Ej ret til gratis lægeskift på grund af utryghed

Borger havde ikke ret til at få et gratis sundhedskort i forbindelse med lægeskift, som var begrundet i utilfredshed og utryghed med borgerens læge. Lægeskiftet skyldtes borgerens egen beslutning eller handlemåde.

Sagsnummer:

21SFP131

Offentliggørelsesdato:

25. november 2021

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Vi tiltræder afgørelsen fra Kommune:

  • om betaling for sundhedskort.

Det betyder, at du ikke havde ret til at få et nyt sundhedskort uden at betale for det.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at du skulle betale for et nyt sundhedskort i forbindelse med lægeskift.

SAGSFREMSTILLING

Den 27. marts 2021 foretog du lægeskift på Borger.dk.

Vi har lagt til grund, at kommunen i den forbindelse har opkrævet et gebyr for udstedelse af et nyt sundhedskort til dig.

Du har oplyst, at var nødsaget til at skifte læge på grund af dårlig kommunikation mellem dig og din tidligere læge. Du mener ikke, at du blev udredt for dine symptomer, og du blev behandlet så dårligt, at du ikke turde gå til lægen. Nu har du endelig taget initiativ til at skifte læge. Du synes derfor ikke, at det er dig som patient, der skal betale for at være tvunget til at skifte læge.

BEGRUNDELSE

Reglerne om sundhedskort

En borger skal normalt betale for et nyt sundhedskort. En borger kan dog i nogle tilfælde få et gratis sundhedskort, fx hvis borgeren skal flytte eller skifter læge på grund af ændringer i lægepraksis.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til et gratis sundhedskort i forbindelse med dit lægeskift.

Vi har lagt vægt på:

  • at du skiftede læge, fordi du følte dig dårligt behandlet og var utryg.
  • at du dermed ikke fik et nyt sundhedskort i forbindelse med lægeskift som følge af ændringer i lægepraksis eller flytning.
  • at du ikke opfylder én af de andre betingelser for at få et gratis sundhedskort.

Vi tiltræder derfor kommunens afgørelse om betaling for et nyt sundhedskort.

Afsluttende bemærkninger til kommunen

Kommunen har oplyst, at de er i tvivl, om de er rette modtager af klagen. Regionen skulle i stedet have vejledt om muligheden for gebyrfrit lægeskift, hvis lægen fraskrev sig som patient.

valgte selv at skifte læge på Borger.dk. Hun blev i den forbindelse opkrævet et gebyr i forbindelse med lægeskiftet. Kommunens opkrævning af gebyr for et nyt sundhedskort kan sidestilles med en afgørelse.

Vi vurderer derfor, at kommunen er rette modtager af klagen. Vi har i øvrigt ikke kompetence til at vurdere den vejledning, som eventuelt måtte have fået af regionen i forhold til muligheden for gratis lægeskift ved frasigelse af patienter.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), som ændret ved lov nr. 1053 af 30. juni 2020:

  • § 5, nr. 1, om klager over kommunens afgørelser om udstedelse af sundhedskort

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • § 12 om udstedelse af sundhedskort

Bekendtgørelse nr. 1016 af 25. maj 2021 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. 

  • § 12, stk. 1, om opkrævning af gebyr for sundhedskort
  • § 12, stk. 1, nr. 1-9, om gratis sundhedskort

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulære nr. 9715 af 25. oktober 2020 om regulering for 2021 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven