Mangelfuld behandling af huller under broer

Tandlægeklinik får kritik for bl.a. mangelfuld og for sen diagnosticering og opfølgning på stor forekomst af huller i tænder, der bl.a. var brobærende. Dette forringede væsentligt holdbarhedsprognosen af brobehandlingerne.

Sagsnummer:

21SFP136

Offentliggørelsesdato:

8. december 2021

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • tandlægeklinikken, (CVR:) for behandlingen i perioden fra den 15. april 2016 til den 20. januar 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på tandlægeklinikken, (CVR:), i perioden fra den 15. april 2016 til den 20. januar 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke var foretaget en relevant og tilstrækkelig undersøgelse og behandling, herunder af huller i tænderne, infektion, svampebehandling og isættelse af tandbroer af
 • at det ikke var tandlægefagligt forsvarligt, at der blev indsat og recementeret broer henset til tandsættets tilstand
 • at der ved behandlingen den 10. december 2019 blev knækket en tand.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 15. april 2016 fik 75-årige foretaget en afpudsning og tandrensning på tandlægeklinikken, (CVR:). Endvidere blev der foretaget en plastfyldning af den første store kindtand i venstre side af overkæben (+6), der udgjorde en af de bærende tænder under en bro mellem kindtanden +6 og den første lille kindtand i venstre side af underkæben (+4). Der blev desuden foretaget en plastfyldning af den anden fortand i højre side af underkæben (2-).

Ved konsultation den 18. oktober 2016 fik recementeret en bro i venstre side af underkæben imellem anden lille kindtand (-5) og anden store kindtand (-7).

Den 2. maj 2018 blev der sat en metalkeramikbro på den første store kindtand i højre side af overkæben (6+) til den højre lille fortand i overkæben (2+). Den 4. juni 2018 blev der videre sat en ny metalkeramikbro på fra hjørnetanden i den venstre side af underkæben (-3) til den anden store kindtand i venstre side af underkæben (-7).

Ved en konsultation den 1. november 2019 blev broen mellem kindtanden 6+ og fortanden 2+ recementeret. Den 21. november 2019 blev det vurderet, at prognosen for denne bro var dårlig, idet der var huller i tandstubbene, der bar broen. Endvidere blev det ved konsultationen den 21. november 2019 bemærket, at var under behandling for mundsvamp i gane og svælg, og blev instrueret i optimal mundhygiejne.

Den 10. december 2019 henvendte sig, idet han havde smerter og hævelse omkring fortanden 2+ og højre hjørnetand i overkæben (3+). Der blev taget et røntgenbillede af tænderne, der viste infektion i tændernes rodspids. Det blev planlagt, at rodspidserne skulle fjernes ved en operation, hvor der samtidig ville blive lavet en rodfyldning fra bunden af rødderne. Der blev udskrevet en recept på antibiotika til brug forud for operationen.

henvendte sig den 8. januar 2020 til tandlægeklinikken, hvor han blandt andet oplyste, at broen i højre side af overkæben havde løsnet sig. Den 20. januar 2020 mødte han op til en konsultation, hvor det blev vurderet, at broen i højre side af overkæben var løs, men dog sad så fast, at den ikke umiddelbart kunne fjernes. Samtidig blev det vurderet, at broen i venstre side af overkæben havde et løst led, hvorfor det blev anbefalet, at fik lavet en delprotese i akryl.

Der blev i perioden fra den 1. juni 2017 til den 18. marts 2019 løbende foretaget fyldninger, rodfyldninger og udtrækninger, idet der blev fundet huller i flere tænder, herunder blandt andet under eksisterende kroner og fyldninger. Der blev desuden udskrevet recept på fluortandpasta (til forebyggende behandling af huller i tænderne) den 15. november 2017, den 28. november 2018 og den 3. september 2019.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden og efterfølgende røntgenbilleder af den 25. februar, den 25. marts, den 6. april, den 4. maj, den 19. august og den 2. december 2020.

Det fremgår af klagen, at der ved behandlingen den 10. december 2019 blev knækket en tand.

Det fremgår af journalen, at der ved konsultationen den 10. december 2019 blev konstateret, at tanden 2+ var flækket. Der fremgår ikke oplysninger, der indikerer, at tanden flækkede under konsultationen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at tanden 2+ blev knækket under behandlingen på tandlægeklinikken, (CVR:).

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandlægeklinikken, (CVR:), for behandlingen i perioden fra den 15. april 2016 til den 10. december 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at forekomsten af begyndende huller i tænderne burde være diagnosticeret på et tidligere tidspunkt, idet i klageperioden først blev behandlet for huller i tænderne, når disse huller var fremskredet til et stadie, hvor de krævede enten fyldning eller udtrækning. Dermed var diagnosticeringen af s huller i tænderne ikke i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Styrelsen kan oplyse, at huller i tænderne udvikler sig gradvist, samt at det ved tidlig diagnosticering og efterfølgende behandling er muligt at stoppe udviklingen af hullerne. Videre kan styrelsen oplyse, at tandlægeklinikker bør forsøge at udrede årsagen til forekomsten af huller, særligt for patienter med stor forekomst af huller.

 • at der burde være foretaget yderligere løbende forebyggende behandling af forekomsten af begyndende huller i tænderne, idet alene fik udleveret fluortandpasta ved tre konsultationer i klageperioden, idet der ikke blev iværksat anden forebyggende behandling, og idet der ikke blev iværksat nærmere undersøgelse af årsagen til den store forekomst af huller i tænderne.
 • at der burde være foretaget en omlavning af broen i venstre side af overkæben mellem tænderne +4 og +6, idet der blev fundet huller i kindtanden +6 under den påmonterede bro. Det var dermed ikke relevant eller tilstrækkeligt at foretage fyldningsbehandling af hullerne i kindtanden +6 den 15. april 2016, den 4. juni 2018 og den 21. november 2019, uden at der samtidig skete omlavning af broen, idet der var en væsentlig risiko for, at der på ny ville opstå huller under broen.
 • at der ved behandlingen den 18. oktober 2016 burde være iværksat en undersøgelse af årsagen til, at broen mellem tænderne -5 og -7 havde løsnet sig, herunder en vurdering af, hvorvidt broen var egnet til recementering forud for recementeringen af broen. Dermed blev der ikke lavet en relevant og tilstrækkelig undersøgelse forud for recementeringen af broen.

Styrelsen kan oplyse, at hvis en bro løsner sig, vil der være en eller flere konkrete årsager til dette. Afhængigt af årsagen kan der være behov for tilpasning af eller fremstilling af en ny bro. En tandlæge bør derfor undersøge årsagen til, at en bro har løsnet sig forud for en eventuel recementering.

Styrelsen kan videre oplyse, at tandlægen bør undersøge, hvorvidt der er anvendt den rette type cement, om der blev anvendt den rette klargøringsteknik, og om der er brud eller huller i de brobærende tænder for at sikre, at broen og tænderne forsat kan hænge sammen. Desuden bør der foretages en undersøgelse af tandkødet omkring de brobærende tænder og tages røntgenbilleder af tændernes rødder for at sikre, at der ikke er betændelse, der kan forringe prognosen for den recementerede bro.

 • at der ved behandlingen den 2. maj 2018 burde være iværksat en undersøgelse af årsagen til forekomsten af huller i tænderne, og årsagen til at kindtanden 5+ var beskadiget, idet den recementerede bro fra kindtanden 6+ til fortanden 2+ som følge af tændernes tilstand havde en forringet prognose, så længe årsagen til at der var kommet huller i tænderne forblev ubehandlet. Videre burde der være taget stilling til, hvorvidt den tidligere konstaterede betændelse ved rodspidsen af kindtænderne 3+ og 4+ var tilstrækkeligt behandlet. Dermed blev der ikke lavet de fornødne undersøgelser forud for recementeringen af broen.
 • at der ved behandlingen den 4. juni 2018 burde være taget et røntgenbillede af kindtanden -7 forud for, at kindtanden blev anvendt som bærende tand for en bro. Ved at tage et røntgenbillede af kindtanden kunne det afklares, hvorvidt der var betændelse i eller omkring kindtandens rodspids eller hul i kindtanden under brostellet, hvilket ville indebære en forringet prognose for broen. Dermed blev der ikke lavet de fornødne undersøgelser forud for recementeringen af broen på kindtanden -7.
 • at der ved behandlingen den 1. november 2019 burde være foretaget en objektiv undersøgelse og en røntgenundersøgelse af de brobærende tænder 5+, 4+, 3+, 2+ i højre side af overkæben forud for recementeringen af broen med henblik på at afdække, hvorfor broen var gået løs. Dermed blev der ikke lavet de fornødne undersøgelser forud for recementeringen af broen.
 • at de huller, der den 21. november 2019 blev konstateret i tandstubbene under broen i højre side af overkæben fra 6+ til 2+, burde have været behandlet forud for recementeringen af broen den 1. november 2019, idet hullerne har været tilstede allerede ved recementering, hvorfor recementeringen ikke burde være gennemført. Dermed var det ikke i overensstemmelse med almindelig praksis at recementere broen den 1. november 2019.
 • at burde være blevet opfordret til at stoppe med at ryge og vejledt om kostens indflydelse på mundsvamp, idet han ved konsultationen den 21. november 2019 var i behandling for mundsvamp, var kendt ryger og havde høj forekomst af huller i tænderne.

Styrelsen kan oplyse, at behandlingen af mundsvamp sædvanligvis foretages i et samarbejde mellem en patients praktiserende læge og tandlæge. Ved behandling af mundsvamp vil tandlægen fortrinsvis have fokus på at opfordre til rygestop, nedbringelse af sukkerforbrug og instruktion i optimal mundhygiejne.

 • at der burde være taget et røntgenbillede af kindtænderne 5+ og 4+ ved konsultationen den 10. december 2019, idet henvendte sig med smerter og hævelse fra tænderne 3+ og 2+, der bar en bro sammen med kindtænderne 5+ og 4+. Det var på denne baggrund relevant at undersøge tilstanden af kindtænderne 5+ og 4+ i forhold til at vurdere, hvorvidt det var relevant at forsøge at bevare 3+ og 2+. Dermed blev der ikke foretaget en tilstrækkelig undersøgelse forud for iværksættelse af behandlingen af 3+ og 2+.
 • at der burde være foretaget en udtrækning af tanden 2+, idet tanden ved konsultationen den 10. december 2019 af røntgenbilledet fremstår ødelagt, da den enten var flækket, eller der var store huller i tanden, hvorfor tanden ikke var bevaringsværdig.
 • at der ved henvendelsen den 8. januar 2020 og den efterfølgende konsultation den 20. januar 2020 burde være iværksat en undersøgelse af årsagen til, at broen havde løsnet sig med henblik på afklaring af en relevant fortsat behandlingsplan. Dermed blev der ikke lavet de fornødne undersøgelser med henblik på fastlæggelse af en fremadrettet behandlingsplan for .

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 15. april 2016 til den 20. januar 2020 på tandlægeklinikken, (CVR:), var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere tandlægeklinikken, (CVR:), for den øvrige behandlingen i perioden fra den 15. april 2016 til den 21. november 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der i perioden fra den 15. april 2016 til den 21. november 2019 på relevant og tilstrækkelig vis blev foretaget plastfyldning af hullerne i tænderne 2-, -5, 7+, 5+, 1+, +3 og +4, idet behandlingen blev foretaget, da der var konstateret behandlingskrævende huller i de enkelte tænder.

Styrelsen finder på den baggrund, at en del af den behandling, som modtog i perioden fra den 15. april 2016 til den 21. november 2019 på tandlægeklinikken, (CVR:), var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • Punkt 3.3. om risiko for komplikationer og bivirkninger