Ikke kritik for overset graviditet uden for livmoderen

Sygehus får ikke kritik for ikke at undersøge for graviditet, da patienten var henvist med mistanke om COVID-19, og da behandlingen fandt sted tidligt i COVID-19-pandemien, som medførte ekstraordinære forhold.

Sagsnummer:

21SFP60

Offentliggørelsesdato:

19. april 2021

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på Akutafdelingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, , den 22. marts 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev foretaget en relevant og tilstrækkelig undersøgelse, henset til s symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 22. marts 2020 blev 21-årige undersøgt på Akutafdelingen, , grundet uspecifikke smerter i maven, brystet og hele kroppen. Hun havde dagen forinden haft diarre og opkast en gang. Der blev blandt andet målt temperatur, blodtryk samt infektionstal, og der blev lyttet på hjerte og lunger. Det blev vurderet, at det sandsynligvis var forkølelse, og hun blev informeret om at isolere sig og kontakte sin praktiserende læge eller en vagtlæge ved forværring.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra , at Akutafdelingen få dage før konsultationen med havde måttet indrette særskilt indgang til vurdering af patienter med mistanke om COVID-19. Akutafdelingen var uvant med denne opgave, hvorfor der ikke var udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser eller vejledende indlæggelseskriterier for COVID-klinikken, og disse kom først senere. Lokalerne i COVID-klinikken var indrettet med mindst muligt udstyr. Der var således ikke et undersøgelsesleje, der tillod klinisk undersøgelse af maven, hvilket var forklaringen på, at dette ikke blev udført den 22. marts 2020. Det var ligeledes ikke muligt at tage blodprøver udover CRP (infektionstal) på laboratoriemedicinsk udstyr, og det var ikke muligt at udføre urinundersøgelser.

Det fremgår videre af udtalelsen, at patienter, som blev vurderet oplagt indlæggelseskrævende, kom ind i afdelingen og kunne få disse undersøgelser foretaget. Øvrige patienter blev opfordret til fortsat observation i hjemmet eller opfølgning ved egen læge, hvilket var tilfældet med .

Det fremgår af klagen, at senere fik konstateret graviditet uden for livmoderen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det bemærkes, at behandlingen har fundet sted under COVID-19 pandemien, hvor sundhedsvæsenet har været under stort pres, og der har været ændrede arbejdsgange. Dette har indgået i vurderingen af, om behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.  

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at modtog tilstrækkelig undersøgelse henset til sine symptomer, idet hun indledningsvist var blevet henvist til COVID-klinikken på grund af mistanke om COVID-19, og det var behandlingsstedets opgave at vurdere, om hun skulle indlægges eller observeres hjemme. Hun fremstod med diffuse klager med ubehag samt en enkelt episode med diarré og opkast, og det var derfor tilstrækkeligt at måle temperatur, blodtryk samt infektionstal og foretage lytteundersøgelse af hjerte og lunger for at udelukke COVID-19. Diagnosen var på dette tidspunkt en klinisk diagnose, som blev stillet ud fra patientens sygdomshistorie og objektive undersøgelser.

    Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af de dagældende vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, at der skulle foretages en reduktion af hospitalsaktiviteten i forbindelse med COVID-19. Behandling af patienter, som ikke fremstod med akutte eller livstruende tilstande, skulle udskydes, og der skulle været skærpet fokus på reduktion af smitterisiko.
  • at der på baggrund af ovenstående vejledninger fra Sundhedsstyrelsen ikke findes grundlag for at kritisere behandlingen sammenholdt med indretningen af COVID-klinikken med henblik på smitteminimering og identifikation af indlæggelseskrævende COVID-19 patienter. Kvinder i den fødedygtige alder bør sædvanligvis undersøges for graviditet, når de henvender sig med mavesmerter. Idet var visiteret på grund af mistanke om COVID-19, var det ikke under normen, at denne undersøgelse ikke blev foretaget, henset til at behandlingen fandt sted tidligt i COVID-19-pandemien, som medførte ekstraordinære forhold på .
  • at det var tilstrækkeligt ikke at henvise til yderligere undersøgelser, idet fremstod med normale undersøgelsesresultater og med symptomer svarende til en luftvejsinfektion. Det var på den baggrund relevant at mistænke forkølelse henset til hendes tilstand og dermed vejlede om isolation i eget hjem samt at kontakte en læge ved forværring. 

Den omstændighed, at efterfølgende fik konstateret graviditet uden for livmoderen, er efter styrelsens opfattelse ikke ensbetydende med, at behandlingen var under normen for almindelig faglig standard.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 22. marts 2020 på Akutafdelingen, , ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Retningslinjer

Sundhedsstyrelsen, Notat om reduktion af hospitalsaktivitet ifm. COVID-19, version 14, udgivet den 13. marts 2020

Sundhedsstyrelsen, Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19, udgivet 16. marts 2020