Hoftebrud burde være mistænkt

Sygehus får kritik, idet en 93-årig ikke blev undersøgt på relevant vis, idet hendes symptomer i form af benforkortning, manglende benløft og benstøtte burde have givet anledning til at mistænke et hoftebrud.

Sagsnummer:

21SFP71

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2021

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Sygehus, for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling i perioden fra den 10. til den 16. juni 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus, i perioden fra den 10. til den 16. juni 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at s venstre hofte ikke blev relevant og tilstrækkeligt undersøgt og behandlet, herunder at der ikke blev foretaget en røntgenundersøgelse eller en scanning af hoften.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 10. juni 2020 blev 93-årige indlagt på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus, idet hun var faldet og havde slået sit venstre knæ. Hun havde for seks år siden fået et kunstigt venstre knæ. Hun fik foretaget en objektiv undersøgelse af venstre knæ og venstre hofte, og da hun ikke havde smerter i hoften, blev hun henvist til en røntgenundersøgelse af venstre knæ.

Da fortsat var meget smerteplaget i sit venstre knæ, blev hun den 11. juni 2020 henvist til en CT-scanning af venstre knæ. Denne blev udført den 12. juni 2020. Da CT-scanningen ikke viste tegn på brud eller løshed i knæprotesen, blev den 16. juni 2020 udskrevet med smerteplan med aftrapning samt råd og vejledning om fortsat mobilisering af knæet.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik konstateret, at hendes hofte var brækket.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbillede af 11. juni 2020 og CT-scanning af 12. juni 2020.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at den 10. juni 2020 blev indlagt på Ortopædkirurgisk Afdeling som følge af et fald ned på sit venstre knæ. Hun fik foretaget en indledende objektiv undersøgelse som viste, at hendes venstre ben var forkortet samtidig med, at der i forbindelse med mobilisering var aktiv bevægelighed i hendes venstre knæ, men mangelfuld løft af venstre ben og mangelfuld støtte på venstre ben. På baggrund af de beskrevne symptomer og s forudbestående selvstændige funktionsniveau, burde Ortopædkirurgisk Afdeling have mistænkt, at havde et brud i hoften, selvom hun ikke havde smerter i hoften.
  • at der hos ældre mennesker er en øget sårbarhed og heraf en øget risiko for mere omfattende skade ved mindre traumer, hvorfor der hos ældre med væsentlige smerter efter mindre traumer skal være særlig opmærksomhed på at få foretaget en tilstrækkelig udredning for behandlingskrævende skade eller lidelse. Dette burde Ortopædkirurgisk Afdeling have været særligt opmærksomme på, idet på indlæggelsestidspunktet var 93 år, samtidig med at hun var smerteplaget.
  • at på baggrund af benforkortningen, det mangelfulde benløft og den mangelfulde benstøtte burde have været henvist til en røntgenundersøgelse af sin hofte og sit bækken, idet de oplyste symptomer burde have givet anledning til at mistænke hoftebrud som årsag hertil.
  • at på baggrund af ovenstående ikke blev relevant og tilstrækkeligt undersøgt og behandlet, idet hendes symptomer burde have givet anledning til at mistænke et hoftebrud, hvorfor yderligere undersøgelse og behandling burde have været iværksat.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 10. til den 16. juni 2020 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed