Regionen skal meddele sine afgørelser

Regionen havde ikke meddelt sine afgørelser, da der alene var sket udbetalinger til ansøgers NemKonto. Dette kunne ikke sidestilles med en skriftlig eller mundtlig afgørelse.

Sagsnummer:

21SFP72

Offentliggørelsesdato:

21. maj 2021

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Vi har af egen drift valgt at genoptage sagen.

Styrelsen ændrer Region s afgørelse om kørselsgodtgørelse.

Det betyder, at der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl, der kan begrunde en ny behandling af sagen.

Det betyder også, at du havde ret til yderligere kørselsgodtgørelse til dine behandlinger mellem 16. maj og 3. september 2019.

Regionen skal udbetale 642 kr. til dig.

Du kan læse mere på de næste sider.

STYRELSENS TIDLIGERE AFGØRELSE

Ved vores afgørelse af den 7. juli 2020 ændrede vi Region s afgørelse om kørselsgodtgørelse.

Vi lagde ved afgørelsen til grund, at du ved dine behandlinger mellem 16. maj 2019 og 3. september 2019 ikke kunne benytte offentlige transportmidler.

Vi lagde endvidere til grund, at regionen tilbyder kørsel til personer, der ikke kan benytte offentlige transportmidler, og at du kunne have anvendt regionens tilbud om patientbefordring på behandlingstidspunkt, hvis du havde søgt forud for dit besøg.

Vi vurderede derfor, at du ikke samtidig havde ret til kørselsgodtgørelse.

GENOPTAGELSE AF EGEN DRIFT

Vi har konstateret, at vores afgørelse er behæftet med fejl og har derfor valgt at genoptage sagen.

BEGRUNDELSE FOR GENOPTAGELSE

En sag kan genoptages, hvis der er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl.

Vi vurderer, at der er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl, der kan begrunde en ny behandling af sagen.

Vi har lagt vægt på:

 • at vi i den første afgørelse kom frem til, at regionen ikke kunne tilbyde dig kørselsgodtgørelse, når regionen samtidig ville have tilbudt dig kørsel til din behandling.
 • at vi efterfølgende er kommet frem til, at regionen godt kan tilbyde kørselsgodtgørelse, selvom regionen samtidig tilbyder kørsel.
 • at vores ændrede forståelse af reglerne har betydning for din ret til kørselsgodtgørelse.

Derfor vurderer vi, at vores afgørelse af 7. juli 2020 er behæftet med fejl, fordi fortolkningen af reglerne om kørsel og kørselsgodtgørelse var forkert.

STYRELSENS NYE BEHANDLING AF SAGEN

KLAGEN

Du har klaget over:

 • størrelsen af kørselsgodtgørelse til og fra sygehusbehandling.
 • afslaget på kørselsgodtgørelse til ledsager.

SAGSFREMSTILLING

Fra 26. april til 3. september 2019 var du til en række behandlinger på . Du bad i forbindelse med hvert besøg om kørselsgodtgørelse.

Regionen traf en række afgørelser fra den 4. juni 2019 til den 13. september 2019 om afslag på kørselsgodtgørelse. Du fik for hver ansøgning udbetalt kørselsgodtgørelse uden skriftlig eller mundtlig afgørelse.

Det fremgår af Region s hjemmeside, at regionen tilbyder kørsel med flextaxa til personer, der ikke kan benytte sig af offentlige transportmidler. Såfremt man ikke benytter regionens tilbud om kørsel, kan man få kørselsgodtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel, hvis man opfylder betingelserne herfor.

I din klage oplyser du, at du bliver behandlet på efter henvisning fra din øjenlæge, og at din ægtefælle har kørt med hver gang. I har søgt om kørselsgodtgørelse, og du oplyser, at I hver gang har krydset af i feltet vedrørende ledsager. Du stiller dig spørgende over for de forskellige beløb, du har fået udbetalt i kørselsgodtgørelse. I kan i øvrigt heller ikke gennemskue, om de udbetalte beløb ligeledes omfatter godtgørelse til ledsager.

I regionens udtalelse oplyses det, at der ikke er betalt for ledsager, da det er vurderet, at der ikke var ret til godtgørelse til ledsager. For så vidt angår forskellene i priserne skyldes det dels, at man i nogle af tilfældene har beregnet fra forkert bopæl, og i andre tilfælde er der beregnet til forkert sygehus, grundet menneskelige fejl. Det gøres dog gældende, at den rette godtgørelse udgør 282 kr., og idet der samlet set er udbetalt 36 kr. for meget, ser man ikke grund til at ændre afgørelsen, da du kan beholde de overskydende 36 kr.

Det fremgår af sagsakter fra regionen, at du den 26. april og den 14. maj 2019 var i stand til at anvende offentlige transportmidler, mens du for de øvrige behandlinger ikke var i stand til at anvende offentlige transportmidler. Det fremgår også, at der er skrevet ”nej” ved alle vurderingerne om behov for ledsager. Det er samtidig ved nogen af ansøgningerne angivet, at patienten har svaret ”ja, som chauffør”.

I dine bemærkninger til sagens oplysninger gør du opmærksom på, at du er uforstående overfor, hvorfor du ikke skulle have ret til godtgørelse til ledsager. Du vurderer det i øvrigt ikke hensigtsmæssigt at benytte dig af regionens kørselsordning, da dette vil tage betydeligt længere tid.

Vi har foretaget vores egen sundhedsfaglige vurdering af, hvorvidt du var i stand til at benytte offentlige transportmidler. Du er blevet partshørt i denne vurdering.

Vi har lagt vores sundhedsfaglige vurdering til grund ved afgørelsen. Du har til den sundhedsfaglige vurdering udtalt, at det nogle gange var uvist, om du var i stand til at benytte offentlige transportmidler, men dette fører ikke til en tilsidesættelse af vores sundhedsfaglige vurdering.

BEGRUNDELSE

En person har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis man opfylder én af betingelserne herfor, blandt andet hvis afstanden til sygehuset, hvor den nødvendige behandling kan finde sted, er over 50 km.

Det er regionen, der afgør, om patienten skal tilbydes kørsel eller kørselsgodtgørelse.

Såfremt regionen både tilbyder kørsel og kørselsgodtgørelse, så borgeren har valgfrihed, skal begge tilbud ske efter reglerne. Det betyder, at regionen skal yde godtgørelse svarende til billigste, forsvarlige transportmiddel. Hvis regionens tilbud om kørselsgodtgørelse ikke svarer til billigste, forsvarlige transportmiddel, er regionen stadig forpligtet til at betale for billigste, forsvarlige transportmiddel.

En person har kun ret til at få godtgjort udgifterne til billigste, forsvarlige transportmiddel. Det betyder, at såfremt der er mere end én forsvarlig transportløsning, udbetales der kun svarende til den billigste.

Afgørelserne om udbetaling af kørselsgodtgørelse mellem den 4. juni 2019 til den 13. september 2019

Vedrørende din behandling modtaget den 26. april, 14. maj, 10. juli og i perioden fra den 20. august til den 3. september 2019.

Vi vurderer, at du havde ret til 282 kr. i kørselsgodtgørelse per besøg til og fra behandlingen modtaget den 26. april, 14. maj, 10. juli og i perioden fra den 20. august til den 3. september 2019, hvor du var i stand til at benytte dig af offentlige transportmidler.

Vi har lagt vægt på:

 • at du ved disse besøg var i stand til at benytte offentlige transportmidler.
 • at du havde rejsekort ved alle dine besøg på .
 • at regionen har lagt prisen med rejsekort til grund ved sine udbetalinger.
 • at det ved opslag på rejseplan.dk koster 282 kr. i alt per person med transport til og fra .
 • at du har fået udbetalt i alt 282 + 312 + 282 + 258 + 282 + 282 + 282 kr. = 1.980 kr. for syv besøg .
 • at du havde ret til 7 X 282 kr. = 1.974 kr. i kørselsgodtgørelse.
 • at regionen har godtgjort udgiften med det billigste forsvarlige transportmiddel, offentlig transport, men har udbetalt 6 kr. for meget.

Regionen har derfor udbetalt 6 kr. for meget i afgørelserne af 4. juni, 4. juli, 11. juli, to af afgørelserne fra 11. september og afgørelsen fra den 13. september 2019 om kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling.

Vedrørende din behandling modtaget den 16. maj, 28. maj, 29. maj, 18. juni, 19. juni og 19. august 2019

Vi vurderer, at du var berettiget til yderligere kørselsgodtgørelse, når du ikke var i stand til at benytte dig af offentlige transportmidler alene.  

Vi har lagt vægt på:

 • at regionen tilbyder kørsel til personer, der ikke kan benytte offentlige transportmidler i forbindelse med behandling.
 • at regionen også tilbyder kørselsgodtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel til personer, der har kørt i bil til og fra sygehusbehandling og som ikke kan benytte offentlige transportmidler.
 • at regionen, når den vælger at tilbyde kørselsgodtgørelse, er forpligtet til yde godtgørelse efter reglerne.
 • at regionens tilbud om kørselsgodtgørelse ikke er i overensstemmelse med reglerne, fordi der ikke tilbydes kørselsgodtgørelse for billigste, forsvarlige transportmiddel, når patienten helbredsmæssigt ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler. 
 • at du på datoerne 16. maj, 28. maj, 18. juni og 19. august 2019 helbredsmæssigt ikke var i stand til at benytte offentlige transportmidler på besøgstidspunktet, og at ledsagelse var nødvendig.
 • at du på datoerne 29. maj og 16. juni 2019 helbredsmæssigt var i stand til at benytte offentlige transportmidler med ledsagelse. På samme datoer var du også helbredsmæssigt i stand til kørsel i bil, hvis du kørte i bil med en ledsager.
 • at udgifterne for offentlig transport til dig og din ledsager ville være 564 kr. til og fra sygehuset.
 • at udgifterne for kørsel med bil ville være 200 km X 1,98 kr. = 396 kr.
 • at det billigste, forsvarlige transportmiddel for alle besøg på disse datoer, hvor ledsagelse var nødvendig, derfor er kørsel i bil.
 • at du derfor havde ret til kørselsgodtgørelse svarende til kørsel i bil.
 • at det er fast praksis ved beregningen af afstanden at bruge den korteste rute i Kraks afstandsberegner. Kraks afstandsberegner viser normalt den hurtigste rute, men man kan indstille den til at vise korteste rute ved at vælge funktionen ”Alternativ rute”.
 • at det følger af lang administrativ praksis, at godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel beregnes efter laveste sats i Skatteministeriets til enhver tid gældende cirkulære om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel.
 • at der er 99,8 km fra din bopæl til , og at der er 100,2 km fra til din bopæl, hvilket sammenlagt giver 200 km.
 • at statens takst for kørsel i privatbil i 2019 var 1,98 pr. km.
 • at udgiften med bil sammenlagt var 200 km X 1,98 kr. X 6 ture = 2.376 kr.
 • at regionen allerede har udbetalt 1.728 kr. i kørselsgodtgørelse til dig for denne periode, og du derfor har ret til differencen svarende til 2.376 kr. – 1.728 kr. = 648 kr.

Regionen har derfor udbetalt 648 kr. for lidt i forbindelse med afgørelserne af 8. juli, 10. juli, 15. juli, 7. august, 8. august og den ene afgørelse fra den 11. september 2019.

Ledsager ved besøg på mellem 26. april 2019 til 3. september 2019

En ledsager til en patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis patientens alder eller helbredstilstand gør det nødvendigt, og hvis patienten selv har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse.

Ledsageren skal normalt rejse sammen med patienten.

Ledsagelsen skal være nødvendig, for at patienten kan komme frem og tilbage til behandlingen, eller for at behandlingen kan gennemføres. Det er ikke nok, at ledsagelsen er hensigtsmæssig.

En ledsager har ikke ret til kørselsgodtgørelse som ledsager, når ledsagelsen er sket i bil, og patienten har fået udbetalt kilometergodtgørelse. I sådan en situation dækker udbetalingen til patienten allerede transportudgiften for ledsageren.

Vi vurderer, at din ægtefælle ikke havde ret til kørselsgodtgørelse som ledsager.

Vi har lagt vægt på:

 • at det ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke var nødvendigt med ledsager til dine behandlinger den 26. april, 14. maj, 10. juli og i perioden fra den 20. august til den 3. september 2019.
 • at det ud fra en sundhedsfaglig vurdering var nødvendigt med ledsager til kørsel i bil til og fra behandlingerne den 16. maj, 28. maj, 29. maj, 18. juni, 19. juni og 19. august 2019
 • at det var nødvendigt med ledsager ved dine behandlinger den 29. maj 2019 og 16. juni 2019, hvis du havde benyttet offentlige transportmidler.
 • at du ved dine behandlinger den 29. maj 2019 og 16. juni 2019 faktisk blev kørt i bil med ledsager til og fra behandling.
 • at du er berettiget til kørselsgodtgørelse i bil den 29. maj og 16. juni 2019.
 • at din ledsager ikke har ret til kørselsgodtgørelse ud over den faktiske udgift, som bliver dækket af din udbetaling af kørselsgodtgørelse for kørsel i bil.

Derfor tiltræder vi med ændret begrundelse regionens afgørelser om kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling, hvor der ikke blev udbetalt godtgørelse til ledsager.

Samlet konklusion om din ret til kørselsgodtgørelse

På baggrund af afsnittene ovenfor ændrer vi derfor regionens afgørelser i perioden fra den 4. juni 2019 til den 13. september 2019.

Du har samlet ret til yderligere kørselsgodtgørelse som følger:

648 kr. – 6 kr.               = 642 kr.

Forvaltningsretlige regler

Meddelelse af afgørelse

Afgørelser skal normalt meddeles direkte til parten. Det er den myndighed, der har truffet afgørelsen, der skal bekendtgøre den. Det er ikke tilstrækkeligt, at parten får underretning om afgørelsen ad mere tilfældig vej.

Vi vurderer, at regionen ikke meddelte dig afgørelserne.

Vi har lagt vægt på:

 • at du ikke fik afgørelserne mundtligt.
 • at en skriftlig afgørelse skal være forsynet med den udstedende myndigheds betegnelse, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, samt være underskrevet.
 • at en afgørelse skal meddeles direkte til parten af den myndighed, der har truffet afgørelsen.
 • at du derfor hverken har fået en mundtlig eller skriftlig afgørelse fra regionen.

Derfor har regionen handlet i strid med den almindelige grundsætning om meddelelse af afgørelser.

Afgørelserne er ikke ugyldige

Vi vurderer, at afgørelserne ikke er ugyldige, trods de beskrevne sagsbehandlingsfejl.

Vi har lagt vægt på:

 • at det er regionens forståelse af reglerne om samspillet mellem kørsel og kørselsgodtgørelse, som har ført til ændringen af afgørelserne.
 • at den manglende meddelelse af afgørelsen derfor ikke er årsag til, at regionen har udbetalt et forkert beløb i kørselsgodtgørelse.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • § 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling
 • 21 om regionens ret til at afgøre om patienten skal tilbydes kørsel eller kørselsgodtgørelse

Skatteministeriets cirkulære nr. 9062 af 11. januar 2019 om satsregulering pr. 1. januar 2019