. november 2020 hos Lægevagten i Region , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed