Ikke ret til gratis lægeskift pga. nyt kliniknavn

En patient kan skifte læge uden at betale for et nyt sundhedskort, hvis der sker ændringer i ens lægeklinik. Ændringerne skal dog have betydning for patienten. Dvs. mindre ændringer i klinikken, som fx nyt navn, giver ikke ret til gratis lægeskift.

Sagsnummer:

21SFP129

Offentliggørelsesdato:

25. november 2021

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Vi tiltræder afgørelsen fra Kommune:

 • om betaling for sundhedskort.

Det betyder, at du ikke havde ret til at vælge en ny læge uden at betale for et nyt sundhedskort.

Kommunen har i øvrigt handlet i strid med reglerne om en afgørelses begrundelse og klagevejledning.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke kunne vælge en ny læge, uden at du skulle betale for et nyt sundhedskort.

Du har klaget over kommunens mundtlige afgørelse af 17. maj 2021. Kommunen har truffet en skriftlig afgørelse om det samme den 18. maj 2021. Vi har derfor behandlet den nyeste afgørelse.

SAGSFREMSTILLING

Den 17. maj 2021 ringede du til kommunen, fordi du ønskede at skifte til en ny læge. Du var af den opfattelse, at du havde ret til gratis lægeskift, da din hidtidige lægepraksis var solgt. Kommunen oplyste dig mundtligt om, at du ikke havde ret til gratis lægeskift, da fristen herfor var overskredet.

Senere samme dag oplyste du kommunen, at du havde klaget over afgørelsen.

Den 18. maj 2021 traf kommunen en skriftlig afgørelse. Det fremgår heraf, at du havde været tilmeldt Lægehuset i siden den 14. juni 2019. Den 1. januar 2020 blev lægehuset overtaget af en ny læge. Du fik i den forbindelse et nyt sundhedskort. Du fik samtidigt muligheden for gratis at skifte læge inden for en måned fra sundhedskortets gyldighedsdato. Lægeklinikken havde nu skiftet navn til Lægehuset .

Det fremgår af afgørelsen, at en klage skal sendes til kommunen inden fire uger. Kommunen vil så genbehandle sagen. Hvis afgørelsen fastholdes vil kommunen sende klagen videre til os. Kommunen har i afgørelsen ikke nævnt, hvilke regler afgørelsen er truffet efter.

BEGRUNDELSE

Reglerne om sundhedskort

En borger skal normalt betale for et nyt sundhedskort.

En borger kan dog i nogle tilfælde få et gratis sundhedskort, fx hvis borgeren skrifter læge på grund af ændringer i lægepraksis. Sundhedskortet er dog kun gratis, hvis lægeskiftet sker samtidigt med eller i umiddelbar forbindelse med ændringerne i lægepraksis, og hvis ændringerne i lægepraksis har betydning for patienten. Det betyder, at mindre ændringer som fx at lægeklinikken ændrer navn, ikke giver ret til gratis lægeskift.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til at vælge en ny læge uden at betale for et nyt sundhedskort.

Vi har lagt vægt på:

 • at der skete ændringer i din hidtidige lægepraksis per 1. januar 2020, hvor lægepraksissen blev overtaget af en ny læge.
 • at du først tog kontakt til kommunen med henblik på lægeskift den 17. maj 2021.
 • at du ikke valgte en ny læge i umiddelbar forbindelse med din hidtidige lægepraksis blev overtaget af en ny læge.
 • at du dermed ikke længere havde ret til gratis lægeskift som følge af de ændringer, der skete i din lægepraksis per 1. januar 2020.
 • at lægeklinikkens navneændring ikke har betydning for dig som patient, da der kun er sket ændring af lægeklinikkens navn.
 • at der dermed ikke i forbindelse med lægeklinikkens navneændring er sket ændringer i din lægepraksis, som giver dig ret til et gratis lægeskift.

Vi tiltræder derfor kommunens afgørelse af 18. maj 2021 om gratis lægeskift.

Forvaltningsretlige regler om begrundelse

En skriftlig afgørelse skal normalt være begrundet. Begrundelsen skal indeholde de regler, der er brugt. Begrundelsen skal også oplyse om de forhold, der har haft betydning, hvis der er lavet et skøn. Den skal også indeholde en kort gennemgang af de oplysninger, som har været vigtige for afgørelsens resultat, hvis det er nødvendigt.

En afgørelsen kan blive ugyldig, hvis der mangler en begrundelse, eller hvis begrundelsen ikke er god nok.

Vores resultat

Vi vurderer, at kommunen ikke har begrundet afgørelsen tilstrækkeligt, men at afgørelsen dog ikke er ugyldig.

Vi har lagt vægt på:

 • at kommunen ikke har nævnt, hvilke regler afgørelsen er truffet efter.
 • at kommunen burde have henvist til § 12 i bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.
 • at manglen ikke var væsentlig, fordi vi er enige i resultatet af kommunens afgørelse.

Kommunen har derfor handlet i strid med reglerne om en afgørelses begrundelse, men afgørelsen er ikke ugyldig.

Forvaltningsretlige regler om klagevejledning

I en skriftlig afgørelse skal der normalt være en klagevejledning, hvis der kan klages over afgørelsen. Det skal fremgå, hvem man kan klage til, hvordan man klager, og hvad fristen er.

Der kan klages direkte til Styrelsen for Patientklager over betaling for sundhedskort inden fire uger fra afgørelsen.

Manglende eller ukorrekt klagevejledning betyder ikke, at afgørelsen bliver ugyldig. En eventuel klagefrist vil dog først løbe fra korrekt klagevejledning er modtaget.

Vores resultat

Vi vurderer, at kommunen ikke har givet korrekt klagevejledning.

Vi har lagt vægt på:

 • at det fremgår af afgørelsen, at klagen skal sendes til kommunen, som har mulighed for at genbehandle sagen. Hvis afgørelsen fastholdes vil kommunen sende den videre til Styrelsen for Patientklager.
 • at kommunen derfor ikke har henvist til det korrekte sted at klage.
 • at korrekt klagevejledning ville være, at du kunne klage til Styrelsen for Patientklager, inden fire uger efter du modtog kommunens afgørelse.

Kommunen har derfor handlet i strid med reglerne om klagevejledning.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), som ændret ved lov nr. 1053 af 30. juni 2020:

 • § 5, nr. 1, om klager over kommunens afgørelser om udstedelse af sundhedskort

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 12 om udstedelse af sundhedskort

Bekendtgørelse nr. 1016 af 25. maj 2021 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. 

 • § 12, stk. 1, om opkrævning af gebyr for sundhedskort
 • § 12, stk. 1, nr. 5, om gratis sundhedskort ved ændringer i lægepraksis

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • 22 om skriftlig afgørelse
 • 24 om begrundelsens indhold
 • 25 om klagevejledning