Kritik for oversendelse af journal til ny læge

Lægeklinik får kritik for at sende en journal til patientens ny læge uden samtykke, selvom journalen aldrig nåede frem.

Sagsnummer:

21SFP57

Offentliggørelsesdato:

8. april 2021

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver kritik til:

 • Lægerne for brud på deres tavshedspligt.

Det betyder, at Lægerne har handlet i strid med sundhedsloven.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at Lægerne har brudt deres tavshedspligt den 3. februar 2020.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Det fremgår af klagen, at det blev noteret i din patientjournal hos Lægerne , at du ikke ønskede, at din papirjournal blev videregivet til din nye praktiserende læge. Det fremgår, at du blev opmærksom på, at Lægerne opbevarede din papirjournal i 10 år, inden den blev sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kontaktede derfor Lægerne for at høre, hvad der var sket med din papirjournal, og fik at vide, at den var blevet sendt med posten den 3. februar 2020 til din nye praktiserende læge til trods for, at flere notater var markeret som fortrolige.

Du har vedhæftet en udtalelse fra din nye praktiserende læge, hvoraf det fremgår, at klinikken ikke har modtaget noget med posten eller bedt om at få din papirjournal tilsendt, da du ikke har givet samtykke.

Det fremgår af journalnotat af 26. august 2015 fra Lægerne , at du ikke ønskede journalen fremsendt til din nye praktiserende læge, før du selv gav besked. Det fremgår også, at din papirjournal blev videresendt til din nye praktiserende læge den 3. december 2020.

Lægerne har oplyst, at du var i klinikken frem til august 2015, hvor du blev fulgt af en læge, der gik på pension den 31. december 2016.

Lægerne har oplyst, at din papirjournal formentlig blev sendt til din nye praktiserende læge i forbindelse med gennemgang af klinikkens arkiver.

Vi har lagt til grund, at Lægerne havde til hensigt at sende din papirjournal til din nye praktiserende læge.

BEGRUNDELSE

Sundhedspersoner har tavshedspligt om de oplysninger, de får, når de behandler patienter. Tavshedspligten gælder for oplysninger om helbred og andre fortrolige oplysninger.

En sundhedsperson kan dog give oplysningerne til andre sundhedspersoner, når patienten giver samtykke. Et samtykke kan være mundtligt eller skriftligt.

Oplysninger om helbred er oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand. Det er også oplysninger om en persons kontakt til sundhedsvæsenet, fx at en person har været indlagt eller er indlagt.

Vi vurderer, at oplysningerne i din papirjournal er fortrolige oplysninger.

Vi har lagt vægt på:

 • at det er oplysninger om dit helbred.

En sundhedsperson kan i nogle tilfælde give oplysninger til andre sundhedspersoner, der skal behandle patienten, uden patientens samtykke. En sundhedsperson kan fx give oplysningerne, når det er nødvendigt i forbindelse med en aktuel behandling.

Patienten kan normalt bede om, at sundhedspersonen ikke giver oplysninger til andre sundhedspersoner.

Når sundhedspersonen giver oplysninger til andre sundhedspersoner, uden patientens samtykke, skal der være tale om oplysninger, der er nødvendige eller relevante for den aktuelle undersøgelse eller behandling. Det skal også være i patientens interesse, at sundhedspersonen giver oplysningerne til andre sundhedspersoner.

Sundhedslovens regler om videregivelse af oplysninger om helbred m.v. gælder også, selvom oplysningerne ikke når frem, når blot det er hensigten, at oplysningerne skal videregives.

Vi vurderer også, at vi kan kritisere Lægerne for at sende din papirjournal til din nye praktiserende læge.

Vi har lagt vægt på:

 • at du havde frabedt dig, at Lægerne sendte din papirjournal til din nye praktiserende læge.
 • at der ikke var tungtvejende hensyn, der kunne tilsidesætte din ret til fortrolighed.
 • at Lægerne derfor ikke kunne sende din papirjournal til din praktiserende læge uden dit samtykke.
 • at det var hensigten, at din nye praktiserende læge skulle modtage papirjournalen, og det forhold, at papirjournalen ikke nåede frem, kan ikke føre til et andet resultat.

Lægerne har derfor handlet i strid med sundhedsloven, da de sendte din papirjournal til din nye praktiserende læge.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 40 om tavshedsbelagte oplysninger
 • § 41, stk. 1, om videregivelse af helbredsoplysninger med patientens samtykke i forbindelse med og efter behandling
 • § 41, stk. 2, nr. 1, om videregivelse uden patientens samtykke
 • § 42, stk. 1, om samtykke til videregivelse

Vejledninger

Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

 • Punkt 4.2 om videregivelse uden patientens konkrete samtykke