Patient havde ikke ret til aktindsigt i lydfiler

Lydfiler er optaget for at kunne kvalitetssikre kontakten mellem patient og læge, og optages ikke som led i den sundhedsfaglige behandling. Lydfiler indgår derfor ikke i journalen. Lægevagten havde derfor ikke pligt til at udlevere lydfilerne.

Sagsnummer:

21SFP69

Offentliggørelsesdato:

17. maj 2021

Juridisk tema:

Aktindsigt

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver ikke kritik til:

 • Lægevagten i Region for den måde, de har behandlet dit ønske om aktindsigt på.

Det betyder, at Lægevagten i Region har behandlet dit ønske om aktindsigt efter reglerne.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke fik aktindsigt i samtlige lydfiler registreret i dit navn.
 • at du ikke fik aktindsigt i de fremsendte lydfiler inden for fristen.

SAGSFREMSTILLING

Den 15. maj 2018 kontaktede du Lægevagten i Region . Du bad om at få alle lydfiler udleveret, som var relateret til dit cpr-nummer. Du havde tidligere været i kontakt med lægevagten, fordi du havde mistanke om, at dit cpr-nummer var blevet misbrugt. Du havde derfor brug for lydfilerne for at undersøge misbrugets omfang.

Den 16. maj 2018 modtog du en mail fra vagtlægechefen, som afviste at udlevere lydfilerne, medmindre du kunne begrunde, hvad de skulle bruges til. Du kontaktede herefter vagtlægechefen og oplyste, hvorfor du ønskede lydfilerne, men vagtlægechefen afviste fortsat dit ønske.

Senere samme dag sendte du en ny mail til vagtlægechefen. Du skrev nu, at du ønskede lydfiler fra konkrete opkald den 5. januar 2017.

Du har oplyst, at du først den 31. maj 2018 modtog lydfilerne fra opkaldene den 5. januar 2017. Som dokumentation har du medsendt et skærmprint fra din e-boks.

Du har derudover påpeget, at de lydfiler, du modtog, har vist sig at være redigeret i et sådant omfang, at det er næsten umuligt at høre, hvad der bliver sagt. Du mener derfor ikke, du har fået udleveret det, du bad om, og du ønsker at få udleveret de originaler lydfiler fra lægevagten.

Lægevagten i Region har oplyst, at de den 28. maj 2018 sendte dig de ønskede lydfiler fra opkaldene den 5. januar 2017. Lægevagten har medsendt et skærmprint af den mail, de sendte. Lægevagten har også oplyst, at de forstod dit ønske om aktindsigt den 16. maj 2018 som en præcisering af dit ønske om aktindsigt den 15. maj 2018. Lægevagten mener derfor, at de har udleveret alle de lydfiler, du har bedt om inden for fristen.

Du har hertil oplyst, at mailen den 31. maj 2018 og den mail, lægevagten påstår at have sendt til dig den 28. maj 2018, ikke er enslydende i hverken titel eller indhold.

Der er dermed mostridende oplysninger mellem dig og Lægevagten i Region om, hvornår lydfilerne blev sendt, og om du fik udleveret alt det, du bad om.

Med henvisning til den dokumentation, lægevagten har sendt, lægger vi til grund, at de sendte lydfilerne fra opkaldene den 5. januar 2017 til dig den 28. maj 2018.

BEGRUNDELSE

Vores tidligere praksis

Vi har tidligere afgjort, at en patient havde ret til aktindsigt i lydfiler fra en lægevagt. Begrundelsen var, at lydfiler, der var opbevaret, blev omfattet af patientjournalen.

Med en ny afgørelse fra Datatilsynet, ændrer vi på denne praksis.

Datatilsynet havde til brug for deres afgørelse indhentet en udtalelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Ministeriet udtalte blandt andet, at lægevagten ikke optager samtaler af behandlingsmæssige hensyn, men til brug for kvalitetssikring. Der er derfor ikke pligt til at journalisere lydfilerne, og de udgør ikke en del af journalen. Det er kun det notat, som lægevagten skriver i forbindelse med samtalen, der skal journaliseres.

Vi kan derfor ikke længere sige, at sådanne lydfiler bliver omfattet af patientjournalen.

Vores nye praksis

En patient har ret til aktindsigt i sin journal.

En patient har ret til at få hele journalen udleveret. Det gælder også materiale, som fx lægeerklæringer, røntgenbilleder eller -beskrivelser og resultatet af undersøgelses- og behandlingsforløb, der findes i andre systemer end den egentlige patientjournal. Retten til aktindsigt gælder også oplysninger, som der ikke er pligt til at journalføre, hvis oplysningerne indgår i journalen.

Et behandlingssted har pligt til at journalisere de oplysninger, der har betydning for den sundhedsfaglige behandling, fx observationer, diagnoser, undersøgelser og behandling. Der er ikke pligt til at journalisere oplysninger, der ikke tjener et behandlingsmæssigt hensyn eller formål.

Vi vurderer, at lægevagten ikke havde pligt til at udlevere lydfilerne.

Vi har lagt vægt på:

 • at lydfiler fra en lægevagt ikke er optaget som led i den sundhedsfaglige behandling.
 • at lydfilerne ikke bliver brugt ved den videre behandling af en patient.
 • at lydfilerne bliver brugt til kvalitetssikring af samtalerne mellem lægevagten og den enkelte patient.
 • at lægevagten kun har pligt til at journalisere de oplysninger fra samtalen, der har betydning for den sundhedsfaglige behandling.
 • at lydfiler dermed ikke er en del af patientjournalen.
 • at vi heller ikke kan lægge til grund, at lydfilerne indgår i patientjournalen, og at de derfor ikke er omfattet af retten til aktindsigt efter sundhedsloven.
 • at vi derfor ikke har taget stilling til, om du fik udleveret samtlige lydfiler.

Lægevagten i Region har derfor ikke handlet i strid med reglerne om aktindsigt.

Hvornår kunne du forvente at få svar på dit ønske om aktindsigt?

Et behandlingssted skal behandle et ønske om aktindsigt inden syv arbejdsdage. Behandlingsstedet skal give besked om grunden, hvis de ikke kan overholde fristen. Behandlingsstedet skal også oplyse, hvornår de forventer at afgøre sagen.

Når fristen vurderes, er det afgørende, hvornår en myndighed har sendt sin afgørelse om aktindsigt, og ikke hvornår afgørelsen er kommet frem.

Vi vurderer, at du fik afslag på aktindsigt inden for fristen, da du bad om aktindsigt den 15. maj 2018.

Vi har lagt vægt på:

 • at du bad om aktindsigt den 15. maj 2018.
 • at du fik afslag den 16. maj 2018.
 • at der dermed gik mindre end syv arbejdsdage fra du bad om aktindsigt, til du fik afslag.

Vi vurderer også, at du fik svar på dit ønske om aktindsigt inden for fristen, da du bad om aktindsigt den 16. maj 2018.

Vi har lagt vægt på:

 • at du bad om aktindsigt igen den 16. maj 2018.
 • at lægevagten sendte lydfilerne den 28. maj 2018, selvom lydfilerne ikke er omfattet af retten til aktindsigt efter sundhedsloven.
 • at der ikke gik mere end syv arbejdsdage fra du bad om aktindsigt, til lægevagten sendte lydfilerne.

Lægevagten i Region har derfor ikke handlet i strid med fristerne for aktindsigt.

Afsluttende bemærkninger

Afgørelsen er truffet efter sundhedslovens regler om patienters ret til aktindsigt. Vi har ikke taget stilling til, om du har ret til aktindsigt efter andre bestemmelser.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over aktindsigt

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 37, stk. 1, om aktindsigt
 • § 38, stk. 1, om tidsfristen for aktindsigt

Offentliggjorte afgørelser

Vi har brugt Datatilsynets offentliggjorte afgørelse ved vurderingen af din sag. Du kan finde den på hjemmesiden datatilsynet.dk:

 • Regionale lægevagters optagelse af telefonsamtaler, offentliggjort den 10. februar 2021