Ikke tilskud til behandling udført i bopælsland

En dansk statsborger, som var udrejst og bosat i Spanien, havde ikke ret til tilskud til tandbehandling udført i bopælslandet. Borgeren skulle søge om tilskud til behandlingen hos de spanske myndigheder på samme vilkår som spanske statsborgere.

Sagsnummer:

21SFP130

Offentliggørelsesdato:

25. november 2021

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i udlandet

Kategori:

Patientrettigheder

Vi tiltræder Region s afgørelse:

 • om tilskud til behandling i udlandet.

Det betyder, at du ikke har ret til at få tilskud.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på at få tilskud til behandling ved en tandlæge i Spanien.

SAGSFREMSTILLING

Du søgte regionen om tilskud til tandbehandling, som du fik udført den 23. april 2021 på en tandlægeklinik i Spanien.

Du har sendt en specificeret og kvitteret regning sammen med din ansøgning.

Den 20. maj 2021 gav regionen dig afslag på tilskud.

Du har oplyst, at du har ret og krav på refusion, da du ikke er tilmeldt en spansk sygesikring. Du har hertil oplyst, at du ikke er grænsegænger, fordi du ikke opholder dig i Spanien i mere end 180 dage om året. Du betaler også fuld skat inkl. arbejdsmarkedsbidrag til Danmark. Du har også tidligere fået refusion, og du mener derfor, at det er åbenlyst, at du også denne gang har ret til refusion.

Regionen har oplyst, at du er udrejst. Det fremgår ved opslag i CPR-registreret, at du har været udrejst af Danmark til Spanien siden 14. oktober 2019.

Regionen har også oplyst, at du bor i Spanien og arbejder i Danmark.

Vi har ikke kompetence til at tage stilling til, om udrejse-registreringen i CPR-registret er korrekt. Vi har derfor lagt den CPR-registreringen om udrejse til grund ved vurdering af sagen.

BEGRUNDELSE

Reglerne om tilskud til behandling i et andet EU/EØS-land

En borger bosat i Danmark har ret til tilskud til behandling i et andet EU/EØS-land, når der er tilskud til den samme behandling efter reglerne i Danmark.

Hvis borgeren er udrejst af Danmark og bor i et andet EU/EØS-land, har borgeren dog ikke ret til tilskud til behandling, som er udført i bopælslandet.

En borger, som fx bor i Spanien, men som er omfattet af lovgivningen og opfylder betingelserne for ret til sygehjælp i Danmark, har både ret til sygehjælp i Spanien, hvor borgeren bor, og i Danmark, hvor borgeren er sygeforsikret.

En borger fra Danmark, som bor i Spanien, skal derfor søge om tilskud i Danmark, hvis behandlingen er udført i Danmark. Er behandlingen derimod udført i bopælslandet Spanien, skal borgeren søge om tilskud i Spanien.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til at få tilskud til behandlingen i Spanien.

Vi har lagt vægt på:

 • at du har været udrejst af Danmark til Spanien siden den 14. oktober 2019. Du var dermed bosat i Spanien på tidspunktet for tandbehandlingen den 23. april 2021.
 • at tandbehandlingen blev udført i dit bopælsland Spanien.
 • at du som bosat i Spanien er omfattet af lovgivningen i Spanien. Du er dermed som udgangspunkt sygeforsikret i Spanien for den tandbehandling, som du fik udført i Spanien. Et eventuelt tilskud til behandlingen skal derfor betales af Spanien som bopælsland.
 • at den omstændighed, at du tidligere har fået refusion for tandbehandling udført i Spanien, ikke kan ændre på vores afgørelse.

Vi tiltræder derfor regionens afgørelse af 20. maj 2021 om tilskud til behandling i udlandet.

Afsluttende bemærkninger

Du har oplyst, at du ikke er tilmeldt en spansk sygesikring.

Du kan kontakte de spanske myndigheder, da du på behandlingstidspunktet var omfattet af lovgivningen i Spanien. Du vil derfor som udgangspunkt kunne søge de spanske myndigheder om tilskud til tandbehandlingen på samme vilkår som spanske statsborgere.

Vi har i øvrigt ikke mulighed for at tage stilling til, om du opfylder betingelserne for at blive optaget i en sygeforsikring i Spanien.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 12, om klager over regionens afgørelser om tilskud til ydelser i et andet EU/EØS-land

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 64 b, stk. 1, om tilskud til behandling hos tandlæge
 • § 71 om fastsættelse af regler om tilskud til anden behandling end nævnt i § 64 b
 • § 168, stk. 1, om tilskud til ydelser købt eller leveret i et andet EU/EØS-land

Bekendtgørelse nr. 1073 af 31. maj 2021 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande som ændret ved bekendtgørelse nr. 602 af 25. maj 2018:

 • § 1, stk. 2, nr. 7, om tilskud til tandpleje og tandbehandling
 • § 8, stk. 1, om betingelserne for tilskud
 • § 16 om beregning af tilskuddet
 • § 18 om behandling udført i et EU/EØS-bopælsland til udgift for Danmark ikke giver ret til tilskud